5. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. Tillæg 8 til spildevandsplan 2008 (2018-0126718)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Tillæg 8 til Spildevandsplan 2008

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget forslag om tillæg 8 til Spildevandsplan 2008 i høring. Høringsfristen er 22. maj 2018.

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.

Høringsmaterialet kan ses via Bliv Hørt:

her

På møde d. 30. april blev høringen drøftet. Ingen deltagere på mødet havde kommentarer til planen.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tillæg 8 til spildevandsplan 2008.

Forslag til tekst i høringssvar:

"Valby Lokaludvalg har ingen indvendinger mod, at de nævnte projekter optages i et tillæg til spildevandsplanen"

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt