7. Drøftelse og vedtagelse af naboorientering vedr. midlertidig specialskole og børneinstitution i Valby Idrætspark (2018-0126982)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering vedr. midlertidig specialskole og børneinstitution i Valby Idrætspark

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering vedr. opførsel af en midlertidig specialskole og børneinstitution i Valby Idrætspark.

Der er behov for skolen til genhusning af Freja Skolen, mens denne renoveres.

Over hele kommunen er der akut brug for institutionspladser. Indtil de permanente institutioner kan stå færdige opføres derfor en række midlertidige institutioner.

De to byggerier i Valby Idrætspark opføres på grunde, der ellers var sat til salg af Københavns Kommune. Salget er sat i bero i en årrække.

Se i øvrigt vedlagte materiale.

Naboorienteringen blev drøftet på møde d. 30 april og følgende udkast til kommentar blev udarbejdet.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar vedr. naboorientering

 

 

Beslutning

Kommentaren blev vedtaget med redaktionelle ændringer