5. Høring: Lokalplanforslag for Gl. Køge Landevej (2019-0001232)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Gl. Køge Landevej

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger formanden til at tilføje hovedpunkter fremkommet på borgermødet

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har, efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen, udsendt lokalplanforslag Gl. Køge Landevej, der vedrører Gl. Køge Landevej fra Ottiliavej til Carl Jacobsens Vej og hjørnet af Gl. Køge Landevej/Carl Jacobsens Vej.

Baggrunden er, at en bygherre ønsker at bygge på hjørnegrunden med adresse Gl. Køge Landevej 59-65. Det ønskede byggeri kræver en lokalplan samt et Kommuneplantillæg.
På Gammel Køge Landevej 59-65 vil planforslagene muliggøre en ny erhvervsbebyggelse på op til ca. 26.800 m2 og herudover et selvstændigt parkeringshus på op til ca. 9.500 m2 . Området ligger stationsnært, og med planerne åbnes det tidligere industriområde og omdannes til et mere aktivt område i byen. Gammel Køge Landevej 59- 65 er i dag bebygget med seks bygninger i en til tre etager af blandet industrikarakter, der alle kan nedrives, da ingen bygninger har høj bevaringsværdi.

Anvendelsen giver mulighed for lettere industri, serviceerhverv og virksomheder af offentlig/almen karakter.
Der foreslås en bebyggelsesprocent på max. 185, hvor den i den eksisterende kommuneplan er fastsat til 110,  og en bygningshøjde på max. 24 m.
Tre ejendomme langs Gl. Køge Landevej medtages, idet der justeres på anvendelsesmuligheder og parkeringsnormer. Der gives ikke ret til yderligere byggeri på disse grunde. Der muliggøres butikker og udpeges bevaringsværdige træer.

Som bilag vedlægges høringsbrev. Det samlede lokalplanforslag kan ses via Bliv Hørt

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 2. januar og udarbejdede vedlagte høringsbrev.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringsbrev

 

Videre proces

Efter høringsfristen færdiggøres lokalplanforslaget inden endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen

 

Beslutning

Der er arrangeret borgermøde om sagen d. 22. januar kl. 19-21 på NEXT, Carl Jacobsens Vej. Udover sagen vil der være oplæg om den generelle udvikling i Valby Syd.

ad. 1) Høringssvaret blev godkendt med den bemærkning at afsnit om tilpasning af byggeriet til omgivelserne præciseres. Derudover redaktionelle ændringer.

ad. 2) Indstillingen blev godkendt