Sygedagpengerefusion

Arbejdsgiver kan få udbetalt refusion, hvis der udbetales løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for sygedagpenge fra kommunen.

Se mere om at indberette medarbejders sygdom her.

Se mere om reglerne og søg sygedagpengerefusion her.

Kronisk eller langvarig sygdom (§ 56-aftale)

Du kan som arbejdsgiver indgå en aftale med en medarbejder, der har en kronisk sygdom. Aftalen giver dig mulighed for at søge om refusion fra kommunen svarende til din medarbejders sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Det hedder en § 56-aftale. 

Du skal som arbejdsgiver udbetale sygedagpenge eller løn til medarbejderen under sygdomsfravær, forårsaget af den nævnte lidelse/sygehusindlæggelses/behandling. Du kan herefter anmode kommunen om refusion.

Der kan indgås en almindelig aftale og en midlertidig aftale.

Almindelig aftale

•    Når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse
•    Fraværet på grund af lidelsen skal have medført mindst 10 fraværsdage indenfor 1 år. 
•    Aftalen kan godkendes for 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den langvarige eller kroniske lidelse
•    Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold

Midlertidig aftale

•    Når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på ansættelsestidspunktet
•    Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller da behandlingerne påbegyndtes
•    Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær pga. indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed

Lægeerklæring

Til brug ved godkendelse af § 56-aftale kan kommunen indhente lægeerklæring, der betales af kommunen.

Udfyld blanketten DP 211

Blanketten DP 211 bruges til aftalen mellem arbejdsgiver og lønmodtager i forbindelse med medarbejdere med en kronisk sygdom.

Blanketten DP 211 findes her (LINK). Når den er udfyldt, skal blanketten sendes til Ydelsesservice København.

Ny aftale

Hvis lønmodtageren skifter arbejde, skal der udarbejdes en ny aftale.

Der skal derimod ikke godkendes ny aftale, når lønmodtageren skifter opholdskommune.