Hvornår er man omfattet af integrationsydelse?

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet.

Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil man være berettiget til integrationsydelse.

Der gælder dog efter EU-retten særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land, hvilket betyder, at det beror på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark, hvorvidt denne skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. 

Eks. 1: 
En borger får første gang lovligt ophold i Danmark den 1. januar 2010. Borgeren rejser fra Danmark i perioden 1. august 2015 – 15. december 2015. Denne borger vil være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 2:
En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejser til USA i 13 måneder som au-pair og kommer hjem til Danmark den 1. oktober 2015. Denne borger vil også være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 3:
En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejste 15 måneder til Kina som en del af sin uddannelse i 2012/13 og har ikke haft udrejser siden. Borgeren har modtaget kontanthjælp siden 2014. Denne borger vil modtage integrationsydelse pr. 1. juli 2016 på grund af den tidligere udrejse i 2012/13. Borgeren vil igen være berettiget til at modtage kontanthjælp i 2021.

Gælder integrationsydelsen for alle, hvor opholdskravet ikke er opfyldt?

Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis du har haft ophold i et andet EU-land, inden du rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil du ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

Er du dansk eller nordisk statsborger, vil du ikke få integrationsydelse, hvis:

 • Du er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, men ikke har arbejdstagerstatus
 • Ydelsesservice København vurderer at du har stærk tilknytning til Danmark

 

Hvornår har man arbejdstagerstatus?

Det afhænger af en konkret vurdering af din sag, om du kan blive betragtet som arbejdstager i EU-rettens forstand. Vigtigst er dog, at du har haft faktisk og reel beskæftigelse. 

Er du dansk statsborger, skal du vide, at dokumentation for arbejde i et EU/EØS land kan tælle med som ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland, hvis du har haft arbejde efter din hjemkomst og før du er overgået til offentlig forsørgelse.

Hvis du er EU/EØS borger, beder vi dig oplyse, om du har arbejdstagerstatus, da du kan være undtaget opholdskravet.

Du kan læse mere om, hvornår EU/EØS borgere betragtes som arbejdstagere i EU-rettens forstand på hjemmesiden: 
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/borgere_fra_eu_og_norden/eu_og_eos-statsborgere/

Hvordan dokumenterer jeg ophold i Riget?

Har du modtaget en partshøring, hvor vi beder dig dokumentere, at du opfylder opholdskravet, skal du indsende dokumentation for dit faktiske ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det betyder, at det skal være noget, som kan dokumentere dit ophold. 

Eksempler på dokumentation kan være:

 • Dokumentation der viser dit brug af dankort/ Kontoudtog hvor dit navn/cpr-nr. fremgår
 • En konsultationsoversigt fra www.sundhed.dk (vi beder ikke om selve sygejournalen)
 • Hvis du har været i kontakt med nogle fagpersoner, i den periode du er blevet partshørt for, kan du også bede dem udfylde en skriftlig erklæring, hvor de bekræfter, at du har opholdt dig i riget i den pågældende periode. Fagpersoner kan være Gadeplansarbejdere, Præster, Socialrådgivere, Pædagoger, personale på herberg/varmestuer o.a.  

Har du anden dokumentation, som du mener kan dokumentere, at du opfylder opholdskravet, er du velkommen til at sende det til os. Vi vil da tage det med i vores vurdering. 

Hvad er tilstrækkelig tilknytning?

Er du dansk eller nordisk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land men ikke status som arbejdstager, vil vi se på, om du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark til, at du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Når vi foretager en konkret vurdering af din tilknytning, vil vi bl.a. se på:

 • dit samlede ophold i Danmark i forhold til varigheden af ophold i andre EU/EØS lande.
 • om du har haft langvarig beskæftigelse i Danmark 
 • om du har et betydeligt økonomiske bånd til Danmark
 • om du har gået i grundskole og/eller taget en uddannelse i Danmark
 • om du har nære familieforhold i Danmark fx. børn

 

Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregningen af opholdstiden?

Ophold i udlandet tæller ikke med, hvis du:

 • har været udsendt på militærmission for den danske stat under instruktion af forsvaret
 • har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandske eller internationale myndighed, hvis du er stillet til rådighed af den danske stat
 • hvis du har haft ophold i et andet EU-land, inden du rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen og derfor har arbejdstagerstatus

Er du dansk eller nordisk statsborger, vil du ikke få integrationsydelse, hvis:

 • Du er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, men ikke har arbejdstagerstatus
 • Ydelsesservice København vurderer at du har stærk tilknytning til Danmark

 

Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.

Hvad er dansktillæg?

Dansktillæg er et tillæg til Integrationsydelsen på op til 1541 kr. om måneden, som du kan have ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til dansktillæg, hvis du har fået diagnosticeret langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2. Vi vil bede dig om at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal være opmærksom på, at din integrationsydelse sammenlagt med dansktillægget ikke må overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvordan søger jeg om dansktillæg?

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet om dansktillæg.

Udfyld det og returnér det til Ydelsesservice. Husk at medsende dokumentation for dit danskniveau.

Se nederst på siden, hvordan du kommunikerer sikkert med os.

Ferie på integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Hvornår har man igen ret til uddannelses- eller kontanthjælp?

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet.

Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år. 

Hvad er integrationsgrunduddannelse (IGU)?

Integrationsgrunduddannelse (IGU) er for dig som er flygtning eller familiesammenført til en flytning.  Det er en 3-årige forsøgsordning, som giver dig mulighed for at få arbejdserfaring og opkvalificering til at blive en del af det danske arbejdsmarked. 

IGU varer to år og består af en ansættelse i en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Du kan læse mere om integrationsgrunduddannelsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

I de perioder af IGU-forløbet, hvor du deltager i den aftalte skoleundervisning, kan du modtage uddannelsesgodtgørelse. Du skal indgive en ansøgning for hver måned, at du har modtaget skoleundervisning.

Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. Angiv i din ansøgning om uddannelsesgodtgørelse, om du også søger om befordringsgodtgørelse.

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet om godtgørelse for skoleundervisning.

Udfyld det og returnér det til Ydelsesservice. Husk at medsende dokumentation fx undervisningsplan eller dokumentation fra uddannelsesstedet.

Se nederst på siden, hvordan du kommunikerer sikkert med os.