Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. I daglig tale betegnes sådanne virksomheder som listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder. Virksomhederne er reguleret efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se lister over de virksomhedstyper, som er godkendelsespligtige.

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før der er meddelt en miljøgodkendelse.

Hvis du allerede har en miljøgodkendt virksomhed, men  ændrer produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du søge om et tillæg til virksomhedens  miljøgodkendelse.

For en del virksomhedstyper er der udarbejdet standard vilkår, der skal sikre  en forenklet miljøgodkendelse og ensartede vilkår. Listen med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet branchebilag og standardvilkår, fremgår af bekendtgørelsen om godkendelse i bilag 5. Hvis din virksomhed er omfattet af branchebilag, kan du se spørgsmålene til ansøgningen og de konkrete vilkår på Miljøstyrelsens hjemmeside eller www.retsinfo.dk

Kontakt os tidligt i forløbet

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at I kontakter Center for Miljøbeskyttelse så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler, og vejlede og svare på konkrete spørgsmål i forbindelse med ansøgningen fx  viden om renere teknologi og forureningsbegrænsning.

Du kan kontakte Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomhed på tlf. 21 70 26 50 eller vores hovednummer 33 66 33 66, hvis du har spørgsmål til miljøgodkendelse.

Sagsbehandlingstider - Få din godkendelse til tiden

Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til tre måneder fra, at vi har modtaget alle oplysninger i sagen, hvis der er tale om en almindelig miljøgodkendelse. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet.

Hvis der er tale om en mere kompliceret miljøgodkendelse, hvor der fx skal foretages VVM eller I er omfattet af risikobekendtgørelsen, er sagsbehandlingstiden op til et år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Efter vi har modtaget jeres ansøgning, vil I inden for 10 hverdage få en kvittering for modtagelsen. Når vi har gennemgået jeres ansøgning, og eventuelt fået supplerende oplysninger, meddeler vi, hvornår I kan forvente at få udkast til jeres miljøgodkendelse i høring.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen til Miljøafdelingen skal indeholde oplysninger om blandt andet:

  • Virksomhedens placering, indretning og produktion.
  • Affaldsproduktion, -typer og –mængde.
  • Brugen af renere teknologi.
  • Spildevand, indhold af stoffer og mængde.
  • Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast.
  • Forventet støj fra virksomheden.

Oplysningerne skal indgå i din ansøgning som du udfylder elektronisk på Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk 

Du kan få mere hjælp til din ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Brugerbetaling

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og efterfølgende miljøtilsyn er for de fleste virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling. Københavns Kommune skal derfor opkræve betaling for den tid der bruges på udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Timeprisen takstreguleres af Miljø- og Fødevareministeriet.