Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som i sagens natur må prioriteres først. Sagsbehandlingen varer typisk syv-otte måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere og længere tid.

Sagsbehandlingen er skriftlig.

 

 

 

Besigtigelse og møder

Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet eller ejendommen. I sager om overtrædelse af husordenen, holdes der møde med sagens parter. Ved besigtigelser og møder indkaldes parterne med mindst en uges varsel. I indkaldelsen oplyses det tidsrum, hvori nævnet vil ankomme. Besigtigelser tager typisk mellem fem og ti minutter, mens møder typisk tager 30 minutter. Ved besigtigelserne skal parterne ikke komme med indlæg, medmindre nævnet har spørgsmål. Besigtigelsens formål er alene, at nævnet kan danne sig et indtryk af faciliteterne til brug for afgørelsen. Ved møderne om klager over husordenovertrædelser vil hver part få lejlighed til at udtale sig.

Ved besigtigelsen eller mødet deltager nævnets medlemmer, sagsbehandleren samt en eller flere repræsentanter for udlejer og lejer. Parterne har ret til at deltage i besigtigelsen, men der er ikke pligt til at deltage - medmindre man er den part, der skal give adgang til lejemålet. Der skal særlige omstændigheder til for at få ændret besigtigelsestidspunktet.

 

Om nævnene

Hvert nævn består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. I sociale sager (alle husordensager) består nævnet desuden af et socialsagkyndigt medlem. Nævnet har en juridisk sagsbehandler, der forbereder sagerne til nævnets møder, som normalt afholdes én gang om måneden.

 

Regler ifølge loven

Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven, almenlejeloven og tvangsadministrationsloven. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at få professionel bistand til at indbringe og oplyse sagen.

Sagsbehandlingsfrister

Nævnet giver i forbindelse med høring af parterne en frist for besvarelse af nævnets henvendelse på 2 uger. Nævnet kan ved manglende besvarelse af nævnets henvendelse lægge sagens foreliggende oplysninger til grund, hvilket vil sige den anden parts oplysninger.

Fristen er ikke ensbetydende med, at sagen herefter vil kunne afgøres. Det er ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra parterne. Sagerne bliver fortsat behandlet i den rækkefølge, som de er indbragt.