Forsøgsdyr

Hvad er forsøgsdyr?

Ikke alle aflivede forsøgsdyr betragtes som klinisk risikoaffald. Kun hvis forsøgsdyret indeholder humanpatogene mikroorganismer, skal alle vævsdele fra de aflivede dyr behandles som smitteførende affald.

Hvad skal jeg gøre med forsøgsdyr?

Hvis dyrene er smitteførende, skal de kommes i en forsvarligt lukket, tæt emballage, og derefter anbringes i en ydre emballage, fx en plastforet papkasse eller sæk.

På bestillingslisten kan du se, hvilke beholdere du kan bestille hos os.

Skarpe og spidse genstande

Hvad er skarpe og spidse genstande?

Kanyler og andre skarpe og stikkende instrumenter såsom skalpeller, lancetter og suturer er skarpe og spidse genstande, der skal behandles som klinisk risikoaffald. Ligeså for laboratorieglasvarer forurenet med blod, fx pipetter, sænkningsrør og hæmoglobinkuvetter.

Hvad skal jeg gøre med skarpe og spidse?

De skal anbringes i en brudsikker beholder, fx en kanyleboks eller skårspand, inden de opsamles i en egnet ydre emballage. Husk at mærke den ydre emballage tydeligt, så det fremgår, hvad der i den, og hvor affaldet er produceret.

Smitteførende affald

Hvad er smitteførende affald?

Blodigt forbindingsmateriale, vaccinerester, diagnostiske kits o.lign. Ikke-autoklaveret affald fra smitteførende personer anses for at være klinisk risikoaffald. Det kan være blodigt, stadig fugtigt forbindingsmateriale, bandager eller lignende. Vaccinerester betragtes som smitteførende affald ligesom mikrobiologiske dyrkningsmedier og diagnostiske kits i åbne beholdere. Cytostatikaforurenede sprøjter, glas og infusionsudstyr (hele infusionssættet) er også smitteførende affald.

Hvad skal jeg gøre med smitteførende affald?

Smitteførende affald skal kommes i en egnet beholder, fx en plastforet papkasse eller sæk. Petriskåle o.lign. stables i plastforede papkasser.

Vævsaffald

Hvad er vævsaffald?

Bortopererede organer, amputerede lemmer, vævs-, knogle- og blodrester, moderkager, aborterede fostre o. lign. er vævsaffald.

Hvad skal jeg gøre med vævsaffald?

Der skal skelnes mellem det vævsaffald, der indeholder knogler og det, der ikke gør. Af etiske årsager brændes vævsaffald, der indeholder humane knogler, ved en højere temperatur, så der ikke er noget tilbage. Derfor skal det vævsaffaldet mærkes tydeligt, så det fremgår, hvorvidt der er knogler i eller ej. 

Vævsaffald skal opsamles i en egnet beholder, fx en plastforet papkasse. På bestillingslisten kan du se, hvilke beholdere du kan bestille hos os.

Kemikalieaffald

Hvad er kemikalieaffald?

Kemikalieaffald fra små producenter indsamles under ordningen for klinisk risikoaffald. 

Kemikalieaffald kan fx være rester af desinfektionsvæsker eller organiske opløsningsmidler.

Hvad skal jeg gøre med kemikalieaffald?

Dette affald opsamles i den originale emballage eller en anden egnet beholder. Det er vigtigt at holde forskellige typer kemikalieaffald adskilte.

På bestillingslisten kan du se, hvilke beholdere du kan bestille hos os.