Totalrådgivning - Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

Offentliggjort:
23.01.2017, Kl
Frist:
21.02.2017, Kl
Teknik- og Miljøforvaltning annoncerer hermed totalrådgivning til projektet Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

PRÆKVALIFIKATION TIL TOTALRÅDGIVNING
Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning, Center for Nye Anlægsprojekter annoncerer hermed totalrådgivning til projektet Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

Baggrund

Kommunen skal etablere et nyt demonstrationsprojekt, der er et bud på fremtidens gårdhave med lokal regnvandshåndtering og integrerede og rekreative blå og grønne regnvandsløsninger. Fremtidens Gårdhave ved Straussvej er det tredje af fire LAR-gårdhaveprojekter som Københavns Kommune gennemfører fra 2013-18. Fælles for demonstrationsprojekterne er, at løsningerne skal kunne anvendes i andre københavnske gårdhaver.  

Fremtidens Gårdhaver med LAR er et udviklingsprojekt indenfor rammerne af Københavns Gårdhaver, som er en kommunal byfornyelsesindsats, der har til formål, at sammenlægge, renovere og begrønne nedslidte gårde, så københavnerne får tidssvarende friarealer i tæt sammenhæng med deres bolig. Gårdhaverne skal danne rammer for nye sociale fællesskaber, øge bynaturen og rumme en række af hverdagslivets funktioner, så som affaldshåndtering, cykelparkering mm. Fremover skal gårdhaverne også bidrage til byens klimatilpasning.

For at sikre stor innovationshøjde er der ifbm. med Fremtidens Gårdhave ved Straussvej gennemført et innovationsforløb i samarbejde med Københavns Innovationshus, som har haft til formål at skærpe vores ønsker og krav til de grønne og blå regnvandsløsninger, der skal udvikles til gårdhaven. Det er derfor vores forventning, at den indsigt der er kommet ud af dette forløb, bruges som inspiration og afsæt for udviklingen af nye gård- og regnvandsløsninger.

Hent løbende information og opsamling fra innovationsforløbet mm. på klimakvarter.dk/gaardhaver – Straussvej.

Opgaven

Den udbudte opgave omfatter en fælles gårdhave med regnvandshåndtering af hverdagsregn og skybrud ved Straussvej, Mozartsvej, Offenbachsvej og Borgmester Christiansens Gade i København. Gårdhaven skal endvidere håndtere regnvand fra tagene på bygningernes vejside og evt. forhaver.

Den udbudte opgave består af:  

 1. Totalrådgiveropgaven, der består af:
 • Teknisk rådgivning, skitsering og projektering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej: dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt med tilhørende udbudsmateriale samt byggeledelse og fagtilsyn
   
 1. Udviklingsopgaven, der består af:
 • Udvikling af hydraulisk og regnvandsarkitektonisk greb for gårdhaven med rekreative blå og grønne regnvandsløsninger
 • Indgå i dialog med beboere og deltage i et tværfagligt innovativt samskabelsesforløb med Københavns Kommune og HOFOR, som evt. kan indbefatte 1:1 forsøg samt selvstændige oplæg vedr. projektets indhold, ad hoc facilitering på workshops samt opsamling og anvendelse af input i projektforslag mm.
 • Planlægning og tilrettelæggelse af rådgiverteamets egne tværfaglige udviklings-, projekterings- og fremdriftsmøder/workshops
 • Dokumentation, evaluering og formidling af projektets resultater

Gårdhaveprojektet skal gennemføres som et tværfagligt samskabelsesforløb i tæt dialog med Københavns Kommune, HOFOR og beboerne. Københavns Kommune varetager derfor opgaverne vedr:

 • Forretningsførelse (høring, tinglysning, etablering af gårdlaug mm.)
 • Den løbende kommunikation med beboerne (henvendelser, info-opslag mm.)
 • Planlægning og tilrettelæggelse af udviklingsforløb, dvs. de møder/workshops, hvor rådgiverteamet, HOFOR og kommunens Task Force og evt. eksterne videnspersoner deltager
 • Planlægning og tilrettelæggelse af skitse- og projekteringsmøder/workshops med beboerne

Demonstrationsværdi

Vi forventer, at Fremtidens Gårdhave ved Straussvej kan demonstrere en innovativ regnvandsarkitektur, dvs. en (landskabs)arkitektur, hvor regnvandshåndtering er tænkt ind fra begyndelsen som gårdhavens arkitektoniske greb. Vi forventer desuden, at gårdhaven udvikles med afsæt i beboernes ønsker og behov samt kommunens og HOFORs krav.

Vi forventer, at Fremtidens Gårdhave ved Straussvej kan demonstrere de københavnske gårdhavers klimatilpasningspotentiale ved:

 1. at gårdhaven håndterer alt regnvand fra karréens/ bygningernes gård- og vejside, dvs. afkobling, håndtering og rensning af regnvand fra egen matrikel fra gård, fortovshaver samt tagnedløb på gård- og vejsiden
 2. at håndtere skybrud (100 års hændelse) i en lukket gård
 3. at tilbageholde og opmagasinere regnvand fra tagene i stedet for nedsivning, som er svært pga. et højt grundvandsspejl, og for at sikre ´vand nok i en god nok kvalitet hele tiden´ til toiletskyl/vaskeri og rekreative løsninger, der samtidig opmagasinerer/ tilbageholde og evt. renser regnvandet og sammentænkes med:
 • Lys & Lyd
 • Brug & Energi
 • Forlængelse af udelivet
 • Rum & Fleksibilitet

Se film fra leg og læringsworkshop med beboere samt opsamling fra innovationsworkshop med fagpersoner i oktober 2016 på http://klimakvarter.dk/projekt/gaardhave-3/.

 1. at nytænke rensning, så det er nemt, `smart´ og målrettet ifht. behov, anvendelse i gården og lever op til miljøkrav, når det evt. ledes til separat skybrudssystem udenfor gården

 

Det er en forudsætning at løsningerne sikrer bygningerne, der i forvejen har fugtproblemer. Det gøres bl.a. ved, at der sættes fokus på opmagasinering og tilbageholdelse af regnvand frem for nedsivning og/eller ved at beskytte bygninger billigt mod nedsivning og forhøjet grundvandsspejl.

Vinderen af udbuddet skal udføre alle opgaver vedrørende rådgivning i overensstemmelse med byfornyelseslovens rammer (LBK nr. 132 af 05/02/2010 om byfornyelse og udvikling af byer) for den fælles gårdhave fra start til gårdhaven er etableret. Da der er tale om et udviklingsprojekt, skal vinderen af opgaven ligeledes følge de retningslinjer, som Københavns kommune fastlægger. Retningslinjerne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Vinderen skal have solide erfaringer med rekreative projekter, klimatilpasning samt skybruds- og LAR-løsninger – herunder erfaring med rensning af regnvand samt beskyttelse af bygninger mod fugt og vandindtrængen.

Projektperiode og økonomi

Den samlede projektøkonomi forventes at ligge på 10-13 mio. kr. inkl. rådgiverydelse.

Projektforløbet (fra idéudvikling til anlæg) er ca. 2 år med projektopstart umiddelbart efter valg af rådgiverteam i begyndelsen af april.

Betingelser for deltagelse

Rådgivere, der ønsker at komme i betragtning til at byde på opgaven, skal fremsende følgende:

Generelle oplysninger:

 1. Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontaktoplysninger og -person.
 2. Kort beskrivelse af virksomhedens organisation herunder eventuelle underrådgivere, samt rollefordeling og faglighed (ikke cv´er).
 3. Serviceattest eller underskrevet tro og love erklæringom, at ansøger ikke er konkursramt eller under konkursbehandling. Anvend evt. skabelon, som kan downloades fra kommunens hjemmeside: www. kk.dk/vejpladspark under Udbudsparadigmer.
 4. Underskrevet tro og love erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 DKK. Anvend evt. skabelon, som kan downloades fra kommunens hjemmeside: www.kk.dk/vejpladspark under Udbudsparadigmer.
 5. Økonomisk kapacitet. Udfyldt og underskrevet erklæring om økonomiske nøgletal. Erklæringen kan downloades fra kommunens hjemmeside www.kk.dk/vejpladspark, under Udbudsparadigmer.
 6. Teknisk kapacitet for det samlede rådgiverteam. Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Referenceliste, som skal bestå af max 6 eksempler (max 1 A4 side pr. eksempel), der er i samme skala/ relevante for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej og indeholde en kort begrundelse for, hvorfor det er relevant. Referencerne skal være skitseret, projekteret eller udført inden for de sidste 5 år, men projekterne behøver ikke at være udført. For hver reference skal oplyses, hvad virksomhedens konkrete rolle i de pågældende opgaver har været samt formål, sted, omfang og art.

Hvert eksempel skal demonstrere mindst 2 og gerne alle nedenstående temaer:

 1. INNOVATIV ARKITEKTUR/LANDSKAB

Vi lægger vægt på, at funktioner/teknologi og stedet kombineres på en sådan måde, at de løser reelle udfordringer og rekreative behov rumligt, stedsspecifikt, multifunktionelt og kan fungere i gårdrum eller byrum i lille/mindre skala.

 1. REGNVANDSHÅNDTERING OG HYDRAULIK

Vi lægger vægt på, at regnvandshåndtering udgør en central del af det arkitektoniske greb. Vi vægter også blå og grønne rekreative løsninger, der tager afsæt i, at regnvand er en ressource, og kan fungere i gårdrum eller byrum i lille/mindre skala. Vi lægger desuden vægt på innovative hydrauliske tilgange og løsninger, der samtænker sikker vandhåndtering med rekreativ brug af regnvand og nem drift.

 1. BORGERDIALOG OG SAMSKABELSE

Vi lægger vægt på erfaring med at skabe innovative løsninger ved at sætte tværfaglig viden og erfaring i spil og ved at tage afsæt i borgernes reelle og bagvedliggende behov.

 1. FORMIDLING AF RESULTATER

Vi lægger vægt på en systematisk dokumentation og evaluering af resultater,

og en modtagerorienteret formidling med præcise, pædagogiske grafiske budskaber.

 

Tema 1 og 2 vægter 75% og tema 3 og 4 vægter 25% i vores bedømmelse af prækvalifikationsansøgningen.

 Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af virksomheder, dvs. et konsortium eller lignende, skal oplysningerne i pkt. 1-5 angives for hver af virksomhederne.

En underrådgiver må gerne deltage i flere ansøgninger om prækvalifikation

Henviser totalrådgiver til andres ressourcer, skal der medsendes dokumentation for, at ansøgeren kan råde over disse ressourcer.

Valg af bydende

Center for Nye Anlægsprojekter har til hensigt at prækvalificere 3-4 virksomheder til at afgive tilbud. Tilbudsgiverne, der afleverer et konditionsmæssigt materiale og mundtlig præsentation, honoreres med 10.000 kr. Dog ikke vinderen af udbuddet. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgers økonomiske og tekniske formåen, samt at virksomheden har dokumenteret erfaring fra løsning af tilsvarende opgaver, herunder projektering og realisering af gård- eller byrumsopgaver i samme skala med fokus på de fire ovennævnte temaer.

Center for Nye Anlægsprojekter vil på grundlag heraf sikre en sammensætning af tilbudsgivere, der skønnes at give den bedst mulige konkurrence.

Anmodning om prækvalifikation med de krævede oplysninger ønskes sendt som mail til:

Projektmedarbejder Sebastian Arendes Weinreich, mail: ES9R@tmf.kk.dk

Vær opmærksom på, at mailen ikke må overstige 10 mb. Ansøgningen ønskes fremsendt som 1 samlet pdf fil. Såfremt dette ikke er muligt på grund af filernes størrelse, og ansøgningen derfor må opdeles i flere filer, ønskes en tydelig navngivning af indholdet.

Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation

Tirsdag den 21.02.2017 kl. 14.00

Tildelingskriterium

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt pr. e-mail til Lene Andersen på lenand@tmf.kk.dk. Spørgsmål skal fremsendes senest tirsdag den 14.02.2017 kl. 14.00.

Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive besvaret skriftligt og offentliggjort på Københavns

Kommunes udbudsportal http://www.kk.dk/indhold/totalraadgivning-fremtidens-gaardhave-ved-straussvej. Rettelsesblade om eventuelle ændringer vil også blive offentliggjort på samme hjemmeside.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.