Tilsynsmedarbejder til større bygge og anlægsprojekter i Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde med miljøregulering af større bygge- og anlægsprojekter?

Den københavnske metro er ved at blive udbygget. Metroen og de øvrige større bygge- anlægsprojekter sætter præg på byen, og naboerne oplever gener herfra. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor styrket kommunens døgntilsyn på de 21 metrobyggepladser, som ligger i Københavns Kommune.

Jobbet
I Center for Miljøbeskyttelses enhed Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter søger vi en ny medarbejder til en projektstilling, som er tidsbegrænset til udgangen af 2018. Du skal sammen med dine kolleger være med til at sikre, at metrobyggepladser og øvrige større anlægsprojekter overholder de fastsætte miljøkrav til deres drift med fokus på forebyggelse, dialog og service i øjenhøjde med borgere og virksomheder.

Arbejdet består i bemanding af vagttelefon, planlægning og gennemførelse af tilsynsbesøg på byggepladser samt efterfølgende sagsbehandling, opfølgning og databearbejdning. Du bliver omfattet af en vagtordning, idet tilsynene udføres dagligt i dagtimerne samt i aften- og nattetimerne. Tilsynene har hidtil været fokuseret på støj fra byggepladserne, men vil også omhandle andre miljøforhold som jord, affald, vand og luft.

Enheden
Enhedens 14 medarbejdere arbejder med alle typer af miljøforhold omkring store anlægsprojekter i byen. Fokus for arbejdet er i øjeblikket især metrobyggeriet i København, men kontoret løser også opgaver omkring anlægget af den ny Nordhavnsvej, skybrudssikring og diverse jernbaneprojekter.

Organisatorisk er vi placeret i Center for Miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi holder til i Njalsgade på Islands Brygge.

Om dig
Vi forventer, at du er praktisk anlagt og løsnings- og handlingsorienteret. Desuden lægger vi vægt på, at du er dialogorienteret, men du skal også kunne skære igennem og træffe beslutninger. Endvidere skal du være god til mundtlig og skriftlig formidling af problemstillinger og løsninger på både dansk og engelsk.

Du har

  • lyst til at arbejde ude i marken på alle tider af døgnet og med sagsbehandling ved skrivebordet
  • kørekort.
  • gerne kendskab til større bygge- og anlægsarbejder.

Det vil være fordel, hvis du har erfaring indenfor miljøområdet, gerne med myndighedsarbejde og tilsyn.

Vi tilbyder

  • en arbejdsplads med ambitioner og visioner
  • et stærkt fagligt miljø med mange forskellige fagligheder og et godt arbejdsmiljø
  • stor indflydelses på egen arbejdssituation
  • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
  • gode fysiske rammer centralt beliggende på Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil som udgangspunkt være i henhold til overenskomst med FOA. Evt. tillæg efter kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettiget organisation. Du vil blive omfattet af en vagtplan og vil blive honoreret i overensstemmelse hermed. Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt og er tidsbegrænset til udgangen af 2018.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til synsmedarbejder Torben Saxtorff på 2124 7233 eller til David Ramati på 2966 4044.

Du kan læse mere om Københavns Kommune og om Teknik- og Miljøforvaltningen på http://www.kk.dk og http://www.kk.dk/tmf

Søg stillingen via nedenstående link senest den torsdag den 15. juni 2017.
Medsend ansøgning, CV og evt. eksamensbeviser og referencer.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 21. og 22. juni.

Om ledelse i Teknik og Miljøforvaltningen
Vi arbejder målrettet med at udvikle en enhedsforvaltning, der bruger al sin viden, sine ressourcer og kompetencer optimalt på tværs af de organisatoriske rammer til gavn for borgerne og brugerne. Vi arbejder for, at vores opgaveløsning er optimeret og helhedsorienteret, at vores ledelse er stærk og baseret på fælles værdier, at vi bruger vores ressourcer fleksibelt på baggrund af fælles prioriteringer, samt at vores medarbejdere er kompetente og velmotiverede. Vi arbejder bevidst med at skabe helhed og mangfoldighed i vores organisation og har et stringent fokus på klare mål og en fælles forankret kultur. Arbejdsglæde og et dynamisk samarbejde er vigtige elementer for os og vores arbejdsplads.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.