Tilskud til leder- og lærerløn

Hovedparten af tilskuddet går til løn til lærere og leder i forbindelse med undervisning og foredrag. Der ydes tilskud ud fra følgende regler:

  • Til almen undervisning ydes der højst tilskud på 1/3 af udgiften til lærer- og lederløn
  • Til instrumental- og handicapundervisning ydes der højst tilskud på 7/9 af udgiften til lærer- og lederløn
  • Til foredrag ydes et tilskud på max. 1/3 af foredragshonoraret, dog max 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer

Debatpuljen

Alle aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede tilskud til lærer- og lederløn til debataktiviteter. 

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Lokaletilskud

Der ydes tilskud til særligt udstyrede private lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolen. Et særligt udstyret lokales kan f.eks. være et edb-lokale, håndarbejdslokale eller yogalokale.

BEMÆRK, at der kun ydes lokaletilskud, såfremt Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke kan stille offentlige lokaler til rådighed.

Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud)

Tilskuddet gives til Folkepensionister, førtidspensionister, modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere, lærlinge der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere at de modtager SU.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

Tilskudsberegner

Beregn eksempler på tilskud og deltagerpris ved brug af beregningsarket.

Ansøgningsfrister

For godkendte aftenskoler, som ønsker at ansøge om tilskud for hele 2017 (Januar - December), er ansøgningsfristen 3. oktober 2016 kl. 14.00.

Godkendte aftenskoler, der ikke har søgt til ovenstående frist kan søge kan søge for perioden marts - december 2017 senest 1. februar 2017 kl. 14.00

Andre frister

  • Aflæggelse af tilskudsregnskab 1. april 2017 kl. 14.00.
  • Virksomhedsregnskab (kun aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud) 2. maj 2017 kl. 14.00.

Aflæggelse af regnskab

Hvert år den første hverdag i april skal der aflægges regnskab for tilskud modtaget det forgangne år. Alle aftenskoleforeninger skal indberette regnskabstal elektronisk via aftenskolesystemet DoCAS.

Har aftenskolen modtaget 200.000 kr. eller mere i tilskud, skal regnskabet revideres af en registreret eller en statsautoriseret revisor i overensstemmelse med revisorinstruksen. 

Alle aftenskoler, der har modtaget over 1 mio. kr. i tilskud skal aflægge regnskab for skolens samlede virksomhed. Regnskabsskema kan rekvireres og regnskabet skal indleveres senest den første hverdag i maj.