Lokaletilskud til egne og lejede lokaler

Hvis de lokaler kommunen kan stille til rådighed ikke opfylder foreningens krav, har foreningen mulighed for selv at finde egnede lokaler og søge tilskud til disse.

Tilskuddet udgør maksimalt 65 % af foreningens lokaleudgifter.

Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt - bestyrelsesmedlemmer/ledere/instruktører over 25 år tælles ikke med.

Her kan I lave en anslået beregning af jeres tilskud for 2017.
Her kan I lave en anslået beregning af jeres tilskud for 2018.

Tilskuddet uddeles ud fra Retningslinjerne for støtte til folkeoplysende foreninger.

Kontakt
tilskud@kff.kk.dk

Medlemstilskud til børn og unge

Tilskuddet gives til foreningens medlemmer under 25 år:

- Aldersgrupperne 0 - 12 år og 19 - 24 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 1
- Aldersgruppen 13 - 18 år modtager tilskud med tilskudssatsen gange 2
- Handicappede medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år modtager tilskudssatsen gange 4
- Handicappede medlemmer over 24 år modtager tilskudssatsen gange 1

Satsen for tilskuddet  er i 2018 på 290 kr. for hele året, mens den i 2017 var på 294 kr.

Her kan du lave en anslået beregning af tilskud for 2017.
Her kan du lave en anslået beregning af tilskud for 2018.

Kontakt
tilskud@kff.kk.dk

Regnskab for lokale- og medlemstilskud

OBS - fristen for indsendelse af regnskab for 2017 er forlænget fra den 1. til den 22. juni 2018. Se info her.

Vejledning til indberetning af regnskabs- og ansøgningsmateriale for 2017 - 2019 i Foreningsportalen kan ses her

****

Foreninger, der har modtaget lokale- og/ eller medlemstilskud i 2017, skal aflægge regnskab for tilskuddet den 22. juni 2018 kl. 14.00. Ved samme lejlighed kan søges tilskud for 2019. 

Da vi i løbet af foråret 2018 overgår til nyt tilskudssystem kan der på nuværende tidspunkt ikke indberettes materiale. Foreningerne får information når dette er muligt. 

Der er udarbejdet dette materiale, som den enkelte forening kan benytte til at indsamle underskrifter, medlemstal, lokaleudgifter med mere, men materiale skal som nævnt ikke indsendes endnu. 

De bevilgede tilskud for 2017 er beregnet på baggrund af forventede tal. Der vil derfor ske en regulering i forhold til de faktiske tal. Et eventuelt mertilskud vil dog kun blive udbetalt såfremt, der er midler i puljen. 

Fra tilskudsåret 2018 vil det bevilgede tilskud være endeligt og som udgangspunkt være baseret på foregående års faktiske medlemstal og lokaleudgifter. Eksempelvis er medlemstilskuddet for 2018 beregnet på baggrund af de faktiske medlemstal fra 2016. Dog bortset fra tilskud til hytteleje, hvor der vil ske en efterfølgende afregning.

Nye foreninger får udbetalt de to første års tilskud som a conto og skal derfor aflægge regnskab det efterfølgende år. 

 

Udviklingspuljen for børn og unge

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Klubhuspuljen

Tilskud til lederkurser

Kultur- og Fritidsforvaltningen yder tilskud til lederkurser til godkendte folkeoplysende foreninger med børn og unge.

Lederkurserne støttes med op til 2.500 kr. pr. kursus pr. person, dog højst 80 % af prisen for kurset inklusiv transport.

Transportudgiften dækkes dog højst med prisen svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Ansøgningsfrister

3. periode 2018 (1. juli - 30. sep. 2018) er d. 1. november 2018.

Du kan søge her

Kontakt
Robert Dines Rasch
robert@kff.kk.dk

Samarbejdspuljen

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.

Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

En forening kan højst modtage 50.000 kr. fra puljen om året og max 25.000 kr. pr. skoleforløb.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021.

Puljen åbner for ansøgninger onsdag d. 14. marts 2018.
Du kan læse mere og finde ansøgningsskemaet her: https://aabenskole.kk.dk/

Kontaktperson: Camilla Graversgaard Nielsen, tlf.: 2634 4615, mail: cx52@kff.kk.dk

Pop-up-puljen

Pop-up-puljen til samarbejder mellem fritidscentre/-hjem og eksterne aktører lukker for denne gang

Alle midler i pop-op-puljen er uddelt pr. 3.11.2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Pop-up-puljen støttede samarbejder mellem fritidscentre, fritidshjem og folkeoplysende foreninger, børnekulturhuse, biblioteker, frie aktører og idépolitiske organisationer (under fællesbetegnelsen: eksterne aktører) i Københavns Kommune med 600 kr. pr. afviklet dobbelttime (2*60 min).

I 2017 er der blevet uddelt 500.000 kr. og for de midler, har puljen finansieret ca. 30 samarbejder mellem fritidscentre/fritidshjem og eksterne aktører.

Tak til alle der har været en del af denne succes, der nåede hele vejen rundt i de københavnske foreninger og fritidscentre, fritidshjem etc. 

Hvis der skulle komme nye midler til pop-op-puljen, melder Kultur- og Fritidsforvaltningen det ud gennem deres eksisterende kanaler (nyhedsbrev, mm.), og gør det synligt her på sitet.