Belysning, el og toronto-anlæg

Hvis du skal arbejde med udendørsbelysning på veje, pladser og parker, samt med toronto-anlæg eller forsyningsstandere (gøglerstik), kan du finde regler og retningslinjer for design og udførelse i udbudsparadigmet samt Aftaleseddel og Afleverings- og overdragelsesprotokol her: 

Hvis du skal lave anlægsarbejde med forsyningsstander (gøglerstik), så skal du følge kommunens krav og retningslinjer for etablering af el-forsyningsstander. Læs her om retningslinjer og krav til etablering af el-forsyningsstander (gøglerstik)

 

Broer og andre bygværker

Byens broer og andre bygværker skal leve op til en række krav om æstetik, tilgængelighed, bruger- og driftsvenlighed, samt lang levetid. Derfor har vi udarbejdet følgende Krav og retningslinjer for design, projektering og anlæg af byens broer og andre bygværker

Buslæskærme - modeller (målfaste tegninger)

Når der skal flyttes eller opsættes nye buslæskærme i et anlægsprojekt, skal den præcise placering af buslæskærme angives på tegningerne.

Her finder du målfaste tegninger af de forskellige modeller af buslæskærme samt fundamenterne, der bruges i byen. Der er tre modeller for buslæskærme. Vælg den, der skal bruges på stedet. Bemærk, at der anvendes det samme fundament til model 1 o g 2.

Målfaste tegninger af buslæskærme og fundamenter

Byens rum og inventar

Når du skal vælge materialer til indretning af byens rum, har kommunen udarbejdet følgende retningslinjer i Retningslinjer for brug af inventar i byens rum

Anti-graffiti skal indarbejdes i kommunens anlægs- og renoveringsprojekter. Du kan få vejledning her i guiden til anti-graffitibeskyttelse af anlæg, byudstyr og bygninger

For at have sikre legepladser og aktivitetsredskaber i byen, skal du følge disse tekniske standarder og krav til kommunens legepladser og aktivitetsredskaber

Vejskilte og skiltestandere hvis det ikke er en bygherreleverance, men noget som entreprenøren skal levere, skal du indarbejde følgende dokumenter i udbuddet. Rekvirerer du skilte udfyldes denne skilteliste (skabelon). Her ses eksempler på en færdig skilteliste, og en oversigt over typetegninger for Tavle

Cykelforhold

For at få fokus på cyklister i anlægsprojekter har vi udarbejdet retningslinjerne her i ’Cykelfokus – Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter’ ’Cykelfokus’ lægger vægt på gode krydsudformninger, samt behandler strækningsløsninger (bl.a. bredden på cykelstier) og anden infrastruktur, f.eks. Supercykelstier, cykling mod ensretning og parkering. Der gøres en del ud af driftshensyn i udformningen, samt udstyr (’aptering’), f.eks. etablering af grønne bølger og skiltning.

Kommunens arbejde med cykelparkering i anlægsprojekter er under forandring. Vi arbejder på, at cykelparkering fremover altid tilgodeser byens behov på offentlige veje, pladser og i parker. Fornøden cykelparkering skal sikres, så dér i anlægsprojekter skal gennemføres en vurdering af det nuværende cykelparkeringsbehov på stedet, fremskrevet med 20 % for at tage højde for øget fremtidigt behov. Derefter skal behovet så vidt muligt tilgodeses i udformningen af det konkrete projekt. Derudover arbejder kommunen også på retningslinjer for større cykelparkeringsanlæg.

Her er Københavns ’Cykelstrategi 2011-2015 - Fra god til verdens bedste’

Gadetræer og grønne områder

Skal du plante træer?

Hvis du skal plante et træ i forbindelse med et projekt i Københavns offentlige rum, så skal du altid søge om gravetilladelse

Her er kommunens krav og retningslinjer til, hvordan træer plantes, og hvilke træer du må plante hvor. Kravene er udarbejdet for at sikre et godt og sundt udvalg af træer, og for at undgå at der plantes allergifremkaldende træer.

Sådan arbejder vi med træer i Københavns Kommune. Læs mere om kommunens forvaltning af træer i artiklen "100.000 træer - København slår rødder" bragt i fagbladet Landskab nr. 4, 2013.

Gravearbejde

Hver gang du skal grave i byens veje, skal du søge kommunen om gravetilladelse. Her finder du bl.a. også kravspecifikationer og samarbejdsaftale med kommunen.

København er en cykelby. Vi har derfor lavet vejledningen Gravearbejde i en cykelby - Syv gode afspærringsløsninger. Den indeholder anbefalinger for, hvordan en god fremkommelighed og komfort for fodgængere og cyklister opretholdes ved gravearbejder og råden over vejareal.

Jordflytning og andre miljøforhold

Jordflytning, genanvendelse af jord eller brokker, regler for støj og arbejde udenfor normal arbejdstid med videre:

Hjælp og genveje til de anmeldelser, ansøgninger og de regler, der gælder i forhold til miljø i forbindelse med dit anlægsarbejde.

Kommunens særlige krav til miljø i byggeri og anlæg er tiltrådt af Borgerrepræsentationen i februar 2016. Det er 32 krav til egne og støttede bygge- og anlægsprojekter. De er i ”Miljø i byggeri og anlæg 2016”.

Tilgængelighed

København skal være en by for alle. Som udgangspunkt følger vi de nationale regler for tilgængelighed og tilpasser dem til specifikke forhold i Københavns Kommune. Gå til "Vejregel for tilgængelighed: Vejdirektoratets håndbog i færdselsarealer for alle"

Tjeklister for tilgængelighed i København

Trafiksignaler og ITS udstyr

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af kommunens signalregulerede kryds. Læs her vores krav og retningslinjer til projektering og opførelse af trafiksignalanlæg og ITS udstyr.

Trafiksikkerhed

Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Københavns Kommune skal halveres frem mod 2020. For at nå målet skal vejnettet konstant optimeres ud fra den nyeste viden på trafiksikkerhedsområdet. Det nås bl.a. ved at arbejde ud fra publikationerne herunder og sikre, at der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på mindst trin 2 og 3 (se i ”Vejregler: Håndbog – Trafiksikkerhedsrevision” herunder) på alle større projekter:

Vandhåndtering, skybrud og LAR

Skybrudsløsninger her kan du se Københavns Kommunes overordnede retningslinjer for skybrudsløsninger.

Lokal afledning af regnvand (LAR) skal ske efter kommunens retningslinjer, og der skal indhentes tilladelse. Læs om retningslinjerne, og om hvordan du søger tilladelse på vores hjemmeside om LAR.

Håndtering af vand ved anlæg Hvis dit anlægsprojekt skal håndtere regn-, overflade- eller grundvand, så har Københavns Kommune udarbejdet en vejledning til bygherrer, entreprenører og rådgivere med overblik over ansøgninger og kommunens krav. Vejledningen er her i ’Håndtering af vand ved byggeri og anlæg’.

Vejopbygning- og udformning fra facade til facade

Du finder tekniske krav og retningslinjer til vejopbygning og belægningsarbejder her i ’Anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i god kvalitet’. Det er en tjekliste, der udover belægninger også beskriver krav til bl.a. afmærkning, brolægning, brønde, busstoppesteder, svingradier og skiltning.

Kommunens serviceområde Byens Drift har 32 krav til driftsvenlig udformning af anlæg (2017). Kravene sikrer, at vi kan renholde de færdige arealer effektivt og uden forhindringer. Hent her de 32 krav til driftsvenlig udformning af anlæg (pdf)

Standarder for adgange (overkørsler) find standarden her, der passer til formålet med den ændring, du ønsker og henvis til standarden i din ansøgning

Standarder for de mest brugte vejbump vi anbefaler at de nedenstående vejbump bruges i vejprojekter: