Teknisk rådgivning til broer og bygværker

Offentliggjort:
24.05.2016, Kl
Frist:
22.06.2016, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed Rammeaftale om teknisk rådgivning til broer og bygværker i udbud med forhandling.

Opgaven

Aktuelt har Københavns Kommune 64 vejbroer og 22 sti- og gangbroer, 37 tunneller og undergange, 31 skilteportaler, 36 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 10 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 6 P-anlæg/huse og 13 andre bygværker. Men byen er i stadig vækst og forandring, og det forventes, at antallet af bygværker vil stige, måske betydeligt, i aftaleperioden.

Rådgiverens ydelser kan omfatte, men er ikke begrænset til:

  •  Tilstands- og bærerevnevurderinger.
  •  Samarbejde med politiets særtransportkontor om beregninger og opmålinger forud for udstedelse af transporttilladelser til særligt tunge og omfangsrige transporter, der ikke kan benytte godkendte standardruter.
  •  Udførelse af periodiske rutine-, general- og særeftersyn og vurdering af eftersynsresultatet.
  •  Projekt- og programforslag i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesar-bejder.
  •  Projektering, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligehol-delsesarbejder.
  •  Udbud og kontrahering i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
  •  Planlægning og udarbejdelse af trafikafviklings-, afspærrings- og afmærkningsplaner i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
  •  Udarbejdelse af ”Som udført” tegninger.
  •  Diverse øvrige ydelser i henhold til F.R.I. og Danske Ark’ s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 samt Anlæg og Planlægning 2013 og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoor-dinering 2014.
  •  Bistand i forbindelse med diverse administrative opgaver.Opmåling og registrering af opmålte data, indtastning af øvrige data, udtræk af rapporter m.v. i forhold til kommunens broforvaltningssystem SMART.

Rådgiveren skal inddrages i miljøhensyn i løsning af opgaverne, og redegøre for overvejelser, anbefa-linger og konklusioner undervejs i opgaveløsningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest d. 22. juni 2016 kl. 12.

Spørgsmål til prækvalifikation

Der er afholdt spørgemøde tirsdag den 31. maj 2016 kl. 12-13:30 på adressen Islands Brygge 37, 2300 København S, mødelokale ”Elefantens Bastion”.

På spørgemødet gennemgik ordregiver krav til udfyldelse af ESPD’et. Der er uploaded referat og rettelsesblad med besvarelse af de spørgsmål, som spørgemødet gav anledning til.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt pr. e-mail til Teknik – og Miljøforvaltningens kontaktperson (jf. pkt. 1.1) under prækvalifikationsfasen. Spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før ansøgningsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil som udgangspunkt kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Øvrig information

Der henvises endvidere til det fulde udbudsmateriale nedenfor for information omkring udbuddet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.