7. Forslag til lokalplan ”Jernbane Allé”, Vanløse (2016-0351328)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Jernbane Allé” i høring. Lokalplanforslaget vil muliggøre restauranter, caféer o. lign. i stueetagen på Jernbane Allé i Vanløse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forslag til lokalplan ”Jernbane Allé” (bilag 1) offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 23. november 2015 et ændret medlemsforslag om tilladelse til servering i Jernbane Allé (bilag 2). Medlemsforslaget blev motiveret af, at en juicebar havde fået afslag på en ansøgning om at etablere sig i et butikslokale på Jernbane Allé 45. Afslaget blev givet, da bestemmelserne i Byplan nr. 2 ikke muliggør at indrette servering indenfor bymidteområdet i Vanløse. Planområdet er derved ét af 18 planområder, hvor der ikke er muliggjort servering inden for et bymidteområde, jf. indstilling om planmæssige muligheder for servering i bymidteområder, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget sideløbende.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf en lokalplan for ”Jernbane Allé” (bilag 1), der vil give mulighed for restauranter, caféer eller lignende på Jernbane Allé.

Løsning

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at tillade servering på Jernbane Allé og har på baggrund heraf udarbejdet forslag til en lokalplan for de dele af bebyggelsen langs Jernbane Allé/Herlufsholmvej i Vanløse, hvor servering i dag ikke er mulig. Lokalplanforslaget indeholder alene bestemmelser, der muliggør at anvende stuetagen i bebyggelsen til restaurant, café o. lign. Den øvrige planmæssige regulering af bebyggelsen i området vil forsat ske i henhold til Byplan nr. 2.

Byliv

Muligheden for indretning af servering ved restauranter, caféer eller lignende inden for lokalplanområdet supplerer udbuddet af restauranter og caféer, som forventes etableret i butikscenterprojektet ved Vanløse Torv. Det supplerer samtidig de forskellige muligheder for rekreation i området med bl.a. kulturhus, bibliotek og biograf umiddelbart syd for stationen. Dermed understøttes et mangfoldigt byliv i bymidten.

Udover byliv redegør forvaltningen almindeligvis for ’miljø og bynatur’ samt parkering i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag. Da lokalplanen kun indeholder en mindre anvendelsesændring, vurderes disse emner ikke at være relevante, og der redegøres derfor ikke for disse forhold.

Intern høring

Forvaltningen har orienteret Vanløse Lokaludvalg om udarbejdelsen af dette lokalplanforslag. Lokaludvalget har meddelt, at det tages til efterretning, at udvalget ikke er blevet inddraget. Såfremt lokaludvalget har bemærkninger, vil de kunne fremsende disse i forbindelse med lokalplanhøringen og indgå i forbindelse med beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.                                                                                                                                   

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når lokalplanforslaget er godkendt, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 12. november 2015.

 

                    Pernille Andersen

                                                                  /Jakob Møller Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.