3. Vedtagelse af Restaurationsforskriften (2018-0247413)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til vedtagelse af Forskrift for Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune (Restaurationsforskriften) efter endt høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at forskrift for Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune med de anførte ændringer vedtages endeligt.

Problemstilling

Restaurationsforskriften (bilag 2) beskriver Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer for at sikre færrest mulige miljøgener for de omkringboende.

Borgerrepræsentationen vedtog den 3. maj 2018 at sende en opdateret udgave af Restaurationsforskriften med stramninger i høring. Forskriften har været i offentlig høring fra den 18. maj til 19. august 2018. Der er i høringsperioden modtaget 37 høringssvar (bilag 5), herunder en underskriftsindsamling fra Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) med 3012 underskrifter.

Løsning

Følgende stramninger i forskriften har været i høring:

 1. Præcisering af, at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, dvs. musik med et lydniveau, som man kan tale sammen ved, skal have etableret lydsluse. I den gældende forskrift er kravet for lydsluser begrænset til restaurationer i ”boligområder”. Da begrebet ”boligområder” kan forveksles med den lokalplantekniske term, er begrebet taget ud, så det nu er tydeligt at lydsluser er et krav, alle steder, hvor restaurationer med høj musik kan give gener (se bilag 2, § 4 stk. 6).
 2. Afspilning af musik, der er højere end baggrundsmusik, kræver at alle anlæg reguleres ned til det tilladte støjniveau og plomberes/blokeres. I den gældende forskrift gælder kravet kun for faste anlæg, mens den nye version også omfatter fx mobile anlæg, som restaurationen benytter.
 3. Der indføres generelt forbud mod, at restaurationer afspiller udendørs musik på offentlige arealer. I den gældende forskrift har der ikke tidligere været et eksplicit forbud.

Forvaltningens forslag til forskrift efter høring

Høringen har givet anledning til enkelte sproglige præciseringer, men har ikke givet anledning til ændringer i selve indholdet i forhold til høringsudkastet. Forvaltningen vurderer, at ændringerne mindsker støj fra restaurationerne og skaber en større tydelighed og forudsigelighed om reguleringen til gavn for både borgere og erhverv.

Hvis Borgerrepræsentationen ønsker at imødekomme branchens kritikpunkter af kravet om lydsluser, kan det præciseres i forskriften, at lydsluser kun kræves i nærhed af beboelse. Dette minder om kravene i den nugældende forskrift, hvor kravet er begrænset til boligområder. En sådan præcisering vil kunne medføre mere støj på gader og gener for naboerhverv, men vil mindske risikoen for omkostninger til lydsluser, hvor der ikke er nabobeboelse. Det vil også betyde, at forskriften skal i høring igen, inden den kan vedtages, og dermed skal sagen sendes tilbage til forvaltningen.

På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at forslaget til Restaurationsforskriften vedtages med de anførte ændringer og præciseringer, som høringen har afstedkommet, jf. bilag 2.

Høringssvar

Forvaltningen har indenfor høringsperioden modtaget 37 høringssvar, hvoraf de fleste svar er fra borgere bosiddende i Indre By. Seks høringssvar er overvejende kritiske over for ændringerne, 28 er overvejende positive og tre er hverken eller. Et høringsnotat med en oversigt over alle pointer fra høringssvar og forvaltningens kommentarer findes i bilag 3. Alle høringssvar i deres fulde længde kan ses i bilag 5.

Borgere, beboergrupper og lokaludvalg

Både borgere og lokaludvalgene er meget positive overfor ændringerne, med undtagelse af Nørrebro Lokaludvalg, der udtrykker bekymring for bydelens små spillesteder. Overordnet bliver der givet udtryk for følgende:

 1. Beboerne ønsker mere håndhævelse og konsekvens, i form af tilbagekaldelse af bevillinger.

 2. Beboerne ønsker en udvidelse af Støjvagten.

 3. Indre By Lokaludvalg ønsker at forskriften skal omfatte restaurationsskibe, food trucks, pop-up etablissementer, youth hostels og partybusser.

 4. Beboerne ønsker, at der skal sættes rammer for varelevering.

 5. Den største gene er mennesker ude foran restaurationerne.

 6. Christianshavn Lokaludvalg foreslår en støjapp til at lette klageindgangen.

 7. Nørrebro Lokaludvalg foreslår et samarbejdsforum for Nørrebro.

Forvaltningens kommentarer

 1. Forvaltningen håndhæver efter de redskaber, der findes i miljøbeskyttelseslovens regler, dvs. indskærpelser, forbud mod drift og politianmeldelser. Forvaltningen arbejder desuden sammen med politi og bevillingsnævnet i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og indrapporterer væsentlige overtrædelser af forskriften til bevillingsnævnet, men har ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fratage bevillinger.

 2. Forskriften stiller konkrete drift- og indretningskrav, så støjgener fra virksomhederne dæmpes, men der vil ikke blive ført et øget tilsyn. Der er allerede bevilliget midler til tilsyn om natten på de mest udsatte dage og tidspunkter (kaldet støjvagt).

 3. De af Indre By foreslåede restaurationsvirksomheder er allerede reguleret efter forskriften. Det er blevet præciseret at forskriften også omfatter restaurationsskibe. Partybusser hører dog under trafik, som ikke kan reguleres efter miljøbeskyttelsesloven.

 4. Mange gener ved varelevering stammer fra varelevering på offentlig vej, hvilket en forskrift ikke kan regulere.

 5. Generne fra mennesker uden for restaurationer, som nævnes i Indre Bys undersøgelse (bilag 7) som den væsentligste gene, kan ikke lovligt reguleres af forvaltningen.

 6. og 7. Udvikling af en støjapp samt en udvidelse af samarbejdsforum til at omfatte flere bydele vil kræve en bevilling. Udvikling af en app eller andet lettilgængeligt værktøj til klager og information om arrangementer, lader til at være et stort ønske fra borgerne i Indre By.

Brancheorganisationer og virksomheder

Brancheorganisationer og virksomhedsejere er meget kritiske. Særligt på følgende punkter:

 1. Ændringerne anses for indgribende, unødige og dyre og fjerner ikke det virkelige problem: ”festen i gaden”.

 2. Der mangler overgangsregler.

 3. Det er urimeligt, at pålægge branchen en så økonomisk tung og byrdefuld forpligtelse, som det vil være at etablere lydsluser og udarbejde støjrapporter.

 4. Kommunen har ikke hjemmel i lovgivningen til at stille de krav, der er opstillet. Det vil være skøn under regel.

Forvaltningens kommentarer

 1. Restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, vil generelt støje mere end de fastsatte støjkrav, hvis deres anlæg ikke er reguleret, og hvis der ikke er en lydsluse. Manglende lydsluser vil også bringe støj ud på gaden til gene for naboerne og bidrage til festen i gaden.

 2. For at imødekomme synspunktet om, at krav om lydsluser i alle restaurationer vil være for indgribende og for at beskrive overgangsregler er det præciseret, at bestemmelsen gælder ved nyetableringer, samt hvis Københavns Kommune konstaterer væsentlige gener i omgivelserne.

 3. Restaurationer, hvor der kun spilles baggrundsmusik er ikke omfattet af kravet om fx indregulering af anlæg og lydsluser. Hvis musikken dæmpes til baggrundsniveau, er det dermed ikke nødvendigt med udgifter til lydsluse og indregulering. Indstillingen vil dog have økonomiske konsekvenser for dele af restaurationserhvervet i form af øgede udgifter til lydsluser, målerapporter og evt. tabt fortjeneste, hvor udendørs musik udgør en del af kundetiltrækningen.

 4. Der er specifik hjemmel i lovgivningen til at beslutte generelle regler, men reglerne skal være proportionale. Dvs. de generelle krav i støjforskriften, skal være relevante i forhold til at undgå støjforurening fra de omfattede restaurationer, jf. vurdering fra Horten (bilag 4). Forvaltningens erfaring er, at lydsluser effektivt kan forebygge gener for omgivelserne, når restaurationer spiller høj musik – til gavn for både for naboer, hoteller, andet tilstødende erhverv og for omgivelser i øvrigt. Restaurationer, der pga. indretning eller beliggenhed ikke kan medføre væsentlige gener i omgivelserne er undtaget fra bestemmelsen. Forvaltningens faglige vurdering er derfor, at kravet om lydsluser er både rimeligt og proportionalt.

Efter endt høringsperiode har forvaltningen yderligere modtaget en underskriftsindsamling, på vegne af DRC, med ca. 200 underskrifter fra gæster i nattelivet, samt en spørgeskemaundersøgelse fra Indre By Lokaludvalg med besvarelse fra 1.147 beboere i bydelen (bilag 6 og 7).

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen annoncere forskriften, hvorefter den vil træde i kraft.

Pernille Andersen

                                                                 / Pia Holm Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. oktober 2018  

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen mhp. at undersøge dispensationsmuligheder og muligheden for at sikre mere fleksibilitet.