14. Ansøgning om rentefrit lån fra B/F Sønder Boulevard til frikøb fra tilskudsdeklaration, Vesterbro (2017-0139687)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal yde et rentefrit lån til andelsboligforeningen B/F Sønder Boulevard til frikøb fra den tilskudsdeklaration, der er pålagt ejendommen samt til kommunens fremtidige praksis i sådanne sager.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at ansøgningen fra B/F Sønder Boulevard om bevilling af et rentefrit lån til frikøb fra tilskudsdeklarationen afslås.
  2. at forvaltningen afslår kommende ansøgninger af samme art.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra andelsboligforeningen B/F Sønder Boulevard om støtte med et rentefrit lån til finansiering af frikøb fra den tilskudsdeklaration, der er pålagt foreningens ejendom. Frikøbsbeløbet/lånebeløbet er beregnet til 79.270.328 kr. Det er første gang kommunen modtager en ansøgning om rentefrit lån til frikøb fra en tilskudsdeklaration. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor også tage principiel stilling til, om fremtidige ansøgninger skal afvises.

Løsning

I årene 1919-1923 blev der ydet tilskud til at opføre et antal ejendomme i København. Som vilkår for støtten blev ejendommene pålagt tilskudsdeklarationer, der blandt andet bestemmer, at en eventuel fortjeneste ved videresalg af ejendommene eller andele deri skulle afgives til kommunen til anvendelse til boligproduktion, boligfilantropi eller boligsociale formål. Ved en lovændring i 1964 fik ejerne af ejendommene mulighed for at frikøbe sig fra deklarationerne. Ved en yderligere lovændring i 2009 fik kommunerne hjemmel til at yde rentefrie lån til frikøb.

Formålet med støtten og tilskudsdeklarationerne er at tilvejebringe og fastholde billige boliger for den mindre bemidlede del af befolkningen. 22 andelsboligforeninger med tilsammen 2.598 boliger er fortsat omfattet af tilskudsdeklarationer. Forvaltningen udarbejder ikke systematiske statistikker over boligafgifterne i andelsboligforeninger, der er pålagt tilskudsdeklarationer. Boligafgiften i foreningerne ligger dog markant under lejen i almene boliger.

Et rentefrit frikøbslån skal afdrages, efterhånden som de enkelte andele skifter ejer. De nuværende andelshavere belastes ikke økonomisk af frikøbet, men de kommende andelshavere vil udover det nuværende andelsindskud på 61.342 kr. skulle indskyde et beløb svarende til afdraget, der udgør 660.000 kr. pr. andel i gennemsnit.

Kommunen kan ikke afholde andelsboligforeningen fra at frikøbe sig, hvis den ønsker det, men det er frivilligt for kommunen, om den vil yde et rentefrit lån. Det er forvaltningens opfattelse, at frikøbet vil gøre billige boliger dyre. Kommunen arbejder for – blandt andet med Kommuneplan 2015 – at sikre flere billige boliger Forvaltningen finder derfor ikke, at det er i kommunens interesse at yde en aktiv indsats i at fremme frikøb i form af rentefrie lån. Det foreslås derfor, at ansøgningen og eventuelle kommende ansøgninger afslås.

Tilskudsdeklarationen er lovligt pålagt, og kommunen kan lovligt håndhæve deklarationen. Forvaltningens håndhævelse sker ved, at forvaltningen godkender opskrivninger af ejendommenes værdi og hvert tredje år gennemser foreningernes vedtægter, seneste regnskab og et eksempel på overdragelse af en andel og derigennem kontrollerer, at deklarationernes bestemmelser efterleves. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, tager forvaltningen skridt til at få dem rettet op, eventuelt med rettens hjælp. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder i B/F Sønder Boulevard.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, informeres ansøgeren om resultatet.

 

                             Pernille Andersen

                                                             /Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.