13. Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2020 (2019-0055770)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets overordnede budgetrammer for 2020 og budgetoverslagsårene fra 2021 til og med 2023 samt godkende forslag til prioriteringen af puljen til at undgå nedslidning af veje, broer mv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at de overordnede tekniske budgetrammer for 2020 og budgetoverslagsårene fra 2021 til og med 2023, jf. bilag 2 og 3, tages til efterretning.
 2. at det tages til efterretning, at Teknik- og Miljøforvaltningens takstoversigt fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
   
 3. at prioriteringen af puljen på 164,2 mio. kr. til at undgå nedslidning af veje, broer mv., jf. bilag 5, godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indkaldelsescirkulæret for budget 2020” (IC 2020) godkendte Økonomiudvalget den 23. januar 2019 processen, der leder frem til vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2020. Hermed blev udvalgenes budgetrammer fastsat og udvalgenes effektiviseringsmåltal blev godkendt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i IC 2020 udarbejdet Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag, herunder udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og beskrivelse af de bevillinger, som udløber med udgangen af 2019. Endeligt er der udarbejdet en oversigt over forslag til prioritering af puljen på de 164,2 mio. kr. i anlæg til at undgå nedslidning af veje, broer mv.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsafsnit fremgår af bilag 2. Udvalgsafsnittet beskriver kort, hvad udvalgets opgaver er, de overordnede budgetrammer, det strategiske grundlag, budgetønsker og de forventede økonomiske udfordringer i 2020.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2020 er fremkommet på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelsen af budgettet for 2019 (BR 4. oktober 2018). For at sikre en ens praksis skal udvalgenes budgetbidrag udarbejdes på baggrund af alle budgetkorrektioner, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen til og med 28. februar 2019. De økonomiske rammer fra 2019 til og med 2023 fordelt pr. bevilling fordelt på de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår af bilag 3. I tabellen nedenfor fremgå budgettet fordelt på de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1: De forventede udgifter (netto) pr. styringsområde (alle beløb er i 1.000 kr. og i 2019 p/l)

Styringsområde

Vedtaget Budget 2019 (VB 2019)

Budgetforslag 2020* (BF 2020)

Forskel mellem VB 2019 og BF 2020

Service

862.500

905.048

42.548

Anlæg

851.551

783.676

-67.875

Overførsler mv.

51.141

-4.636

-55.976

I alt

1.765.192

1.684.088

-81.303

* Udvalgenes budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af alle budgetkorrektioner, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen til og med 28. februar 2019.

Styringsområdet Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Parkering, Byfornyelse ydelsesstøtte og Byfornyelseslån. Styringsområdet Service stiger med 42,5 mio. kr. fra vedtagelsen af Budget 2019 til budgetforslaget for 2020, hvilket primært skyldes en pris- og lønfremskrivning af basisbudgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering, afskaffelse af byggesagsgebyret for virksomheder og borgere samt en række etårige øremærkede bevillinger. 

Styringsområdet Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Den samlede projektportefølje på anlægsområdet er i 2020 67,9 mio. kr. lavere end ved vedtagelsen af Budget 2019, hvilket primært skyldes en yderligere tilpasning af budgettet i 2020 på bevillingen Ordinær anlæg for at kunne overholde det udmeldte anlægsmåltal for 2020, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 19. februar 2019.

Styringsområdet Overførsler mv.
Under styringsområdet Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse, overførsler, Jorddeponi, Affaldsområdet og Klima drift. I 2020 er der budgetteret med flere indtægter end udgifter på Affaldsområdet, da projekterne i Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24), er i opstartsfasen. Forvaltningen vil i løbet af 2019 gennemgå budgettet på de enkelte affaldsprojekter og tilpasse budgettet, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2020.

Takstoversigten
På baggrund af genberegningen af alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster, jf. Borgerrepræsentationens beslutning fra den 21. juni 2018, forventer forvaltningen at fremlægge en indstilling for Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019 med alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster, der skal være gældende i 2020.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Forvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2020 er på 13,8 mio. kr., som skal leveres til Københavns Kommunes fælles effektiviseringsstrategi for 2020. Korrigeres der for stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere år (7,4 mio. kr.) og tværgående indkøbseffektiviseringer (4,2 mio. kr.) udestår et måltal på 2,2 mio. kr. De indstillede projektforslag til håndtering af effektiviseringsmåltallet i 2020 blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2019. Med aftalen om Overførselssagen 2018-2019 afsatte budgetforligsparterne finansiering til de af forvaltningens effektiviseringsforslag, som kræver en investering for at opnå effektiviseringen. Det drejer sig om ”Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen”, ”Automatering af borgerhenvendelser”, ”Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering” og ”Ny platform til Giv et praj-løsningen”.

Bevillingsudløb på styringsområdet Service i 2020
I 2020 udløber bevillingerne:

 • ”Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter” (12,7 mio. kr.),
 • ”Øget miljødifferentiering af beboerlicenser” (9,7 mio. kr.),
 • ”Green Teams i udsatte byområder” (3,3 mio. kr.),
 • ”International besøgstjeneste (delvist udløb)” (0,3 mio. kr.), og
 • ”Belysning af historiske bygninger og pladser” (0,1 mio. kr.).

Teknik- og Miljøforvaltningen vil lade bevillingerne vedrørende ”Green Teams i udsatte byområder” og ”Indtægtsudfordringen vedrørende containerafgifter” indgå i forbindelse med forhandlingerne for Budget 2020. De øvrige bevillinger søges ikke forlænget i forbindelse med forhandlingerne til Budget 2020, jf. bilag 4.

Prioritering af puljen til at undgå nedslidning af veje, broer mv.
Som en del af Teknik- og Miljøudvalget budgetbidrag skal Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en oversigt over forslag til prioritering af puljen til at undgå nedslidning af veje, broer mv. samt periodisering af udgifterne på år. Oversigten fremgår af bilag 5. Den endelige frigivelse forventes foretaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgettet for 2020 den 3. oktober 2019.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetramme i 2020 udgør 1.684,1 mio. kr. Fordelingen af de 1.684,1 mio. kr. på styringsområderne Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2: De økonomiske nettorammer fra 2020 til og med 2023 (alle beløb i 1.000 kr. i 2020 p/l)

Styringsområde

2020

2021

2022

2023

Service

905.048

847.481

839.488

819.613

Anlæg

783.676

958.837

1.471.256

453.690

Overførsler mv.

-4.636

-66.053

-67.644

-61.392

I alt

1.684.088

1.740.265

2.243.100

1.211.911

* Udvalgenes budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af alle budgetkorrektioner, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen til og med 28. februar 2019.

Budgetrammerne fra 2020 til og med 2023 fordelt pr. bevilling fremgår af bilag 3.

Videre proces

Den videre politiske proces er som følger:

11. juni 2019: Økonomiudvalget behandler redegørelse indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen).
21. august 2019: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2020 (august-indstillingen).
29. august 2019: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2020.
30. august 2019 til den 13. september 2019: Reserveret til politiske budgetforhandlinger.
24. september 2019: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2020.
3. oktober 2019: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2020.

Michel Schilling

                                                         /Anna Schou Johansen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til nyt at-punkt:
”At byfornyelsesopgaven udgår, så opgaven og udgifter overlades til grundejerne”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med to stemmer mod otte. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 3. at-punkt:
”At prioriteringen af puljen på 164,2 mio. kr. til at undgå nedslidning af veje, broer mv. jf. bilag 5 godkendes, dog således at periodiseringen ændres i overensstemmelse med beslutning om anlægsmåltal.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev taget til efterretning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker at bevare miljødifferentiering på parkeringspriserne.”