28. Fremlæggelse af anlægsregnskaber (2019-0049685)

I overensstemmelse med Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen regnskaber for otte afsluttede anlægsprojekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at otte anlægsregnskaber, jf. bilag 4-11, tages til efterretning.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at regnskaber for anlægsprojekter efter afslutning skal forelægges fagudvalgene til efterretning. I overensstemmelse hermed forelægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskaber for otte anlægsprojekter for Teknik- og Miljøudvalget. De bevillingsmæssige overførsler fra denne sag indarbejdes i sag om bevillingsmæssige ændringer, som forventes fremlagt til beslutning i Borgerrepræsentationen 6. juni 2019.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for otte af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter. Bilag 4-11 indeholder de konkrete anlægsregnskaber, og bilag 2 en kort forklaring af de væsentligste ord og begreber i regnskaberne.

Anlægsregnskaberne har en samlet nettobevilling på 83,9 mio. kr. (2019 p/l), og viser en samlet afvigelse på 0,953 mio. kr. (2019 p/l). Tabel 1 indeholder et samlet overblik over anlægsregnskaberne med angivelse af mindre- og merforbrug, afvigelsesforklaringer og en fordeling af mindre- og merforbrug på hovedbevillinger og formål.

Mer- eller mindreforbrug på mere end 5 %, eller afvigelser, der på baggrund af deres absolutte størrelse er relevante, forklares. Små absolutte afvigelser bliver ikke forklaret, selvom de er over 5 %.

 

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt

Bevilling (1.000 kr.) i 2019 p/l

Forbrug (1.000 kr.) i 2019 p/l

Afvigelse *) (1.000 kr.) i 2019 p/l

Forklaring på afvigelse

Fordeling af mindre- og merforbrug

Bedre forhold for cyklister – reduktion af regnvand cykelstier

7.831

7.688

143

Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.

Overskuds-/ underskuds-modellen

Byrumsforbedringer – Strandboulevarden

1.590

1.589

1

Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.,

Overskuds-/ underskuds-modellen

Byrumsforbedringer – Østerbrogade

743

1.036

-292

Merforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivere var større end forventet, idet der blev udarbejdet et ekstra scenarie.

Overskuds-/ underskuds-modellen

CP – foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter

1.003

587

416

Mindreforbruget skyldes, at udgiften til rådgivning blev mindre end forventet.

Overskuds-/ underskuds-modellen

Flintholm Station og Jernbane Allé, cykelstier

65.993

67.542

-1.548

Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Overskuds-/ underskuds-modellen

Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området

763

676

88

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Overskuds-/ underskuds-modellen

Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro

734

822

-89

Merforbruget skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har betalt Region Hovedstaden kompensation, fordi den nye sti er anlagt i Region Hovedstadens Psykiatris have.

Overskuds-/ underskuds-modellen

I alt Overskuds-/
underskudsmodellen

78.657

79.940

-1.281

 

 

Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning

 

5.278

4.950

328

Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra rådgiveren lå under det budgetterede.

Overskuds-/ underskuds-modellen (parkering)

I alt Overskuds-/
underskudsmodellen (parkering)

5.278

4.950

328

 

 

I alt

83.935

84.890

-953

 

 

*Negativt fortegn angiver merforbrug på projektet. Intet fortegn angiver mindreforbrug på projektet.

Bilag 3 beskriver retningslinjerne for fordeling af mindre- og merforbrug på hovedbevillinger og formål, herunder overskuds-/underskudsmodel og overskuds-/underskudsmodel (parkering). Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel (TMU 21. november 2016) opsamler efter godkendelse af Borgerrepræsentationen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på hovedbevillingen Ordinær anlæg. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen på hovedbevillingen Ordinær anlæg. Forvaltningen fremlægger status for modellen ved de fire årlige anlægsoversigter, hvor Teknik- og Miljøudvalget også godkender eventuelle udmøntninger fra modellen. De af Teknik- og Miljøudvalget godkendte udmøntninger bliver, ligesom de bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsregnskaberne, efterfølgende fremlagt og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i sager om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomi

Ved sag om bevillingsmæssige ændringer, som forventes fremlagt til beslutning i Borgerrepræsentationen 6. juni 2019, forventer forvaltningen at overføre 1,3 mio. kr. fra forvaltningens overskuds-/underskudsmodel jf. løsningsafsnittet. Ved samme sag forventer forvaltningen at overføre 0,3 mio. kr. til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel vedrørende parkering. Jf. indstilling om 1. anlægsoversigt (Teknik-og Miljøudvalget 18. marts 2019) er saldo på overskuds-/underskudsmodellen 5,6 mio. kr. Pr. 18. marts 2019 er saldoen på overskuds-/underskudsmodel (parkering) 0,075 mio. kr. Når Borgerrepræsentationen 6. juni 2019 har godkendt sag om bevillingsmæssige ændringer, er saldo på overskuds-/underskudsmodellen 4,3 mio. kr., og saldo på overskuds-/underskudsmodel (parkering) er 0,375 mio. kr.

Videre proces

Alle bevillingsmæssige overførsler fra denne sag indarbejdes i den første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019, som forventes fremlagt til beslutning i Borgerrepræsentationen 6. juni 2019. Sager om bevillingsmæssige ændringer aflægges i overensstemmelse med Cirkulære for budgetopfølgning. Forvaltningen vil i 2. kvartal 2019 forelægge yderligere anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget.

Michel Schilling
                                                                 

/Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev taget til efterretning.