5. Genopretning af vejinfrastruktur – frigivelse af anlægsmidler (udsat sag) (2018-0250018)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til genopretning af nedslidte bygværker, vejstrækninger, cykelstier og fortove samt til en foranalyse for udskiftning af en vejbro fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2022 og over-/underskudsmodellen for genopretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,

  1. at anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. frigives til genopretning af fem bygværker, jf. bilag 3. De 20,3 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 6.

  2. at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. frigives til foranalyse af udskiftning af vejbro over jernbanen ved Tuborgvej, jf. bilag 3. De 1,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 6.

  3. at anlægsbevilling på 112,6 mio. kr. frigives til helhedsgenopretning af fem vejstrækninger samt genopretning af tre cykelstier og tre fortovsstrækninger, jf. bilag 4. De 112,6 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 6.

  4. at 13,7 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel for genopretning overføres og frigives til genopretning af Holmens Bro, jf. bilag 5. De 13,7 mio. kr. frigives på

    Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 6.

  5. at 11,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel for genopretning overføres og frigives til supplering af bevillingen til genopretning af Tagensvej, jf. bilag 5. De 11,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 6.

Problemstilling

Genopretningsprogrammet Et løft til vejene blev igangsat i 2013 med henblik på at genoprette den eksisterende vejinfrastruktur i København. Der er de seneste år bevilget midler til at undgå yderligere nedslidning, men efterslæbet på vedligehold er fortsat stort, og flere bygværker, vejstrækninger, cykelstier og fortove er kraftigt nedslidte. Som led i fortsat at undgå yderligere nedslidning, skal der frigives midler fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2022 og over-/underskudsmodellen for genopretning. Der er ikke anlægsmåltal til projekterne. Ved at frigive midler nu, indgår genopretningsprojekterne i prioriteringen af anlægsmåltallene for 2020/2021.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Løsning

Forvaltningen indstiller, at der frigives anlægsmidler til genopretning af de nedenfor nævnte bygværker, vejstrækninger, cykelstier og fortove samt til en foranalyse for udskiftning af en vejbro. Projekterne indstilles finansieret fra Genopretningsramme 2022 og over-/underskudsmodellen for genopretning. Der er ikke anlægsmåltal til projekterne. Det betyder, at gennemførelse af anlægsprojekterne afhænger af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2020/2021. Uden eksekvering af disse genopretningsprojekter samt berosatte genopretningsprojekter, jf. bilag 7 vil vedligeholdelsesefterslæbet stige, og det medfører øgede omkostninger til både reparationer og genopretning.

Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme er en årlig basisramme på ca. 134 mio. kr., der indgår som en del af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsbudget. Genopretningsrammen anvendes til at igangsætte renoveringsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet Et løft til vejene. Med vedtagelsen af Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, C, F, I, O og V) kan Teknik- og Miljøudvalget fremrykke og frigive 133,9 mio. kr. fra Genopretningsramme 2022.

I over-/underskudsmodellen for genopretning opsamles mindreforbrug på regnskabsforklarede og annullerede genopretningsprojekter til finansiering af merforbrug og nye genopretningsprojekter. På baggrund af tidligere regnskabsforklarede genopretningsprojekter er det muligt at frigive 25,2 mio. kr. fra over-/underskudsmodellen. Heraf ønskes 24,7 mio. kr. frigivet til genopretning af konkrete projekter.

Nedenfor gennemgås de enkelte genopretningsarbejder, som indstilles gennemført. Bilag 2 indeholder et oversigtskort, der viser placeringen af hver af arbejderne.

Genopretning af fire bygværker og foranalyse af udskiftning af vejbro over jernbanen ved Tuborgvej
Forvaltningen indstiller, at fire af de bygværker, der er i dårligst stand, genoprettes, jf. bilag 3. Det drejer sig i prioriteret rækkefølge om: Gangtunneller under Oslo Plads, Glacis ved Strandpromenaden, Knippelsbro og Støttemure for broanlæg ved Kalvebod Brygge. Forudsat at der prioriteres anlægsmåltal, planlægges genopretningen gennemført i perioden 2021-2022, jf. bilag 3. Derudover indstilles, at foranalyse for udskiftning af vejbroen over jernbanen ved Tuborgvej igangsættes, jf. bilag 3. Dette er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om annullering af renovering af vejbro og gangtunnel på Tuborgvej (BR 1. februar 2018). Foranalysen skal danne grundlag for et budgetnotat om anlægsmidler til udskiftning af bro og trafikafvikling i udførelsesperioden, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021. Forudsat at der prioriteres anlægsmåltal udføres foranalysen i 2020.

Helhedsgenopretning af fem vejstrækninger og genopretning af tre cykelstier og tre fortovsstrækninger

Forvaltningen indstiller, at Jagtvej (Vibenshus Runddel-Nørrebro Runddel), Gernersgade og de tre brolagte gader Hjertensfrydgade, Elsdyrgade og Haregade helhedsgenoprettes, da strækningerne er meget nedslidte, jf. bilag 4. Det indstilles endvidere, at cykelstierne på Røde Mellemvej, Sjælør Boulevard og Åboulevard (Rosenvangs Allé-Worsaaesvej) genoprettes, da de er nedslidte, jf. bilag 4. Derudover indstilles, at fortovene på Strandpromenaden (promenade), Leifsgade og Gullfossgade genoprettes, da tilstanden er kritisk blandt andet grundet mange knækkede fliser, jf. bilag 4. Forudsat at der prioriteres anlægsmåltal, planlægges helhedsgenopretning af vejstrækninger samt genopretning af cykelstier og fortovsstrækninger udført i perioden 2021-2022, jf. bilag 4. Genopretningen af promenaden er koordineret og samtænkt med genopretning af Glacis ved Strandpromenaden, så promenaden genoprettes i forlængelse af genopretningen af glaciset. Strækningernes trafiktal fremgår af bilag 4 og 5.

Over-/underskudsmodellen for genopretning

Efter regnskabsforklaring af forvaltningens genopretningsprojekter føres mindre- og merforbrug tilbage til genopretning og indgår herefter i puljen af midler, der kan genoprettes for i de kommende år. Hermed kan de, i modsætning til den almindelige Overskuds-/underskudsmodel, også anvendes til nye genopretningsprojekter.

Forvaltningen indstiller, at der frigives midler til genopretning af Holmens Bro og helhedsgenopretning af Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé). Holmens Bro er nedslidt og har blandt andet skader på rækværk, fugtisolering og belægning, jf. bilag 5. Hvis der prioriteres anlægsmåltal, projekteres og udføres genopretningen i 2021-2022.

Der er tidligere frigivet midler til helhedsgenopretning af Tagensvej (BR 30. november 2017), jf. bilag 1. Ved projektudviklingen har projektet vist sig at være underfinansieret, jf. bilag 5. Forudsat at der prioriteres anlægsmåltal, projekteres helhedsgenopretningen i 2021, og anlægsarbejderne planlægges udført i 2022-2023.

Økonomi

Med denne indstilling skal der frigives i alt 133,9 mio. kr. (2019 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2022 og 24,7 mio. kr. (2019 p/l) fra Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel for genopretning. Tabeller med bevillinger og frigivelse af midler fremgår af bilag 6. Oversigter over udgifter til anlæg, ekstern rådgivning og interne udgifter fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Frigivelsen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme ved 2. reperiodisering af udvalgets anlægsmidler i 2019. Der er ikke anlægsmåltal til genopretningsprojekterne. Det betyder, at gennemførelse af anlægsprojekterne afhænger af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2020/2021. I bilag 7 er en oversigt over berosatte genopretningsprojekter. De seneste år er der bevilget midler til at undgå yderligere nedslidning, der udestår dog prioritering af anlægsmåltal for gennemførelse af projekterne. I skemaet nedenfor ses, hvor meget, der gennemsnitligt skal eksekveres for årligt, for at undgå yderligere nedslidning og anlægsmåltal prioriteret til genopretning.

Skema 1 Måltalsefterslæb for genopretningsprojekter. Alle beløb i skemaet er angivet i 2020 p/l og i afrundet mio. kr.

 

2019

2020

2021

Budgetforhandlinger*

Genopretningsramme

Overført pga. manglende måltal (19/20)

I alt for at undgå yderligere nedslidning

164

136

-

 

 

300

                                    191

                                    136

                                    276

 

 

                                    603

 

191

136

Afventer politisk stillingtagen

Anlægsmåltal til genopretning

24

Afventer politisk stillingtagen

Afventer politisk stillingtagen

Difference

276

Afventer politisk stillingtagen

Afventer politisk stillingtagen

*Beløbet er fra budget 2020 og frem ændret fra 164 til 191 mio. kr. som følge af at genopretningsbehovet er genberegnet i forbindelse med EYs analyse af genopretningsområdet.

Bygværker er højrisikoprojekter, da der er mange ubekendte faktorer, som først afdækkes under renoveringen. Der er derfor afsat 15 % af anlægssummen til uforudsete udgifter, ligesom udgifterne til de fem bygværker håndteres sammen, så der kan foretages budgetforskydninger mellem de enkelte projekter. Det betyder, at hvis de budgetterede midler for ét bygværk viser sig utilstrækkelige, anvendes eventuelle uforbrugte midler fra de øvrige bygværker. På samme måde håndteres helhedsgenopretning og genopretning af cykelstier og fortove som én samlet bevilling. Det skyldes, at selvom de vurderes at være ukomplicerede anlægsprojekter, så kan der kan forekomme store variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand og fortovets opbygning. Der afsættes 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter projekteringen af projekterne, der forventes afsluttet løbende i perioden 2020-2023, under forudsætning af, at der prioriteres anlægsmåltal.

 

Torben Gleesborg            

                                                                 /Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.