6. Anlægsmåltal 2020/2021 - styring (2019-0032163)

Teknik- og Miljøudvalget skal prioritere anlægsprojekter i 2020 og 2021, så Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal for 2020 og 2021 kan overholdes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at alle anlægsprojekter, der blev prioriteret af udvalget 7. januar 2019, jf. bilag 2, færdiggøres

  2. at projekter med flere bevillinger behandles som hele projekter

  3. at anlægsprojekter i Projektpakke A, jf. bilag 3, sættes i gang i 2020 og 2021 og færdiggøres

  4. at forvaltningen løbende kan sætte alle igangværende projekter i anlægsporteføljen i bero, dog så de kan opstartes hurtigst muligt, med henblik på at overholde anlægsmåltallet for 2020 og 2021.

Problemstilling

Økonomiudvalget har 19. februar 2019 tildelt Teknik- og Miljøforvaltningen et anlægsmåltal på 563 mio. kr. (2020 p/l) i 2020, svarende til 552 mio.kr. i 2019 p/l, og 563 mio. kr. (2021 p/l) i 2021, svarende til 541 mio. kr. i 2019 p/l. Samtidig har Økonomiudvalget pålagt alle forvaltninger senest 3. maj 2019 at meddele, hvordan anlægsporteføljen prioriteres i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til hvilke anlægsprojekter, forvaltningen skal igangsætte i 2020 og 2021 for at overholde de tildelte anlægsmåltal.

Løsning

Anlægsmåltallet sætter en øvre grænse for forvaltningens anlægsudgifter inden for hovedbevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen har til brug for Teknik-og Miljøudvalgets arbejde med prioritering af projekter gennemgået og reperiodiseret den samlede anlægsportefølje. Gennemgangen viser, at forvaltningens anlægsmåltal i 2019 svarer til udgifterne til de projekter, der blev prioriteret af Teknik-og Miljøudvalget 7. januar 2019. Forvaltningen har styret anlægsporteføljen med en overbooking i 2018 og 2019 (Teknik-og Miljøudvalget 29. januar 2018 og 7. januar 2019). Tilrettelæggelse af styring med en overbooking betyder, at der er udgifter til projekter, der flytter sig fra et år til det næste. Overbooking har derfor betydning for anlægsmåltallet i 2020. 

Råderum i 2020 og 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsatte efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019 de prioriterede projekter og berosatte de resterende projekter. Af hensyn til kontraktmæssige forpligtelser og for at kunne afslutte det igangværende arbejde, sættes projekter i bero ved faseskift, for at projekterne kan genoptages, hvis der senere træffes politisk beslutning herom. Der har derfor været udgifter forbundet med berosættelser i 2019, herunder til aflønning af opsagte medarbejdere. Disse udgifter indgår som en del af forbruget i 2019/ anlægsmåltallet.

Teknik- og Miljøforvaltningens tildelte anlægsmåltal fordeler således:

Mio. kr. (2019 p/l)

2020

2021

Anlægsmåltal

552

541

Bundne midler

534

282

Ledigt anlægsmåltal

18

259

Overbooking

40

40

I alt til igangsættelse af projekter

58

299

 

Principper for styring af anlægsporteføljen i 2019, 2020 og 2021

Forvaltningen har anvendt tre principper for tilrettelæggelse af denne indstilling om styring af anlægsporteføljen for, at Teknik- og Miljøudvalget kan få flest mulige projekter anlagt, hvorved byens behov imødekommes bedst muligt, og anlægsmåltallet overholdes. Principperne er følgende:

  1. Alle prioriterede anlægsprojekter, jf. Teknik-og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019, færdiggøres.

  2. Projekter med flere bevillinger anlægges eller berosættes i sammenhæng som ét projekt.

  3. Forvaltningen anvender en mindre overbooking på anlægsporteføljen for at få den optimale udnyttelse af anlægsporteføljen og sætter alle projekter i gang ved årsskiftet med mulighed for løbende berosættelser.

Færdiggørelse af projekter prioriteret 7. januar 2019

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 hvilke anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2019.  Forvaltningen indstiller, at disse projekter færdiggøres, fordi der er udgifter forbundet med at berosætte og opstarte projekter. Særligt kan der ved genopstart efter længere tid være sket så mange ændringer i byens behov og projektets forudsætninger, at projektet må omprojekteres og sendes i fornyet udbud mv. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsmåltallet udnyttes optimalt ved at færdiggøre de prioriterede projekter.

Samling af projekter med flere bevillinger

I anlægsporteføljen er der en række projekter, der fordeler sig på flere bevillinger. Disse er i bilagene samlet af forvaltningen, da delelementerne er gensidigt afhængige og derfor bedst realiseres som et samlet projekt. Der er desuden fem projekter, hvor nogle delbevillinger blev sat i bero 7. januar 2019, mens andre blev igangsat. Det drejer sig om projekterne Tagensvej og Klimakarreen, hvor forvaltningen anbefaler, at de berosatte bevillinger realiseres i sammenhæng med dem, som allerede er igangsat. Disse to projekter fremgår derfor af bilag 2. Forvaltningen indstiller, at disse projekter ikke opdeles igen ved en evt. fornyet politisk prioritering af projekter.

Samme problematik gør sig gældende for Kulbaneparken og Nordvest Passagen, hvor forvaltningen har samlet bevillingerne. Disse er blandt de projekter, som kan prioriteres med denne indstilling. For Fredens Park gælder det, at denne er reperiodiseret til start i 2022, da klimaprojektet først er klar til gennemførelse på dette tidspunkt. Bilag 7 viser de fem projekter, der samles.

Princippet sikrer, at anlægsmåltallet udnyttes optimalt, og at der ved anlæg bliver færrest muligt gener for borgerne.

Mindre overbooking i 2020 og 2021

Forvaltningen har erfaring med, at forbrug på anlægsporteføljen er faldende over året, og at en overbooking derfor er det mest hensigtsmæssige styringsredskab til at sikre, at anlægsmåltallet udnyttes fuldt ud. Med en overbooking på den samlede anlægsportefølje er det muligt at flytte det reelle forbrug (dvs. reperiodisere) på projekter til det følgende år, så der kan anlægges mest muligt det enkelte år. 

Forvaltningen vil i 2020 og 2021 styre med en lavere overbooking end de 72 mio. kr., der blev anvendt i 2018 og 2019 (40 mio. kr. i begge år), fordi anlægsporteføljen er blevet mindre og, fordi forvaltningen har en høj eksekveringsevne. Der gøres opmærksom på, at fremstillingen af denne overbookning muligvis ændres frem mod fremsendelsen til Økonomiudvalget, men at dette ikke får betydning for anlægsprioriteringsmulighederne i denne sag.

Igangsættelse af projekter i 2020 og 2021

Forvaltningen har gennemgået den samlede anlægsportefølje med henblik på en faglig vurdering af hvilke projekter, der bedst imødekommer byens behov og sikrer fastholdelse af værdier. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående tre ’projektpakker’. Projekterne i de tre projektpakker fremgår af bilag 3-5. Projektpakkerne fordeler sig i følgende temaer:

  1. Klimatilpasning, CO2-neutralitet og Rettidig omhu

  2. Udsat by, Klimatilpasning, og Rettidig omhu

  3. Fremkommelighed og Rettidig omhu

Forvaltningen indstiller, at projektpakke A - Klimatilpasning, CO2-neutralitet og Rettidig omhu – igangsættes i 2020 og 2021 jf. bilag 3. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at sikre den løbende fremdrift i gennemførelse af klimatilpasningsprojekter, så kommunens Skybrudsplan kan implementeres frem mod 2035. Dermed reduceres risici for værditab for borgere og kommunen ved skybrudshændelser. Forvaltningen vurderer ligeledes, at der er behov for at sikre løbende fremdrift for projekter, der bidrager til at reducere kommunens CO2-belastning og dermed til opfyldelse af kommunens Klimastrategi. Desuden vurderer forvaltningen, at der er behov for at prioritere genopretningsprojekter, hvor der er oparbejdet et stort efterslæb, der på sigt vil blive væsentligt dyrere at indhente. Formålet med at indhente efterslæbet er at forbedre fremkommelighed for borgerne og sikre den billigste, langsigtede vedligeholdelse af kommunens vejinfrastruktur.

Alle prioriterede projekter sættes i gang ved årets begyndelse. Forvaltningen vil løbende sætte projekter i bero, hvis det bliver nødvendigt for at overholde anlægsmåltallet.

Det er muligt for Teknik- og Miljøudvalget at omgøre beslutningen om hvilke projekter, der prioriteres gennemført. Forvaltningen vurderer dog, at der er færrest mulige gener for borgerne og den største omkostningseffektivitet ved at færdiggøre igangværende projekter. Bilag 6 viser de projekter, der ikke er prioriteret i bilag 2 ”Projekter prioriteret af udvalget 7. januar 2019”, og udgør et samlet overblik over alle de projekter, der kan prioriteres i 2020 og 2021.

Økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. februar 2019, at nye projekter forhandlet i hhv. overførselssagen 2018/2019 og Budget 2020 får tildelt anlægsmåltal til projektet i det år, de er forhandlet for. Størrelsen på det tildelte måltal er en del af de politiske forhandlinger.

Det betyder, at projektet om boligsociale helhedsplaner, der forventes besluttet i Overførselssagen 2018/2019 med et anlægsforbrug på 0,727 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 indgår som et projekt, der prioriteres i bilag 3-5. Forvaltningen tager forbehold for den endelige behandling af Overførselssagen i Borgerrepræsentationen 9. maj 2019. De resterende projekter i Overførselssagen på Teknik-og Miljøudvalgets område færdiggøres i 2019, og påvirker derfor ikke anlægsmåltallet i 2020 og 2021. I forhold til eventuelle nye projekter, der besluttes i Budget 2020, skal beslutning om eventuelt prioritering af måltal længere end i 2020 ske i Teknik-og Miljøudvalget.

Forvaltningen har derfor ikke med denne indstilling indregnet en buffer under anlægsmåltallet til udfaldet af budgetforhandlingerne.

Det bemærkes, at ift. sagen på udvalgsmødet 8. april 2019 er opgørelsen af størrelsen på anlægsmåltal justeret til 2019 p/l efter konsolidering ift. principperne besluttet af Økonomiudvalget 19. februar 2019.  Dette reducerer rammen med 10,8 mio. kr. i 2021. Det har ikke konsekvenser for opgørelsen af anlægsmåltallet for 2020. Hertil kommer indarbejdelsen af overførelsessagen. Samlet reducerer det rammen til prioriteringer med 0,7 mio. kr. i 2020 og 15,3 mio. kr. i 2021. Det fremgår af bilag 3-5 hvilke projekter, der ikke længere indgår i pakkerne som følge af ovenstående.

Alle projekter i bilag 2-6 er opgjort i 2019 p/l for at kunne prioritere på tværs af årene.

Videre proces

Forvaltningen vil tilrettelægge styringen af anlægsporteføljen og skal senest 3. maj 2019 meddele Økonomiforvaltningen, hvordan forvaltningens anlægsportefølje vil være prioriteret i 2020 og 2021, så anlægsmåltallet overholdes.

Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projekter, der sættes i bero.

Forvaltningen vil orientere lokaludvalg og samarbejdspartnere om konsekvenserne af prioriteringen af anlægsprojekter i 2020 og 2021.

Michel Schilling /

Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 3. at-punkt:
”At anlægsprojekter i Projektpakke E jf. nyt bilag A, sættes i gang i 2020 og 2021.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med seks stemmer mod tre. En undlod at stemme.

For stemte: A, F og Ø.
Imod stemte: B, C og Å.
Undlod at stemme: I.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 3. at-punkt:
”At Belysning af Amager Strandpark (235) indføjes i projektpakke E på bekostning af Rantzausgade (301).”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med en stemme mod otte. En undlod at stemme.

For stemte: C.
Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.
Undlod at stemme: I.

Den således ændrede indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Partiet ønsker at Bellahøj Friluftsscene (249) og belysning af Amager Strandpark (235) prioriteres på bekostning af Rantzausgade (301).”

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi har meget begrænset handlerum for at nå klimamålsætningen om CO2-neutralitet i 2025, derfor beklager partierne meget nedprioriteringen af klimatilpasning og CO2-neutralitet.”