3. Byggetilladelse til pavillon med tinglyst deklaration ved Teglværkshavnen, Kgs. Enghave/Vesterbro (udsat sag) (2019-0037479)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til byggetilladelse til pavillon beliggende på Teglholmsgade 12-14 og til deklaration om anvendelsen af pavillonen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder byggebyggetilladelse til pavillon beliggende på Teglholmsgade 12-14 og sikrer tinglysning af deklaration på pavillon (bilag 2 og 3).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 4. februar 2019, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal myndighedsbehandle byggeansøgning af den 3. januar 2019 med henblik på at udstede byggetilladelse til den ansøgte udformning og indretning af en pavillon ved Teglværkshavnen. Sagen forelægges udvalget efter ønske fra Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Løsning

En byggetilladelse til den nu foreliggende byggeansøgning (bilag 2) vil sikre, at der bliver offentlig adgang til pavillonen. Samtidig vil et krav i tillæg 4 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen om 1 % fællesareal blive opfyldt med det ansøgte projekt. Det betyder, at der med den foreliggende byggetilladelse vil kunne sikres offentlig adgang og publikumsorienterede serviceerhverv i form af café.

Der vil være offentlig adgang til caféen, som også rummer mulighed for udeservering ud for pavillonens vestlige gavl. Forvaltningen stiller som betingelse for byggetilladelsen, at anvendelsen yderligere sikres ved at lade en deklaration tinglyse på pavillonen (bilag 3).

Deklarationen har til formål at fordele pavillonens 407 m2 i forhold til anvendelse. Det gøres ved at sikre, at 123 m2 kun anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom restauranter og caféer. 60 m2 anvendes til fælles faciliteter (toiletter, rengøringsrum og lignende). De resterede 224 m2 må anvendes til udadvendte/fælles funktioner af social, kulturel eller fritidspræget karakter, såsom klub-, udstillings- og beboerlokaler.

Indretningen muliggør en fleksibilitet, så caféen i visse situationer kan åbne op og benytte beboerfaciliteterne, ligesom der er mulighed for, at inventar kan flyttes mellem de to enheder, afhængigt af skiftende belastning og behov.

Anvendelsen og indretningen svarer til den indstilling, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 4. februar 2019 (bilag 4).

Deklarationen forpligter den nuværende ejer og alle eventuelle efterfølgende ejere og kan kun aflyses med Teknik- og Miljøforvaltningens samtykke (bilag 3), jf. Planlovens § 42.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, udsteder Teknik- og Miljøforvaltningen byggetilladelse til det ansøgte projekt og tinglyser deklaration om anvendelse af pavillonen (bilag 3).

 

                          Torben Gleesborg

                                                            / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om, at der til indstillingens 1. at-punkt tilføjes følgende:
”At Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder byggebyggetilladelse til pavillon beliggende på Teglholmsgade 12-14 og sikrer tinglysning af deklaration på pavillon (bilag 2 og 3) dog således, at der i bilag 3 tilføjes Teknik og Miljøudvalget i følgende sætning: Påtaleberettiget efter nærværende deklaration har alene Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik og Miljøudvalget, uden hvis samtykke den ikke kan aflyses.”

Ændringsforslaget blev vedtaget med ti stemmer mod nul. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, I, Ø og Å.
Imod stemte: Ingen.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.