8. Nybrogade, Indre By - grønne byrum og cykelparkering (udsat sag) (2018-0327220)

Nybrogade skal omdannes med ny promenade langs kanalen, nye byrum og cykelparkeringspladser. Der skal tages stilling til projektforslag for omdannelse af Nybrogade og til frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget, jf. bilag 4, danner grundlag for færdigprojektering og anlæg.
  2. at der nedlægges 35 parkeringspladser i rød betalingszone, heraf 31 på Nybrogade, to på Knabrostræde og to på Naboløs.
     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til etablering af grønne byrum og cykelparkering på Nybrogade, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Nybrogade, jf. bilag 3, er den sidste gade langs Slotsholmen og Frederiksholms Kanal, der ikke er blevet istandsat. Gaden er kendetegnet ved parkerede biler og søgetrafik. Med åbningen af metrolinjen Citymetroen i 2019 må øget færdsel til og fra metroen langs Nybrogade forventes. Projektet skal styrke gadens historiske udtryk og karakter ved at etablere et nyt byrum langs kanalen. Samtidig styrkes fodgængerforbindelsen mellem Frederiksholms Kanal og den kommende metrostation på Gl. Strand.

Der skal derfor tages stilling til projektforslag til Nybrogade, Grønne byrum og cykelparkering, som fuldender det samlede promenadeforløb rundt om Slotsholmen og til frigivelse af anlægsmidler, så anlægsprojektet kan detailprojekteres og anlægges.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Løsning

I Overførselssagen 2016-2017 (Borgerrepræsentationen 27. april 2017) udmøntede Teknik- og Miljøudvalget ubrugte midler fra tidligere p-aftaler til ufinansierede forpligtelser på parkeringsområdet.  En af disse forpligtelser var, jf. Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) og Overførselssagen 2015-2016 (BR 28. april 2016) (A, B, C, F, I, O og V) at omdanne 80 parkeringspladser i Indre By til grønne byrum og til cykelparkering. På Borgerrepræsentationens møde 24. august 2017 blev der afsat en rådighedsbevilling på 13,2 mio. kr. til omdannelse af 40 parkeringspladser til byrum på Nybrogade og frigivet 3 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for Nybrogade.

På Nybrogade etableres en promenade langs kanalsiden, hvor der plantes nye træer, placeres bænke og etableres cykelparkering.  Der skabes plads til promenaden ved at indsnævre vejforløbet og nedlægge parkeringspladser, jf. parkeringsafsnittet.

Ved Frederiksholms Kanal etableres to nye pladsdannelser, en på hver side af vejbanen, på pladserne etableres nye træer og klassiske Københavner-cirkelbænke placeres rundt om træerne. Pladserne og promenaden har til formål at forstærke kulturmiljøet og egenarten fra den kulturhistoriske middelalderby. Derfor lægges der i projektet ny granitbelægning fra facade til kajkant. På pladsen mod husfacaden lægges stenene i bueforbandt, som man finder det på pladserne ved Gl. Strand og Højbro Plads. Den eksisterende ensretning for biler beholdes, men det lovliggøres at cykle mod ensretningen for cyklister mod metrostationen ved Gl. strand Der etableres derfor ca. 1 meter brede, cykelvenlige spor i hver side af vejbanen. Cykelsporene vil øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister.

Projektet understøtter Fællesskabs Københavns mål om, at København skal opleves som en grøn og levende by samt Strategien for Middelalderens Byrum, der udpeger strækningen som et væsentlig bindeled mellem byen og vandet.

Træregnskab

Der fældes ikke træer som led i projektet. Der er tre eksisterende træer, som er omfattet af fredningen af kanalerne. Der plantes i forslaget 12 nye træer. Langs promenaden plantes ni nye træer af arten pagodetræ, og på de nye pladser plantes tre træer af arten Ambratræ.

Cykelparkering og Parkeringspladser

Med projektforslaget øges antallet af cykelparkeringspladser med 62 fra de nuværende 78 pladser til i alt 140 cykelparkeringspladser. Nedenstående skema viser placeringen af de nye pladser.

Gade

Eksisterende cykel p-pladser

Nye cykel p-pladser

Cykel p-pladser i alt

Nybrogade

38

27

65

Naboløs

20

20

40

Knabrostræde (mellem Nybrogade og Kompagnistræde)

20

15

35

Borgerrepræsentationen godkendte 24. august 2017, at der i forbindelse med projektet kan nedlægges 40 parkeringspladser. Det har dog i projekteringsfasen vist sig, at der kan skabes plads til promenade og cykelparkering ved at nedlægge 35 parkeringspladser, jf. bilag 4, 5 og nedenstående skema. Parkeringspladserne nedlægges i takt med, at der tilvejebringes 155 parkeringspladser under Langebro, som besluttet i overførselssagen 2015- 2016 og prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget 7. januar 2019. Pladserne under Langebro forventes anlagt inden udgangen af 2019.

Gade

Eksisterende P-pladser

Nye P-pladser

P-pladser, der fjernes

P-pladser total

Nybrogade

37*

0

31

6*

Naboløs

3

0

2

1

Knabrostræde (mellem Nybrogade og Kompagnistræde)

5

0

2

3

* Heraf to ambassade- og to delebilsparkeringspladser. Derudover etableres to af- og pålæsningspladser: en i Nybrogade og en i Knabrostræde.

Høringer og borgerinddragelse

Politiet har godkendt projektforslaget. Der er i alt afholdt tre borgermøder (januar 2018, oktober 2018 og januar 2019) med deltagelse af borgere og Indre By Lokaludvalg. Projektforslaget har desuden været i høring hos Indre By Lokaludvalg, jf. bilag 6. Blandt borgere og Lokaludvalg er den overvejende bekymring, at projektet vil skabe yderligere areal til udeservering og natteliv. For at tage hensyn til det, er det nye byrum på Nybrogade indrettet med smalle fortove, som ikke lægger op til yderligere udeserveringsarealer.

Økonomi

På Borgerrepræsentationens møde 24. august 2017 blev der afsat 27,7 mio. kr. (2017 p/l) til omdannelse af parkeringspladser i Indre By, heraf 13,2 mio. kr. (2017 p/l) til omdannelsen af parkeringspladser i Nybrogade. 3,0 mio. kr. (2017 p/l) blev frigivet til projektering. Med denne indstilling skal de resterende 10,2 mio. kr. (2017 p/l) frigives. De 10,2 mio. kr. (2017 p/l) svarer til 10,7 mio. kr. i 2019 p/l.

Tabel 1: Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i mio. kr. (2019 p/l)

2019

2020

I alt

TMU

Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1,90

8,75

10,65

I alt

-

-

-

1,90

8,75

10,65

Nedlæggelse af 35 bilparkeringspladser i rød zone medfører et indtægtstab fra betalingsparkering på 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,68 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem. Pga. regler på området påvirker 30 % af tabet, svarende til 0,5 mio. kr. kommunekassen. Hele indtægtstabet påvirker dog Teknik- og Miljøudvalgets servicemåltal. Indtægtstab og servicemåltal er dækket i forbindelse med Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø).

De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 0,11 mio. kr. pr. år i år 2021 og frem. Der er i budget 2018 afsat 0,73 mio. kr. pr. år fra 2021 og frem til afledte driftsudgifter. Differencen på 0,62 mio. kr. pr. år tilbageføres til kommunekassen.

4,07 mio. kr. er indregnet i Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal for 2019 jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 7. januar 2019. 6,63 mio. kr. (2019 p/l) anvendes i 2020.

Videre proces

Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering forventes færdiganlagt til ibrugtagning august 2020

Torben Gleesborg            

/Lone Byskov

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi ønsker at, nedlæggelse af gadeparkeringspladserne først sker, når parkeringsanlægget under Langebro er åbnet.”