9. A-busnet 2019 - fremkommelighedstiltag (udsat sag) (2019-0029319)

For at sikre bedre A-busforbindelser i forbindelse med Busnet 2019 skal der tages stilling til projektforslag til ombygninger og signaltiltag på A-busnettet, og til frigivelse af midler til ombygninger og signaltiltag.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget i bilag 4A danner grundlag for projektering og ombygninger på Kalvebod Brygge og Østerbrogade samt signaltiltag på A-busnettet.
  2. at projektforslaget i bilag 4B/4C danner grundlag for projektering og ombygning på Godthåbsvej på A-busnettet, hvilket medfører at der nedlægges 25 parkeringspladser uden for betalingszonen.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  3. at der fra Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften overføres og frigives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til projektering og ombygninger på Kalvebod Brygge og op til ni signaltiltag, jf. økonomiafsnittet.
  4. at der fra Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften overføres og frigives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til projektering og ombygning på Godthåbsvej, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen og Movia har et ønske om at forbedre A-bussernes fremkommelighed på vejnettet i forbindelse med Nyt Bynet. En forbedret fremkommelighed for A-busser giver Københavns Kommune besparelser på de samlede udgifter til busdriften. Borgerrepræsentationen besluttede den 30. november 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger endelige projektforslag med baggrund i 32 mulige tiltag (bilag 6), til at forbedre A-bussernes fremkommelighed, regelmæssighed og sammenhæng med metroen.

Borgerrepræsentationen frigav desuden 2,7 mio. kr. til igangsættelse af projektering af tiltagene. De samlede forventede omkostninger til projektering og implementering af de 32 tiltag er 17,8 mio. kr., som finansieres af Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften.

Der skal tages stilling til projektforslag og til overførelse og frigivelse af midler til ombygning af to strækninger samt ni signaltiltag på A-busnettet.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019.

Løsning

Teknik-og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen gennemgået de 32 tiltag til forbedring af fremkommeligheden for A-busserne og vurderet, at 11 af disse tiltag kan gennemføres jf. nedenstående skema. 21 tiltag udføres ikke. En opsamling og redegørelse for hver af de 32 tiltag fra Borgerrepræsentationens møde 30. november 2017, ses i bilag 6.

Tabel 1: Tiltag der indstilles til udførelse

Nr. jf. bilag 6

Tiltag

Begrundelse

1

Godthåbsvej: Der anlægges ca. 270 meter busbane (bilag 4B/4C)

Linje 2A vil kunne spare ca. 30-90 sekunder pr. bus i henholdsvis eftermiddags- og morgenmyldretid. Effekten af tiltaget er beregnet af en ekstern rådgiver på baggrund af modelsimuleringer i februar 2019.

6

Kalvebod Brygge: Forlængelse af venstresvingsbanen ved Bernstorffsgade (bilag 4A)

Venstresvingende biler blokerer for de ligeud kørende busser, fordi venstresvingsbanen er for kort til afvikling af antallet af køretøjer i signalkrydset.

9- 14, 16, 18 og 21

9 tiltag i signalregulerede kryds (bilag 5)

Der indføres busprioritering og bedre detektering med bl.a. radar. Signalerne programmeres om.

Projektforslagene for de 11 initiativer fremgår af bilag 4 og 5. Forvaltningen har ved udarbejdelsen af forslaget taget hensyn til pladsforhold, trafiksikkerhed og serviceniveau.

Konsekvenser for parkering
Delprojektet med busbane på Godthåbsvej forudsætter, at der nedlægges 25 parkeringspladser på Godthåbsvej, der er en handelsgade uden for betalingszone (samtlige 25 parkeringspladser i Godthåbsvejs nordøstside mellem Rønnebærvej og Hulgårdsvej nedlægges). Da de tilstødende veje alle er private fællesveje, er det ikke muligt at finde erstatningspladser for de nedlagte 25 parkeringspladser i nærområdet. Parkeringsbelægningen på strækningen var i efteråret 57 % kl. 12.00, 84 % kl. 17.00 og 51 % kl. 22.00. Økonomiudvalget godkendte 7. november 2017, at der som led i projektet nedlægges ca. 25 p-pladser udenfor p-zonerne.

Konsekvenser for træer
I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har forvaltningen lagt vægt på, at projektet kan udføres med færrest mulige konsekvenser for træer.

Delprojektet på Kalvebod Brygge, bilag 4A, forudsætter fældning af fire platantræer i midterrabatten plantet i år 2000-2001. Det er nødvendigt at fælde træerne for at skabe plads til den forlængede venstresvingsbane. I forbindelse med hovedprojekteringen sørger forvaltningen for, at de fire platantræer erstattes i det tilstødende nærområde af fire nye platantræer (højde 5 m, stammeomfang 18-20 cm og kroneomfang 5 m).

Delprojektet med busbane på Godthåbsvej, bilag 4B/4C, forudsætter fældning af seks egetræer plantet i henholdsvis 1995 (tre stk.) og 2005 (tre stk.). Det er nødvendigt at fælde egetræerne for at skabe plads til busbanen. I forbindelse med hovedprojekteringen søger forvaltningen at erstatte de seks egetræer i det tilstødende nærområde af nye egetræer (højde 5 m, stammeomfang 18-20 cm og kroneomfang 5 m).

Høring
Projektet er godkendt af politi og Movia. For delprojekterne på Kalvebod Brygge og Godthåbsvej er der foretaget høring af de berørte lokaludvalg. Lokaludvalgenes høringssvar er vedlagt som bilag 7. Høringssvar vedr. Kalvebod Brygge fra Vesterbro Lokaludvalg angiver positiv tilkendegivelse mht. forlængelse af venstresvingsbane og negativ tilkendegivelse mht. fældning af træer.  Høringssvar vedr. Godthåbsvej fra Vanløse Lokaludvalg angiver positiv tilkendegivelse mht. forbedring af bussernes fremkommelighed og negativ tilkendegivelse mht. nedlægning af parkeringspladser. Høringssvaret omfatter derudover bemærkninger vedrørende to forskellige projekter – nærværende projekt og et tilstødende, ikke relateret projekt. Kommentarer til nærværende projekt på Godthåbsvej er fremhævet i bilag 7.

Der vil blive foretaget partshøring i forbindelse med projektet på Godthåbsvej i henhold til forvaltningsloven inden udførelse. Partshøringen forventes kun at kræve mindre justeringer. Hvis der kræves substantielle ændringer, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret.

Økonomi

De samlede forventede omkostninger til projektering og implementering af de 11 tiltag er 18,2 mio. kr. (2019 p/l), hvoraf halvdelen er finansieret af Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften og Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen har givet tilsagn om at finansiere den anden halvdel. Borgerrepræsentationen (30. november 2017) frigav 2,7 mio. kr. (2018 p/l) til igangsættelse af projektering af tiltagene, heraf er der brugt 0,3 mio. kr. de resterende 2,4 mio. kr. forventes brugt i 2019. Med denne indstilling skal yderligere 9,6 mio. kr. (2019 p/l) overføres og frigives til ombygning af to strækninger og ændring af op til ni signalanlæg. Det samlede forventede forbrug i 2019 svarer dermed til det anlægsmåltal, Teknik- og Miljøudvalget prioriterede til projektet 7. januar 2019.  

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i mio. kr.

(2019 p/l)

Varig? Ja/nej

2019

3 og 4

ØU

3126 – Økonomisk forvaltning, anlæg

2.28.23.3

-9,6

Nej

3 og 4

TMU

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

9,6

Nej

I alt

-

-

-

0

-

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/Projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i mio. kr.

(2019 p/l)

2019

TMU

Ombygning på Kalvebod Brygge og 9 signaltiltag på A-busnettet

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

3,6

TMU

Ombygning på Godthåbsvej

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

6,0

I alt

9,6

Videre proces

Anlæg af projektforslaget forventes udført medio 2019 med ibrugtagning september 2019.

Torben Gleesborg               

/ Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.