14. Mulighed for tidsbegrænset miljøgodkendelse til Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen (2019-0018395)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage redegørelse for mulighederne for at give en tidsbegrænset miljøgodkendelse til Oiltanking Copenhagen A/S (OTC) på Prøvestenen til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at forvaltningens redegørelse for mulighederne for at gøre en miljøgodkendelse til OTC på Prøvestenen tidsbegrænset tages til efterretning.

Problemstilling

Den 3. december 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at sende Miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen i offentlig høring. Et samlet udvalg afgav en protokolbemærkning om, at partierne i høringsperioden ønskede at klarlægge muligheden for at gøre en eventuel tilladelse tidsbegrænset.

Løsning

Forvaltningen har haft spørgsmålet om tidsbegrænsning af OTC’s miljøgodkendelse til vurdering hos en ekstern juridisk rådgiver, som har udarbejdet en redegørelse om sagen (bilag 2). Han vurderer, at tidsbegrænsning kan ske, når miljøbelastningen er større end de gældende planforhold normalt tillader, fx ved forsøgsordninger som drift af vandflyveplads i Københavns Havn. Tidsbegrænsning kan imidlertid ikke begrundes i kommende planlægning for området.

OTC-projektet er i overensstemmelse med gældende planlægning, idet gældende kommune- og lokalplanlægning for området er direkte dedikeret til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.  Projektets samlede miljøpåvirkning er vurderet som ubetydelig til lille i den foreliggende miljøkonsekvensrapport.

Den eksterne juridiske rådgiver vurderer, at det er mest sandsynligt, at en tidsbegrænsning af en miljøgodkendelse begrundet i kommende planlægning vil blive omgjort, hvis afgørelsen påklages.

Høringssvar fra en developer

En developer har også fået en juridisk rådgiver til at se på sagen og har vedlagt et notat i deres høringssvar til miljøkonsekvensrapporten (bilag 3 og 4). Notatet fra developers rådgiver forholder sig ikke direkte til OTC, men nævner i stedet to eksempler på tidsbegrænsning fra hhv. 2006 og 1995. Eksemplerne indeholder ingen nye saglige begrundelser eller argumenter, som forvaltningen kan bringe i anvendelse i den foreliggende sag. Eksemplerne bekræfter princippet om, at tidsbegrænsning alene kan ske, når miljøbelastningen er større, end de gældende planforhold tillader. Notatet fra developers rådgiver anbefaler desuden, at beslutning om miljøgodkendelse afventer afklaring af den ønskede udvikling ud fra samfundsmæssige hensyn.

Teknik- og Miljøforvaltningens eksterne juridiske rådgiver har forholdt sig til, om miljøgodkendelsen kan afvente den kommende planlægning som foreslået af developers rådgiver. Forvaltningens rådgiver vurderer, at det vil være kritisabelt, hvis en miljøgodkendelse holdes tilbage for at afvente vedtagelse af en kommuneplan eller landsplan. Ombudsmanden har påtalt det i en lignende sag, og en godkendelsessag må ikke forhales for at afvente et ændret plangrundlag, der vil umuliggøre godkendelse af det ansøgte projekt.

§ 14-forbud og evt. fremtidig zonering

Hvis kommunen ønsker at forhindre etableringen af et forhold, som er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag, kan kommunen nedlægge et såkaldt § 14 forbud. Det er en betingelse for forbuddet, at der er tale om et forhold, som kan reguleres i en lokalplan, og at forbuddet er planmæssigt begrundet (se bilag 6).

Et § 14 forbud kan højst nedlægges for et år, hvilket vil sige, at der skal være udarbejdet og vedtaget et lokalplanforslag inden et år efter, at forbuddet er forbuddet er nedlagt. Det følger dog af nævnspraksis at et-års-perioden kan afkortes, hvis kommunen bruger meget lang tid på at finde ud af, om der skal nedlægges et forbud.

Henset til, at der snart er gået to år siden modtagelsen af ansøgningen fra OTC, vurderer forvaltningen ikke, at der kan nedlægges et § 14 forbud.

Kommunens ønske om en zonering af Prøvestenen er blevet aktualiseret med principaftalen om Lynetteholmen i efteråret 2018. 

Forvaltningen er på baggrund heraf ved at undersøge mulighederne for en zonering af Prøvestenen, som fremover sikrer, at de virksomheder, der forurener mest, eller hvor risikoen for uheld er størst, placeres i længst mulig afstand fra Kløverparken med henblik på, at der på sigt kan åbnes op for udvikling af Kløverparken i forlængelse af regeringens principaftale med kommunen om etablering af Lynetteholmen.

Konklusion

Tidsbegrænsning af en miljøgodkendelse kræver helt særlige årsager f.eks. at virksomheden medfører større miljøbelastning end de gældende planforhold tillader, hvilket ikke er tilfældet i den konkrete sag.

Forvaltningen vurderer, at en tidsbegrænset miljøgodkendelse begrundet i kommende planlægning må forventes at blive omgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for at nedlægge § 14 forbud i den konkrete sag, men der er igangsat et arbejde med at undersøgemulighederne for en fremtidig zonering af Prøvestenen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen samt indstilling om hvidbog for OTC Syd på Prøvestenen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele tidsubegrænset miljøgodkendelse (bilag 5) til OTC.

 

Michel Schilling

                                                          / Rikke Sønderriis

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.