21. Opførelse af et alment boligprojekt med familie- og ungdomsboliger på Ørestad Boulevard 49, Amager Vest (2019-0004857)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til opførelse af et alment boligprojekt med familie- og ungdomsboligerØrestad Boulevard 49.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende opførelse af et alment boligprojekt med i alt ca. 44 familieboliger og fire ungdomsboliger i overensstemmelse med bilag 2.
  2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele tilsagn om kommunal støtte til de valgte driftsherrer i form af grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, svarende til i alt op til 12,3 mio. kr. (inkl. 5 % regulering). Beløbet frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter i 2019, jf. økonomiafsnittet,
  3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 87,9 mio. kr. for realkreditlån til projektet,
  4. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessum under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende projekt.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen udbød i oktober 2018 kommunal grundkapital afsat i Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) samt Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø).

Borgerrepræsentationen skal på baggrund heraf tage stilling til opførelse af et alment boligprojekt med 44 familie- og 4 ungdomsboliger på Ørestad Boulevard 49, herunder kommunal støtte i form af grundkapital og garanti til realkreditlån.

Løsning

Det overordnede formål med udbud af grundkapital er at få opført almene familie- og ungdomsboliger til en rimelig husleje i en høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed.

Det indstillede projekt er vurderet af et bedømmelsesudvalg med stadsarkitekten samt repræsentanter fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Bedømmelsesudvalgets samlede bedømmelse er sket ud fra en helhedsvurdering på baggrund af følgende kriterier: Arkitektur og boligkvalitet, placering og samspil med byen, boligudgift og økonomi samt energi og bæredygtighed.

Bedømmelsesudvalget anbefaler, at det indsendte projekt godkendes. Betingelser for godkendelse samt præsentation af projektet fremgår af bilag 2.

Projektet skal opfylde de relevante lokalplanskrav og leve op til den arkitektoniske, boligmæssige og miljømæssige standard, som understøtter Københavns Kommunes boligpolitiske målsætninger. Teknik- og Miljøforvaltningen kan fremsætte vilkår i forhold til den fornødne bearbejdning af eksempelvis bebyggelsesplan og planløsninger, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. § 18 stk. 2 og 3.

De 48 almene boliger blandes med private boliger i et samlet byggeri på i alt 217 boliger. Dermed udnyttes lokalplanens bestemmelse om, at 25 % af det samlede etageareal skal bestå af almene boliger.

Det valgte projekt vil medvirke til et økonomisk og socialt varieret boligudbud i København. Projektet er placeret i et byudviklingsområde, så det vil bidrage til området med forskellige boligtyper og boligstørrelser, herunder familieboliger i et eller to plan samt små familieboliger og ungdomsboliger, som kan betales af borgere med lav indkomst. Bebyggelsen består af punkthuse af varierende højde, der bindes visuelt sammen af et markant fælles facadeudtryk. Der er tagterrasser og/eller begrønnede tage på alle bygninger. De almene boliger er placeret i det nordøstlige og det sydøstlige hjørne af bebyggelsen og får alle dagslys fra to sider. Projektet er yderligere beskrevet og illustreret i bilag 2.

Økonomi

Kommunens grundkapitallån
De nye almene familie- og ungdomsboliger finansieres i henhold til almenboligloven med 88% realkreditlån, 10% kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindskud. Grundkapitallånet etableres ved et kommunalt lån til Landsbyggefonden, som derefter udbetaler lånet til den almene driftsherre. Grundkapitallånet skal afdrages af den almene boligafdeling senest efter 50 år, men er rentefrit i hele perioden.

For det anbefalede projekt bliver det kommunale grundkapitallån 12,3 mio. kr. (inkl. 5 % til reguleringer), jf. tabellen nedenfor.

Økonomien i projektet fremgår af bilag 2.

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2019 p/l)

År 2019

I alt

TMU

Grundkapitallån til nye almene boliger

Finansposter

8.32.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden)

12.338

12.338

I alt

-

-

-

12.338

12.338

Kommunens garantiforpligtelse

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at garantien maksimalt vil udgøre op til 87,9 mio. kr. for projektet. Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere tilbudsgiver om beslutningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil meddele tilsagn til det accepterede projekt, når projektet opfylder kravene hertil. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt de konkrete garantier til godkendelse.

 

                                 Michell Schilling      

                                                                   / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.