20. Endelig vedtagelse af tillæg I til lokalplan 493, Rigshospitalet III for BørneRiget, Østerbro (2018-0006785)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 493, Rigshospitalet III for børnehospitalet BørneRiget. Planforslaget muliggør opførelse af et nyt børnehospital i tilknytning til Rigshospitalet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende tillæg 1 til lokalplan 493, Rigshospitalet III for BørneRiget (bilag 2) med miljørapport (bilag 4 og 5) med de ændringer, som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Region Hovedstaden ønsker at opføre et nyt børnehospital i forbindelse med Rigshospitalet. Forslag til lokalplantillæg blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 13. december 2018. Lokalplantillægget med miljørapport har været i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 18. februar 2019. Forvaltningen har modtaget fem henvendelser i høringsperioden. Høringen har givet anledning til at foreslå en reduceret parkeringsnorm, som beskrevet nedenfor i Løsning.

Løsning

Tillægget til lokalplan 493 Rigshospitalet III muliggør opførelse af et nyt børnehospital, som samler Rigshospitalets eksisterende børne- og fødeafdelinger i én ny bygning i et område afgrænset af Henrik Harpestrengs Vej, Juliane Maries Vej, Nørre Allé og Edel Sauntes Allé. Bebyggelsen får et etageareal på ca. 56.000 m2. Det opføres i op til 10 etager inklusive tekniketage og med en maksimal højde på 47 meter. Bebyggelsesprocenten bliver 275 i det aktuelle lokalplantillægs område og 160 i det samlede lokalplanområde.

Høring

De fem høringssvar er vedlagt som bilag 6 og hovedsynspunkter kommenteres nedenfor. Der blev afholdt borgermøde mandag den 21. januar 2019. Der deltog én borger i mødet. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 8.

  1. Østerbro Lokaludvalg bakker op om projektet. Lokaludvalget deler forvaltningens syn på den samlede parkeringsdækning på hospitalsgrunden og mener, at den samlede parkering bør bygges som udvidelse af det eksisterende parkeringshus, som dog ikke bør blive mærkbart højere end den omgivende trægruppe mod Fælledparken.
  2. Københavns Museum anfører, at det bevaringsværdige bygningskompleks Juliane Maries Vej 26-34 er de næstsidste bygninger i det ældre, oprindelige Rigshospital fra 1910. Københavns Museum beklager, at disse bygninger bliver revet ned, da de viser hospitalets udvikling. Henvendelsen er vedlagt et luftfoto af det oprindelige Rigshospital fra 1910.
  3. Region Hovedstaden er uenig i lokalplantillæggets parkeringsnorm. Høringssvaret underbygges af en ny analyse, som vurderer den procentdel af ansatte, der tager bilen til og fra arbejde. Region Hovedstaden oplyser, at de for at opnå et større datagrundlag, og dermed mere valide resultater, endvidere har to ældre trafikrapporter, hvorunder også Bispebjerg Hospitals trafikmønstre inddrages. Analysen og de to rapporter peger alle på, at ca. 20-23 % af de ansatte på Rigshospitalet benytter bilen til og fra arbejde, og ikke 25 % som danner baggrund for parkeringsnormen i forslaget til lokalplantillæg. Yderligere har Region Hovedstaden, efter høringsfristens udløb, fremsendt ny beregning af, hvor mange ansatte, der er på arbejde samtidig (samtidighedsfaktoren). De nye beregninger viser en lavere samtidighedsfaktor end den, der har ligget til grund for de hidtidige beregninger af parkeringsbehovet.
  4. I borgermøde den 21. januar 2019 deltog én borger i mødet. Det var et ønske fra borgeren, at man kan åbne vinduerne i patientstuerne (bilag 8).

HOFOR og Metroselskabet har ingen bemærkninger til forslaget

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene:

  1. Parkeringshuset er ikke omfattet af dette lokalplantillæg, men af lokalplan 493, Rigshospitalet III, som åbner mulighed for en bygningshøjde på 30 meter inkl. parkering på taget. Hvis den maksimale bygningshøjde udnyttes, vil parkeringshuset blive højere end træerne i Fælledparken. Der er er flere af Rigshospitalets bygninger langs med Fælledparken, der er væsentligt højere end træerne.
  2. Der er løbende sket en udvikling af Rigshospitalet, og i dag er der kun enkelte af de oprindelige bygninger fra 1910 bevaret i området syd for dette lokalplantillæg. De bevaringsværdige bygninger i lokalplantillæggets område hører ikke til det oprindelige anlæg, men er opført i 1928, og de ses derfor ikke på det luftfoto af det oprindelige Rigshospital, som museet har fremsendt. Bygningerne kan ifølge bygherre ikke ombygges, så de lever op til kravene til et moderne hospital, og det er heller ikke muligt at integrere dem i nybyggeriet. Derfor muliggør lokalplantillægget, at bygningerne nedrives  
  3. Forvaltningen foreslår på baggrund af den fremsendte analyse med en bil andel på 20 %, at parkeringsnormen i lokalplantillægget ændres fra én plads pr. 185 m2 til én plads pr. 215 m2 (bilag 7). Parkeringsdækningen for hele Rigshospitalet er i dag 1:260 m2 og belægningsgraden på kvarterets offentlige parkeringspladser viser fortsat, at det er mange ansatte og patienter, der parkerer på de offentlige veje (størst belægningsgrad i dagtimerne).Hvis parkeringsnormen for BørneRiget fastsættes til 1:215 m2 , vil den samlede parkeringsdækning for Rigshospitalet blive på 1:245 m2. Forvaltningen vurderer, at der ikke er belæg for yderligere reduktion af parkeringsnormen, hvis der skal opnås en tilfredsstillende løsning for det samlede Rigshospitalet og for kvarterets offentlige parkeringspladser, som allerede nu belastede af parkering med ærinde til Rigshospitalet. Der nedlægges 149 parkeringspladser med nybyggeri af BørneRiget og stilles krav om anlæg af ca. 260 nye p-pladser (bilag 7).
  4. Region Hovedstaden planlægger at opføre byggeriet med oplukkelige vinduer i patientstuer. Støjbelastning er op til 72 dB Lden på dele af facaderne, hvilket overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for etablering af hospitaler på 58 dB. Lokalplantillægget stiller jf. planloven og Miljøstyrelsens vejledning krav for støjbeskyttelse, så det indendørs støjniveau med et delvist åbent vindue (0,35 m²) i hvert rum ikke overstiger 46 dB Lden.      

Forslag til ændringer af lokalplantillægget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en ændring af lokalplantillæggets bestemmelser om parkering, så normen for bilparkering ændres fra én plads pr. 185 m2 til én plads pr. 215 m2. Det betyder, at kravet til parkering reduceres med 42 pladser fra 303 til 261 pladser. Begrundelsen for ændringen er, at Region Hovedstaden har fremsendt en ny trafikanalyse, der viser, at en mindre andel af de ansatte benytter bil til/fra arbejde end forudsat i parkeringsnormen i forslag til lokalplantillæg (bilag 7).

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplantillægget, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

      Michel Schilling 

                               /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.