15. Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen (2019-0055267)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapport med en tilknyttet hvidbog for Oiltanking Copenhagen (OTC) Syd på Prøvestenen, kan godkendes, så forvaltningen efterfølgende kan udstede miljøgodkendelse til virksomheden.

Sagsfremstilling

 Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at miljøkonsekvensrapport med tilknyttet hvidbog for OTC Syd på Prøvestenen godkendes.

Problemstilling

Den 3. december 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende miljøkonsekvensrapport samt udkastet til miljøgodkendelse for OTC Syd i offentlig høring i otte uger. Der er i høringsperioden indkommet 18 høringssvar (se bilag 3) heraf et høringssvar fra en myndighed (Københavns Politi), 16 høringssvar fra foreninger, virksomheder og grundejere samt et høringssvar fra en borger.

Forvaltningen har samlet høringssvarene og forvaltningens kommentarer til høringssvarene i en såkaldt hvidbog (bilag 2).

Løsning

I hvidbogen behandler forvaltningen tematisk de bemærkninger, som er modtaget fra offentligheden i høringsperioden. Bemærkningerne omhandler projektets indflydelse på planforhold og arealanvendelse, herunder konsekvenser for fremtidige byudviklingsmuligheder for Amager Øst. Derudover er der bemærkninger til projektets trafikale forhold, projektets natur- og miljøforhold samt bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse, herunder tidsbegrænsning. 

Arealanvendelse og byudvikling

Miljøkonsekvensrapporten viser, at OTC Syd på den pågældende lokalitet vil opfylde alle kriterier for arealanvendelse, herunder sikkerhedsafstande, og at anlægget derfor kan etableres på lokaliteten i overensstemmelse med nuværende arealanvendelse og gældende planlægning for området på og omkring Prøvestenen.

Hovedparten af høringssvarene udtrykker en bekymring for, at OTC Syd vil forhindre de fremtidige byudviklingsmuligheder for Amager Øst.

OTC Syd vil have konsekvenser for den fremtidige byudvikling af Amager Øst, men kun i et begrænset omfang og i et afgrænset område. Af Miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at ca. 15 % af arealet i Kommuneplanens perspektivområder benævnt ”Kløverparken” ligger indenfor den maksimale konsekvensafstand fra OTC Syd, hvor der er krav til arealanvendelsen. Den maksimale konsekvensafstand er det område, hvor der vil være en trykpåvirkning på over 50 mbar ved værst tænkelige uheld (se den sorte cirkel i bilag 4).

Indenfor dette område skal ændring fra erhverv til følsom anvendelse, som boliger, risikovurderes. Det vil sige, at der bl.a. vil kunne blive stillet krav om, at vinduer og bygninger skal sikres mod et overtryk. Der kan i bebyggelse inden for den maksimale konsekvensafstand desuden ikke etableres særlig følsom anvendelse, som hospitaler, brand- og politistationer eller institutioner med svært evakuerbare personer (fx vuggestuer, plejehjem og festivalpladser).

For arealet, hvor der vil være en trykpåvirkning mellem 50 mbar og 20 mbar ved værst tænkelige uheld medfører OTC Syd ikke krav ved ændring af arealanvendelsen.

Trafikale forhold

Københavns Politi, Amager Øst Lokaludvalg samt en borger har bemærkninger til de trafikale forhold. Høringssvarene fra Amager Øst Lokaludvalg og borgeren går på, at der ikke ønskes en forøgelse af tung trafik til og fra Prøvestenen. Københavns Politi bemærker, at Amager Strandvej er udpeget som tvangsrute for transport af farligt gods.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at OTC Syd vil medføre en begrænset øget trafik på 35 lastbiler dagligt. Lastbilerne vil køre via Amager Strandvej til og fra motorvejsnettet, som er udpeget af Politiet som tvangsrute for farligt gods. I forhold til de 1.800 lastbilture, der allerede i dag er til og fra Prøvestenen, svarer den øgede trafik til og fra OTC Syd til en stigning på knap 4 % af lastbilturene og ca. 2 % af den samlede trafik på Prøvestensbroen. Denne trafikforøgelse er i miljøkonsekvensrapporten vurderet til at være ubetydelig sammenholdt med den nuværende trafik. Det er forvaltningens vurdering, at denne trafik medfører en ubetydelig miljøpåvirkning.

Luft- og lugtgener

Amager Øst Lokaludvalg bemærker i deres høringssvar, at de er bekymrede for luft- og lugtgener fra anlægget. I miljøgodkendelsen har Københavns Kommune fastsat vilkår om, at OTC skal gennemføre luft- og lugtbegrænsende tiltag, og at der årligt skal udføres målinger med henblik på at kontrollere, at dampgenvindingsanlæg fungerer korrekt. Miljøgodkendelsen fastsætter endvidere et generelt vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Forvaltningen vurderer, at de fastsatte vilkår sikrer, at anlægget drives forsvarligt, forebygger lugtgener og sikrer, at virksomheden overholder krav til luftforurening fra anlægget.

CO2 emissioner fra anlægget

Amager Øst Lokaludvalg påpeger i deres høringssvar, at etablering af anlægget taler imod kommunens eget mål om at være CO2-neutral i 2025. Rambøll har udarbejdet ”Notat om CO2-udledninger fra OTC Syd”, som er offentliggjort som del af udvalgets beslutningsmateriale fra den 3. december 2018.

Den samlede årlige CO2-udledning fra aktiviteter på OTC Syd er skønnet til i størrelsesordenen 1.300 – 1.500 tons, svarende til 213 personers årlige CO2-bidrag. Set i forhold til den samlede opgjorte CO2-udledning fra Københavns kommune i 2017 på ca. 1.5 mio. tons CO2 udgør udledningen fra OTC Syd mindre end 0,1 % af kommunens samlede CO2-udledning.     

Det er forvaltningens vurdering, at CO2-emissionen fra anlægget er ubetydelig, og at etablering og drift af OTC Syd ikke vil være til hinder for kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2025.

Naturområde på Prøvestenen Syd

Amager Øst Lokaludvalg spørger i deres høringssvar, om der er opstået et naturområde i området på den sydlige del af Prøvestenen. 

Der er ikke registreret særligt beskyttet natur (§ 3-natur) på Prøvestenen. Da det imidlertid er de aktuelle forhold på lokaliteten, der afgør, hvorvidt der er tale om beskyttet natur, har Rambøll foretaget en luftfotofortolkning af området. Det er officiel praksis, at ubenyttede overdrevsarealer skal henligge i minimum 30-50 år, før en karakteristisk overdrevsvegetation har indfundet sig. De ubenyttede arealer på den sydlige del af Prøvestenen er opfyldsarealer, der blev etableret omkring 2008, og har derfor højest eksisteret i 11 år.  Rambøll vurderer, at det er usandsynligt, at der inden for de sidste 11 år har indfundet sig en karakteristisk sammenhængende overdrevsvegetation på arealerne i den sydlige del af Prøvestenen, som gør, at området i dag kan betegnes som biologisk overdrev.

Forvaltningen er enig med Rambølls vurdering og finder på den baggrund ikke behov for yderligere belysning af dette.

Forvaltningens samlede vurdering og konklusion

OTC Syds samlede miljøpåvirkning er ubetydelig til lille i forhold til den gældende planlægning og nuværende anvendelse i området, og der er med miljøgodkendelsen stillet vilkår, som sikrer at anlægget kan drives miljømæssigt forsvarligt i forhold til omgivelserne.

Efter forvaltningens vurdering kan der ikke længere nedlægges et § 14-forbud mod OTC’s ansøgte aktiviteter, henset til den tid der er gået siden OTC indgav sin ansøgning i 2017 (se bilag 5).

Det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning herunder fingerplan, kommuneplan og lokalplan, og det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen skal imødekomme det ansøgte.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at hvidbogen på det grundlag godkendes, og at forvaltningen efterfølgende meddeler miljøgodkendelse.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når udvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen afslutte processen med miljøkonsekvensvurdering og meddele miljøgodkendelse til OTC.

 

 Michel Schilling

                                                                 / Rikke Sønderriis

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.