16. VVM-proces for parkeringsanlæg under Dantes Plads (2019-0084559)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til VVM-screeningsafgørelse vedrørende etablering og drift af et parkeringsanlæg under Dantes Plads, det vil sige om screeningen udløser krav om miljøvurdering og VVM-tilladelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen træffer afgørelse om VVM-screeningen i henhold til udkastet i bilag 3, således at der ikke udarbejdes miljøkonsekvensvurdering af projektet om etablering af parkeringsanlæg under Dantes Plads.

Problemstilling

Projektet har afsæt i en beslutning i Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011 (bilag 1). Det består af en underjordisk p-kælder i tre etager med til- og frakørselsrampe ud mod Vester Voldgade. Arealet bliver efter etablering af p-kælderen frigivet til offentlige funktioner. De eksisterende 50 p-pladser i terræn vil blive nedlagt og pladsen vil blive indrettet med publikumsfaciliteter med udeservering.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 5. november 2018 modtaget en VVM-ansøgning fra bygherre om etablering af et underjordisk parkeringsanlæg på Dantes Plads med en samlet kapacitet på 214 parkeringspladser (bilag 2). Teknik- og Miljøforvaltningen skal som VVM-myndighed træffe screeningsafgørelse (§ 21-afgørelse) i sagen hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor bygherre har fremlagt de krævede oplysninger om projektets potentielle indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 19 (5. november 2018).

Ulrik Kohl (Ø) har bedt om at få sagen forelagt i Teknik- og Miljøudvalget.

Løsning

Screeningsafgørelsen er miljømyndighedens konkrete vurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt i miljøvurderingslovens forstand og derfor skal undergå en miljøkonsekvensvurdering - eller om projektet ikke forventes at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning og derfor kan gennemføres uden den mere omfattende miljøkonsekvensvurderingsproces. De lovfastlagte kriterier, som afgør om et projekt skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering, er en vurdering i forhold til projektets karakteristika, projektets placering samt arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet (bilag 5). Teknik- og Miljøforvaltningen skal vurdere disse kriterier i sammenhæng med ansøgningsskemaets 42 punkter (bilag 2) om miljøpåvirkning i anlægs- og driftsfasen.

Handlerummet i VVM-screeningsafgørelsen er således alene en vurdering og afvejning af, om projektet vil kunne gennemføres uden væsentlige miljøgener i henhold til de faglige kriterier i miljøvurderingsloven.

Forvaltningen har vurderet, at der samlet set ikke er så væsentlige virkninger på miljøet, at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces. Hvis der skal træffes afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces, skal det være konkret fagligt begrundet med henvisning til, på hvilke punkter projektet vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det skal tages med i overvejelserne, at en miljøvurderingsproces tager ca. 1 år og pålægger bygherre en udgift til en miljøkonsekvensrapport udarbejdet af eksperter (konsulentvirksomhed).

Vurdering af de miljømæssige virkninger

I det konkrete projekt er det forvaltningens vurdering, at de særlige miljømæssige opmærksomhedspunkter er støj og grundvandssænkning i anlægsfasen og trafik til og fra anlægget i driftsfasen.

Der forventes en samlet anlægsperiode på ca. 20-24 måneder. Anlægsaktiviteterne vurderes at kunne afholdes inden for Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift, 2016 (bilag 4). De særligt støjende aktiviteter vil medføre høje støjniveauer på facaderne på Dantes Plads, men vil kun ske i dagtimerne hverdage mandag til fredag kl. 08.00-17.00, som forskriften giver mulighed for. Øvrige støjende og støvende aktiviteter må ifølge forskriften kun finde sted hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00-19.00 og lørdage kl. 08.00-17.00. Når bundpladen skal støbes over 30-45 timer er det nødvendigt at arbejde i døgndrift.

Jordkørsler og betonleverancer kræver periodevist mange til- og frakørsler - i perioder 5-15 lastbiler, og i spidsbelastninger op til 25 lastbiler dagligt. Andelen af lastbiltrafik i Vester Voldgade er i dag meget lille og vil dermed vil blive væsentligt forøget under anlægsfasen, men vil ophøre ved afslutning af anlægsarbejderne. Støjpåvirkning som følge af anlægsarbejder og lastbiltrafik, vurderes ikke at være væsentligt, idet der er tale om en midlertidig miljøbelastning (20-24 måneder).

Der vil blive behov for en væsentlig grundvandssænkning ifm. etabling af p-anlægget på op til ca. 10-11 meter vandsøjle. Alt oppumpet grundvand skal som udgangspunkt pumpes tilbage i undergrunden (reinfiltreres). Der vil blive etableret 10-20 reinfiltrationsboringer til reinfiltrering af oppumpet og renset grundvand uden for byggegruben i Vester Voldgade, Stormgade, H.C. Andersens Boulevard samt i Ny Kongensgade. Spredningen skal sikre, at eventuelle negative effekter på bygninger og anlæg i omgivelserne begrænses mest muligt og at spredning af forurening i grundvandet undgås. På baggrund af projektets indbyggede program for infiltrations-boringer vurderes grundvandssænkningen ikke at give anledning til væsentlig påvirkning på miljøet. Teknik og Miljøforvaltningen skal på baggrund af en grundvandsmodellering udført af bygherre meddele tilladelse til grundvandssænkningen.

Med hensyn til trafik i driftsfasen er den nuværende situation på Dantes Plads ca. 100-130 indkørsler pr. dag på hverdage og ca. 60-70 indkørsler pr. dag i weekender til de 50 parkeringspladser i terræn på pladsen. Mertrafikken fra parkeringskælderen vurderes at blive ca. 200-400 køretøjer dagligt på hverdage og ca. 250-450 køretøjer i weekend (baseret på tællinger fra et tilsvarende p-anlæg i et bynært område, men der vil være store variationer over året og over ugen). Da Vester Voldgade er ensrettet, vil til- og frakørsel ikke belaste den samme strækning. Inde på selve pladsen vil trafikken helt blive fjernet, da nedkørselsrampe findes direkte ud mod Vester Voldgade. Ifølge den seneste trafiktælling fra 2014 er årsdøgntrafikken på Vester Voldgade (ved krydset Rysensteensgade) målt til 700 biler. Dette tal forventes med den almindeligt brugte fremskrivning at ligge på ca. 800 i dag. Trafikstøjen på Vester Voldgade forventes efter etableringen af anlægget at stige med ca. 1,5 dB, som er en meget lille til netop hørbar ændring. Vester Voldgade har i forvejen et trafikstøjniveau på mellem 58 og 68 dB, svarende til hovedparten af de trafikerede gader i København.

Nabohøring

Forvaltningen valgte at foretage en frivillig høring af de nærmeste naboer, som har haft udkast til afgørelse i høring. Berørte ledningsejere er blevet partshørt. I nabohøringen kom i alt 14 bemærkninger (bilag 6). I bemærkningerne stilles spørgsmålstegn ved behovet for parkeringsanlægget og processen forud for Borgerrepræsentationens beslutning samt ved ændringerne af pladsen og nedlæggelse af 50 offentlige p-pladser - men også ved vurderingen af de miljømæssige påvirkninger i anlæg- og driftsfase. Det er især øget trafik i driftsfasen samt grundvandssænkning og gener i anlægsfasen, der er opmærksomhed omkring.

Der udtrykkes utilfredshed med en øget trafik på Vester Voldgade i driftsfasen. Det påpeges, at Vester Voldgade for nylig er fredeliggjort, at der ligger en skole og daginstitutioner, og derfor færdes mange bløde trafikanter i gaden, samt at der vil komme en væsentlig cykeltrafik som følge af den nye bro. Disse forhold harmonerer efter naboernes opfattelse ikke med et parkeringsanlæg og mere trafik.

Der bliver udtrykt bekymring for de omkringliggende bygninger, herunder Glyptoteket og Nationalmuseet i forhold til grundvandssænkning i anlægsfasen. En del naboer finder desuden, at gener i anlægsfasen i form af byggeplads, støj, vibrationer og lastbilkørsel vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning for dem.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene fremgår af bilag 7. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændring af forvaltningens faglige vurdering af projektet ud fra miljøvurderingsloven. Det skal bemærkes, at de kritiske høringssvar, som forvaltningen har modtaget i nabohøringen, tjener til at sikre oplysning af sagen, men ikke i sig selv kan begrunde, at kriterierne i miljøvurderingsloven fraviges i afgørelsen. Nabohøringen er i ikke lovpligtig eller en forudsætning for screeningsafgørelsen.

Forvaltningens samlede vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har samlet set vurderet, at projektet med etablering og drift af et underjordisk parkeringsanlæg på Dantes Plads vil give anledning til visse miljøpåvirkninger særligt i anlægsfasen. Men det er forvaltningens vurdering, at projektudførelsen gør, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt set i forhold vurderingskriterierne i miljøvurderingsloven.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til afgørelse om, at etablering og drift af anlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (bilag 3). Forvaltningen har i afgørelsen vurderet projektets miljøpåvirkninger i forhold til miljøvurderingslovens vurderingskriterier. Miljøvurderingsloven er et regelsæt, der på screeningspligtige projekter kun skal lade de anlæg, der giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger underkaste en miljøkonsekvensvurdering. Myndigheden har derfor pligt til kun at lade projekter med en væsentlig miljøpåvirkning undergå den omfattende miljøkonsekvensvurdering ud fra faglige og saglige kriterier. Regelsættet er opbygget på denne måde for at undgå en ressource- og tidskrævende miljøvurderingsproces, når der ikke er grund til det.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen træffe afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen meddeles bygherre og annonceres offentligt på Københavns Kommunes hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen om hhv. VVM-pligt eller ikke VMM-pligt kan påklages af bygherren og offentligheden og prøves i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

        Michel Schilling 

/ Rikke Sønderriis  

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.