2. Muligheder for mærkning af retoucherede reklamer på kommunale reklameflader (udsat sag) (2018-0280588)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til et forslag om mærkning af reklamer i byen, der skal reducere den negative virkning af reklamers ofte idealiserede kropsfremstillinger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Københavns Kommune indfører en retningslinje i Københavns Kommunes Designmanual samt stiller krav i forbindelse med opgaver hos eksterne fotografer om at billeder, der skal vises på offentlige flader, forsynes med en tydelig mærkning, hvis menneskekroppe og ansigter på billederne har gennemgået en forskønnende retouchering i billedbehandlingen.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke stiller krav til AFA JC Decaux inden for nuværende kontrakt om at indføre en mærkning af retoucherede reklamer på det reklamebærende byudstyr men vil løfte problemstillingen ved et fremtidigt udbud af reklamebærende byudstyr.
  3. at Borgerrepræsentationen anmoder Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer i de kommunale selskaber om – på et bestyrelsesmøde i 2019 - at stille forslag i de respektive selskabsbestyrelser om at følge den beslutning og nye praksis på området, der bliver vedtaget med denne indstilling, for så vidt angår selskabernes egne ”reklamer” og reklameplads, der evt. sælges til eksterne annoncører.
  4. at der hermed er gjort op med medlemsforslaget stillet af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Alternativet på Borgerrepræsentationens møde den 21. juni 2018.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. juni 2018 følgende medlemsforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Alternativet (bilag 2):

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at stille krav om, at kommunens og kommunale selskabers reklameflader ikke bruges til reklame, som bidrager til at fremme usunde og urealistiske kropsidealer ved at billeder af mennesker, som er retoucherede, kun forekommer, såfremt det fremgår tydeligt af en mærkning.

  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen samt øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at indgå aftale med virksomheden, der administrerer de reklamer, der vises på det reklamebærende byudstyr i København, om krav til mærkning af retoucherede reklamer.

Forvaltningen forelægger hermed en række løsningsmuligheder for mærkning af reklamer til Borgerrepræsentationens stillingtagen.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 18. marts 2019

Løsning

De løsningsmuligheder, der beskrives herunder, vedrører udelukkende reklamer og annoncer med fotos af mennesker. Med retouchering forstås i denne sammenhæng egentlig forskønnelse og forandring, som fx gør huden glattere, modellen slankere eller tilføjer kropslige karakteristika som fx muskler, talje, kindben o.lign. Mærkningsordningerne vedrører ikke tekniske korrektioner, fx fjernelse af røde øjne og ændret belysning, dvs. korrektioner, som ikke tilføjer krops- el. ansigtsændringer til den afbildede. Se yderligere herom i bilag 3.

Kommunens reklameflader
Forvaltningen har i dialog med de øvrige seks forvaltninger indhentet viden om, hvad kommunens egne reklameflader omfatter, og hvordan disse evt. anvendes. Afdækningen har vist, at kommunen ikke sælger reklameplads til gængse kommercielle reklamer. Kommunen giver derimod tilladelse til at opstille såkaldte infostandere, ophænge Strøgbannere og har desuden en kontrakt med virksomheden kulturbanner.dk om reklameplads på kommunalt ejede master langs visse vejstrækninger. Indholdet på disse forskellige flader er langt overvejende ikke-kommercielle kulturarrangementer, københavnerbegivenheder og kommunal information, hvor der erfaringsmæssigt ikke er tale om billeder, der fremstiller retoucherede modeller.

Forvaltningens anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at den ønskede mærkningsordning indføres ved at tilføje en klar retningslinje i kommunens fælles designmanual, der foreskriver, at Københavns Kommune så vidt muligt undgår brug af retoucherede fotos, men hvis det ikke kan undgås, skal det påføres et mærke, der signalerer, at billedet er retoucheret. Tilsvarende skal der i de kommende lokale og fælles aftaler, som forvaltningerne indgår med eksterne fotografer og kommunikationsbureauer, tilføjes et krav om, at samme retningslinje overholdes hos den eksterne leverandør. Endelig skal dette krav ligeledes gælde for annoncører, der vælger at købe reklameplads via kulturbanner.dk. Fremadrettet skal de enkelte forvaltninger sikre at kravet efterleves internt og i forbindelse med aftaler med eksterne leverandører af fotos. Herudover skal Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med myndighedsbehandling af annoncerne på kulturbannerne sikre opfølgning på mærkningskravet. Ovenstående anbefaling er blevet hørt i alle forvaltninger og bemærkninger er blevet indarbejdet i forslaget. På baggrund af nuværende fotopraksis i Københavns Kommune, vurderer forvaltningen, at mærket kun i begrænset omfang vil finde anvendelse.

Reklamebærende byudstyr
Såfremt Københavns Kommune stiller krav om mærkning af reklamer i det reklamebærende byudstyr, skal det undersøges, om der er udbudsretlige hindringer for at indgå en aftale med AFA JCDecaux – firmaet, der leverer byudstyret og administrerer de reklamer, der optræder i det - om sådan en ordning. Disse undersøgelser samt de evt. videre forhandlinger med firmaet kan medføre omkostninger til advokater samt påvirke den årlige koncessionsafgift, som kommunen modtager. Endelig bør det undersøges, hvordan en mærkningsordning i givet fald kan kontrolleres. Som følge af såvel de udbudsretlige som de kontraktuelle udfordringer, der samlet set indebærer risiko for et betydeligt økonomisk tab for Københavns Kommune, kan forvaltningen ikke anbefale at stille krav til AFA JCDecaux om en mærkningsordning på nuværende tidspunkt. I stedet vil forvaltningen løfte problemstillingen ved fremtidige udbud af det reklamebærende byudstyr.

Erfaringer fra Oslo
Forvaltningen har været i dialog med Oslo Kommune i Norge, hvor Bystyret i marts 2018 traf beslutning om en mærkningsordning. Oslo Kommune oplyser, at man i en enkelt kontrakt, indgået efter bystyrets beslutning, har fået indarbejdet en passus om, at reklamer, der formidler et ”uriktig bilde av modellers utseende” ikke må forekomme. I øvrige to eksisterende reklamekontrakter er beslutningen endnu ikke effektueret, og man drøfter her de samme spørgsmål om omkostningerne ved at ændre i kontrakterne, samt hvordan der kan føres kontrol med en mærkningsordning.

Alternativ løsning for reklamer på det reklamebærende byudstyr
Såfremt forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt stiller krav om en mærkningsordning har AFA JCDecaux tilkendegivet, at firmaet i stedet vil være indstillet på en løsning, hvor annoncører og reklamebureauer frivilligt kan tilvælge en positiv mærkning, der viser, at den enkelte reklame er produceret uden anvendelse af retoucherede modeller.

Politisk handlerum i forhold til kommunale selskabers reklameflader
I forhold til de større kommunale selskaber (jf. bilag 4), gælder det, at en beslutning om at implementere et forslag om mærkning af retoucherede reklamebilleder på selskabernes reklameflader er et bestyrelsesanliggende. Borgerrepræsentationen kan, hvor det angår interessentselskaber (I/S), vælge at anvende instruktionsbeføjelsen over for kommunens repræsentanter i bestyrelserne. Borgerrepræsentationen kan med andre ord give repræsentanterne pålæg om, hvorledes de skal stemme i en konkret sag. Dette er dog ikke kutyme og instruktionsbeføjelsen gælder ikke over for aktieselskaber (A/S). Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Borgerrepræsentationen mht. selskabernes reklameflader kommer med en generel henstilling til kommunens bestyrelsesrepræsentanter om at stille forslag i bestyrelserne om, at selskaberne følger kommunens beslutning på området. Økonomiforvaltningen er blevet hørt i spørgsmålet og har ingen bemærkninger til forvaltningens anbefaling.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Der vil dog være tilfælde, hvor kommunen fremover ikke kan anvende såkaldte stock-fotos, hvor en evt. retouchering ikke kan spores, hvorfor der i stedet må tages egne fotos. Dette kan blive en fordyrende faktor, som vil skulle håndteres inden for forvaltningernes eksisterende budgetter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, skal beslutningen om at stille krav om mærkning i kommende aftaler med eksterne fotografer implementeres i de enkelte forvaltninger, og kravet skal indgå i eventuelle fællesaftaler i kommunen via Økonomiforvaltningen. Tilføjelsen af den nye retningslinje i Københavns Kommunes designmanual sikres i KK Design under Økonomiforvaltningen, mens håndhævelsen af den nye retningslinje påhviler den enkelte forvaltning. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i aftalen om annoncering med kulturbanner.dk tilføje anvendelsen af den nye mærkningsordning med umiddelbar virkning.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Borgerrepræsentationen, når et konkret mærke inden 1. juli 2019 er klar til at blive implementeret på kommunens egne reklameflader. Denne orientering vil Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen videregive til selskaberne og Borgerrepræsentationens bestyrelsesmedlemmer med henblik på videre behandling i de enkelte selskabsbestyrelser. De to forvaltninger vil i forbindelse med bestyrelsesmøderne levere de nødvendige forberedelsesnotater til kommunens repræsentanter.

Pernille Andersen

                                                                   /Jon Pape

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 2. at-punkt:
”At forvaltningen starter forhandling med AFA JCDecaux om at indføre en mærkning af retoucherede reklamer på det reklamebærende byudstyr.”

Ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med syv stemmer mod to. En undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø og Å.
Imod stemte: C og I.
Undlod at stemme: B.

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 1. at-punkt:
”At der på reklamer bestilt og betalt af Københavns Kommune ikke anvendes retoucherede reklamer, andet end professionel lyssætning.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget med ni stemmer mod nul. En undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, Ø og Å.
Imod stemte: Ingen.
Undlod at stemme: I.

Den således ændrede indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Imod stemte: C og I.

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Radikale Venstre ser med stor alvor på de negative virkninger af reklamers ofte idealiserede kropsfremstillinger kan have på børn og unge mennesker og mener at Københavns Kommune i stedet for en mærkningsordning skal i dialog med de unge, og undervise dem i digital dannelse, der gør de unge der i dag lever med et lavt selvværd, bedre i stand til at afkode de idealiserede billeder, børn og unge møder i byrummet.”