22. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018 (2019-0060240)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018 på baggrund den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til Spildevandsplan 2018 (bilag 2) vedtages.
  2. at forslag til Projekttillæg 2019 (bilag 3) vedtages.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018 at sende forslag til Spildevandsplan 2018 og Projekttillæg 2019 i otte ugers offentlig høring. Teknik- og Miljøforvaltningen har i høringsperioden den 20. december 2018 til den 28. februar 2019 modtaget 48 høringssvar og ét udvalgshøringssvar. Derudover har forvaltningen afholdt borgermøde for de berørte kolonihaveforeninger. Høringssvarene er generelt positive og har givet anledning til at revurdere den anslåede økonomi for kloakering af kolonihaveforeninger samt mindre planændringer og præciseringer i plantekst og -kort. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Projekttillæg 2019.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til den endelige Spildevandsplan 2018 og Projekttillæg 2019.

Løsning

Spildevandsplan 2018 sikrer rammerne for at opfylde målsætninger for vandområder (vandløb, søer, hav), jf. statens vandområdeplaner; serviceniveauet for kloakken i Københavns Kommune, som fastlægger, hvilken minimumsfunktion kloakken skal leve op til; samt målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund. For at sikre målsætningerne indgår det i spildevandsplanen, at Københavns Kommune igangsætter konkrete spildevandsprojekter i planperioden 2019-2028, der bl.a. omfatter at reducere udledning af spildevand fra 11 overløbsbygværker, separatkloakere matrikler, kloakere kolonihaveforeninger og udbygge Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten. Udflytning af Renseanlæg Lynetten er en del af principaftalen for Lynetteholmen. Spildevandsplanens investeringer i Renseanlæg Lynetten vurderes at være afskrevet inden flytning af anlægget ifm. Lynetteholmen.

Høring

På baggrund af den offentlige høring fastholder Teknik- og Miljøforvaltningen målsætningerne nævnt ovenfor samt indsatser og projekter i forslag til Spildevandsplan 2018 og Projekttillæg 2019. Høringen har givet anledning til nedenstående ændringer.

De anslåede omkostninger for kloakering af kolonihaveforeninger reduceres med ca. 20 % bl.a. på baggrund af erfaringer fra lignende projekter, der viser, at kloakeringen kan udføres med færre meter rør. Teknik- og Miljøforvaltningen har derudover forud for høringen afsøgt og indregnet andre muligheder for at reducere kolonihaveforeningernes udgifter til kloakering. Heri indgår kommunal mellemfinansiering af udgifter til kloakering af kolonihaveforeninger (gælder kun for foreninger på kommunale arealer) og i forbindelse med det enkelte projekt at minimere foreningernes afgift for tilslutning til kloakken, tilslutningsbidraget, som betales til HOFOR. Høringsprocessen har desuden givet anledning til at justere antallet af kolonihaveforeninger, der skal kloakeres, fra 56 til 47. Årsagen til dette er, at det har vist sig, at ni kolonihaveforeninger allerede er kloakeret eller ikke har behov for kloakering, da der ikke produceres spildevand. Teknik- og Miljøforvaltningen søger at sammentænke kloakering med pilotprojekt om at lovliggøre kolonihavers eksisterende byggerier, idet kloakering ikke indgår heri, jf. Overførelsessag 2018-2019 (A, B, C, F, I, O og V), der forventes behandlet af Borgerrepræsentationen den 9. maj 2019. Antallet af planlagte badesteder i Københavns Havn, der indgår i Spildevandsplan 2018, ændres fra tre til fire, jf. Borgerrepræsentationen den 28. marts 2019. Dialog med bl.a. HOFOR og BIOFOS har desuden givet anledning til tekniske præciseringer i plantekst og -kort. Alle ændringer og præciseringer fremgår af bilag 4. Høringen giver ikke anledning til at ændre miljøvurderingen af spildevandsplanen (bilag 7) eller antallet af påbud om frakobling af regnvand fra private matrikler.

Skemaet nedenfor giver overblik over centrale høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil inden for emnerne kloakering af kolonihaver, serviceniveauer og målsætninger, separatkloakering, byudvikling og renseanlæg (bilag 5). 

 Emne

Høringssvar

Forvaltningens bemærkninger

Kloakering af kolonihaver

(37 af de 47 høringssvar omhandler dette)

Støtter kloakeringen af kolonihaveforeninger (18 svar). 

-

 

Påpeger, at de høje omkostninger for kloakering og lejestigning vil ændre den sociale sammensætning i foreningerne (18 svar).

Kommenterer tilslutningsafgift (8 svar). 

Forvaltningen har fået udarbejdet en revurdering af de anslåede omkostninger for kloakering og har tidligere afsøgt mulighederne for at reducere lejestigninger, fx ved at minimere tilslutningsafgiften, hvilket ikke er muligt. 

 

Ønsker ændringer i rækkefølgeplan (12 svar).

Ønskerne indgår i den konkrete planlægning i det omfang, det er teknisk muligt.

 

Ønsker ikke regnvandskloakering (14 svar).

Ønskerne indgår i den konkrete planlægning i det omfang, det er teknisk muligt.

 

Ønsker kloakering til hussokkel (6 svar).

Regnvandskloakering beror på konkrete vurderinger, fx af muligheden for nedsivning.

 

Ønsker, at kommunen betaler for håndtering af forurenet jord (12 svar).

Kloakering fra kolonihaveloddets skel til hussokkel er et privat anliggende.

 

Ønsker ikke regnvandskloakering (14 svar).

Kommunen mellemfinansierer håndtering af forurenet jord ifm. kloakering. Udgifterne tilbagebetales over lejen.

 

Ønsker kloakering til hussokkel (6 svar).

Kloakering fra kolonihaveloddets skel til hussokkel er et privat anliggende.

 

Ønsker, at kommunen betaler for håndtering af forurenet jord (12 svar).

Kommunen mellemfinansierer håndtering af forurenet jord ifm. kloakering. Udgifterne tilbagebetales over lejen.

 

Ønsker inddragelse (8 svar).

Ønsker om inddragelse videregives til Økonomiforvaltningen (KEID).

Serviceniveauer og målsætninger

(Ni af de 47 høringssvar omhandler dette)

Der ønskes fokus på at håndtere regnvand (3 svar).

Det påpeges, at Københavns målsætninger har konsekvenser for andre kommuner og forsyningsselskaber (1 svar).

Indsatsen for håndtering af regnvand udvides med separatkloakering for at kunne frakoble mere regnvand fra fælleskloakken.

Målsætningerne søges opfyldt i dialog med berørte kommuner og forsyninger.

Separatkloakering

(Tre af de 47 høringssvar omhandler dette)

Der opfordres til at bruge separatkloakering aktivt til at sikre badevandskvalitet og flere badesteder i havnen. (3 svar)

Separatkloakering indføres som metode til at sikre håndtering af regnvand, hvilket over tid vil have en positiv effekt på badevandskvaliteten.

Byudvikling

(Tre af de 47 høringssvar omhandler dette)

Der opfordres til at flytte Renseanlæg Lynetten fra Refshaleøen for at sikre fremtidig byudvikling. (3 svar)

Flytning af Renseanlæg Lynetten ligger uden for spildevandsplanen.

 

Renseanlæg

(To af de 47 høringssvar omhandler dette)

Der opfordres til at sikre kapaciteten på Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten. (2 svar)

Udbygningen af Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten er en central del af Spildevandsplan 2018.

Prioritering af badevandskvalitet

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Vision for flere badesteder i havnen udfordres af havnens overløbsbygværker og af, at badesteder som udgangspunkt skal holdes 200 m fra disse.

Tidsperspektiverne for badevandskvalitet revideres med Spildevandsplan 2018. Dette gøres for at sammentænke indsatserne. Fremadrettet prioriteres fastholdelse af de eksisterende 11 badesteder og etablering af fire allerede vedtagne badesteder (Valbystrand, Vandkulturhuset på Papirøen, Naturpark Amager og Kalvebod Bølge).

Projekttillæg 2019 igangsætter 28 nye spildevandsprojekter

Med Projekttillæg 2019 igangsættes 28 nye spildevandsprojekter. Projekterne omhandler: 1) ét skybruds-projekt (klimatilpasning); 2) seks projekter, hvor regnvand afkobles fra kloakken (afløbssystemet); 3) ændring af kloakeringsformen i 21 byudviklingsprojekter (byudvikling). Nævnte projekter medfører ikke påbud til private grundejere. Derudover videreføres de 62 igangsatte projekter fra tillæg 1-8 til Spildevandsplan 2008 (bilag 6).

Økonomi

Økonomien for Spildevandsplan 2018 de næste 10 år er 4,5 mia. kr. HOFOR og BIOFOS afholder udgifterne, som finansieres over spildevandstaksterne. Teknik- og Miljøudvalget godkender ikke selve takstniveauet, men behandler spildevandstaksterne, som opkræves og anvendes af forsyningsselskaberne, i den årlige legalitetsgodkendelse efter hvile-i-sig-selv-princippet. Økonomien for Spildevandsplan 2018 påvirker ikke Københavns Kommune anlægsmåltal.

Økonomien for kloakering af kolonihaveforeningerne vurderes at være 400 mio. kr. de næste 10 år, som afholdes af Økonomiforvaltningen. I Budget 2019 (BR den 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) indgår, at udgifter til kloakering af kolonihaveforeningerne mellemfinansieres af kommunen; at finansiering og anlægsmåltal afsættes af Økonomiforvaltningen i forbindelse med den årlige udvælgelse af projekter til igangsættelse; og at udgifterne tilbagebetales af lejerne over en 30-årig periode. Finansiering og anlægsmåltal til kloakering af kolonihaveforeningerne vil således indgå i forhandlingerne om Budget 2020 for Økonomiforvaltningen.

Skemaet nedenfor viser, hvordan indsatserne i Spildevandsplan 2018 påvirker spildevandstaksten samt udviklingen af prisen for at leje et kolonihavelod på arealer ejet af Københavns Kommune.

Spildevandstakst

 

Vandforbrug per år*

Årlig pris for

spildevand i dag

Gennemsnitlig årlig pris for spildevand i planperioden (2018-2028) som følge af Spildevandsplan 2018**

Lejlighed: 110 m3

2.219 kr.

2.691 kr.

Hus: 170 m3

3.430 kr.

4.160 kr.

Kloakering af kolonihaver***

Nettoareal

Årlig leje i dag****

Årlig leje efter kloakering*****

200 m2

1.102 kr.

3.100 - 5.770 kr.

400 m2

2.204 kr.

4.200 - 6.870 kr.

*Gennemsnitsforbrug for lejlighed og hus i København.
**Prisstigningen fortsætter efter planperioden. Dette skyldes, at implementeringen af separatkloakering forøges. Til gengæld falder bidraget til udbygning af renseanlæggene, som er færdige i 2025.
***Udgifter til installationer, renter og tilslutningsbidrag indgår ikke.
****Den årlige leje for kolonihaver, som ligger på arealer ejet af Københavns Kommune, er 5,51 kr. pr. m2 nettoareal, jf. gældende aftale fra 1. januar 2017.
*****Lejestigningen, der er nedskrevet med ca. 20 %, er afhængig af lokale forhold for kloakeringen, fx forurenet jord og af udbudspriser.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget Spildevandsplan 2018, starter implementeringen af planen. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger årligt Teknik- og Miljøudvalget igangsættelse af nye projekter i projekttillæg til Spildevandsplan 2018.

                   Michel Schilling

                                              / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019


Sagen blev udsat.