23. Miljøprojektet Spiren (2019-0059164)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag om, at 'Havneparken ved Muren' for en periode på foreløbigt to år anvendes til miljøprojektet Spiren.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,  

  1. at forvaltningen arbejder videre med, at foreningen Skolehaven Islands Brygge og Islands Brygge Lokalråd kan anvende arealet ’Havneparken ved Muren’ til miljøprojektet Spiren.
  2. at forvaltningen indgår en areallejekontrakt med foreningen Skolehaven Islands Brygge og Islands Brygge Lokalråd, på foreløbigt to år, med mulighed for forlængelse.
  3. at der hermed er gjort op med medlemsforslaget (bilag 2), stillet af Socialistisk Folkeparti, om at Havneparken skal anvendes til Spiren i en tidsbegrænset periode.

Problemstilling

Skolehaven på Islands Brygge og Islands Brygge Lokalråd har efter lokal dialog udarbejdet et forslag til et grønt miljøprojekt kaldet Spiren. Spiren er et formidlings- og byhaveprojekt, der ønsker at etablere højbede, siddepladser og arbejdsborde; opholdsmuligheder både uden- og indendørs, fx i et drivhus eller lignende, gerne med adgang til el og vand; og muligheder for løbende at afholde events.  Initiativtagerne til projektet ønsker at være i Havneparken i en tidsbegrænset periode på 2 til 3 år. Projektet vil blive driftet af Skolehaven på Islands Brygge og Islands Brygge Lokalråd.  

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2019 stillede Socialistisk Folkeparti et medlemsforslag om, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et forslag til beslutning om, at miljøprojektet Spiren kan være på Dansepladsen på Islands Brygge i en tidsbegrænset periode på 2 år, og at forslaget til en aftale udarbejdes så hurtigt, at Spiren kan blive et event på C40 MayorsSummit konferencen i oktober 2019.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har påbegyndt en indledende dialog med initiativtagerne til projektet, mens en egentlig ansøgning afventes. Parallelt hermed har forvaltningen, på baggrund af tilgængelig beskrivelse af projektet, foretaget en umiddelbar vurdering af mulighederne for, at der kan indgås en aftale om, at Spiren kan være i Havneparken i foreløbigt to år (bilag 3). Forvaltningen kender på nuværende tidspunkt ikke størrelsen på det samlede areal, der er ønskeligt for Spiren, samt ønsker til indretning heraf.

Havneparken ejes af Københavns Kommune, og der er ingen forbehold i forhold til fredninger eller anden form for naturbeskyttelse. Havneparken er omfattet af lokalplan 253 ”Havneparken, Islands Brygge”. I henhold til lokalplanens § 4 fastlægges området til offentlige formål – rekreativt grønt område med mulighed for indpasning af kollektive anlæg, såsom beboer-, kultur- og forsamlingshuse. I §6 stk. 3 fremgår det endvidere, at der kan opføres bebyggelse til disse formål.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 1.000 m2. Bebyggelsen må opføres i maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Herudover kan der i lokalplanområdet opføres enkelte mindre bygninger i én etage, som er nødvendige for parkens funktion (toiletter, kiosker, legehuse og lignende). Bebyggelsens udformning, materiale, farve og øvrige ydre fremtræden skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. I det lys vurderes projekt ”Spiren på Bryggens Plads”, på det foreliggende grundlag, at kunne placeres i Havneparken under forudsætning af, at byhaven er offentlig og ikke hegnes og at promenaden friholdes.   

Havneparken ved Muren frem for Dansepladsen på Islands Brygge
Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at der er visse udfordringer forbundet med at placere Spiren på Dansepladsen på Islands Brygge, da det er en arrangementsplads, der anvendes til eksempelvis Kulturhavn og CPH Marathon. Tilstedeværelsen af Spiren på Dansepladsen vil være en forhindring for, at arrangementspladsen kan anvendes til Københavnerevents og andre lokale arrangementer, der også taler ind i Havneparkens profil som et sted for aktivitet med en særlig historik og placering ved Københavns Havn. I tillæg hertil anvender HOFOR dette område frem til august 2019, og har krav på, at de til enhver tid har fri og tilgængelig adgang til den underjordisk skakt i Havneparken. 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at arealet og arrangementspladsen ’Havneparken ved Muren’ anvendes til Spiren, da det vurderes at være den mest hensigtsmæssige placering i forhold til det generelle brug af Havneparken og den daglige drift deraf. Initiativtagerne er blevet vejledt om denne anbefaling fra forvaltningens side, men har foreløbigt kun tilkendegivet interesse for at være på Dansepladsen i Havneparken (bilag 3).

Areallejekontrakt
Da der er tale om længerevarende anvendelse af et areal i Havneparken, hvor Københavns Kommune er grundejer, anbefaler forvaltningen, at der indgås en areallejekontrakt med initiativtagerne bag Spiren. Det vil være en aftale om den konkrete anvendelse af arealet og betingelserne herfor i anvendelsesperioden, herunder kravet om, at der skal være fri offentlig adgang og at arealet skal reetableres ved areallejekontraktens udløb.

Lige så snart forvaltningen har modtaget alle de relevante oplysninger, herunder ift. indretningen af arealet og en byggetilladelse, kan forvaltningen udarbejde en areallejekontrakt med ibrugtagning efter aftale. 

Byggetilladelse
Opstilling af et drivhus på ca. 40 m2 til opbevaring af materialer, forudsætter, at der ansøges om en byggetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 253 ”Havneparken Islands Brygge”. Der skal ansøges om etablering og/eller tilslutning af vand og el, hvis dette ønskes. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at en kommende ansøgning om projektet vil have en sådan karakter, at dispensationen skal i nabohøring Forvaltningen anbefaler, at miljøprojektet Spiren sendes i nabohøring i fire uger, når en fyldestgørende byggeansøgning modtages.

Økonomi

Såfremt der indgås en areallejekontrakt, vil forvaltningen stå til at modtage en indtægt. Forvaltningen er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om der skal opkræves arealleje og hvilken takst, der i så fald skal opkræves. Indtil der er modtaget en konkret ansøgning, lægger forvaltningen til grund, at indtægten vil beløbe sig til 214 kr. pr. m2, som er 2019-prisen for leje af parkareal i spændet 16-2.000 m2.

Indstillingen kan have økonomiske konsekvenser for forvaltningen i form af tabte markedslejeindtægter fra kommercielle aktiviteter på arrangementspladsen ’Havneparken ved Muren’ i den periode, hvor areallejekontrakten indgås. Det vil dog formentlig være et meget begrænset tab, der kompenseres af indtægterne fra areallejekontrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen vil budgettere med eventuelle indtægter i de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sende byggetilladelse til miljøprojektet Spiren i nabohøring i fire uger, når en ansøgning modtages, samt indgå en areallejekontrakt med initiativtagerne bag Spiren på baggrund af ovennævnte ansøgning.

 

Michel Schilling

                       / Rikke Sønderriis

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Sagen blev udsat.