30. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø ved Grønnemose Allé (2019-0064633)

Teknik- og Miljøforvaltningen skal tage stilling til ansøgning om dispensation til at oprense en sø, der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage oprensning af søen beliggende ved Atelierhusene ved Grønnemose Allé.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning fra den almene boligorganisation fsb om, at man i forbindelse med pleje af området omkring Atelierhusene ved Grønnemose Allé, ønsker at oprense søen for sivbevoksning. Det vil ske for at leve op til Slots- og Kulturstyrelsens plejeplan for de fredede bygninger med omgivelser.

Indgrebet har til formål at genetablere indblikket til søen fra de omkringliggende bebyggelser.

Da søen er over 100 m2 og indeholder et naturligt dyre- og planteliv er den beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven som en sø. Det kræver derfor en dispensation fra beskyttelsen at oprense søen for siv og anden opvækst.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 25. oktober 2018 besigtiget søen og vurderer, at der kan gives dispensation. Forvaltningen har kunnet konstatere, at søen har et areal på ca. 1400 m2. Vandstanden var relativt lav, hvilket må tilskrives eftervirkninger fra den tørre sommer. Søen vurderes at være næringsrig og er omgivet af større, ældre træer. Bredanlægget er relativt stejlt, og består af en brat zone på 2-3 meters bredde med blød organisk bund og sumpvegetation. Der blev iagttaget forekomst af større fisk i søen ved besigtigelsen. 

I forbindelse med en større padderegistrering i Utterslev Mose, har Amphi Consult fundet æg af butsnudet frø i søen.  Fra en naturinteresseret beboer i området har forvaltningen endvidere oplysninger om forekomst af brune frøer og vandsalamander.

Ved gennemgang af historiske kort og ortofotos (1945-2016) ses det, at søen har eksisteret forud for bebyggelsen, som er opført i starten af 1940’erne. Det ses også, at vandstanden og udbredelsen af rørskoven har været fluktuerende igennem de pågældende år. Det er svært at se ud fra luftfotos om søen tidligere har været oprenset.

Det er forvaltningens vurdering, at en oprensning af søen vil skabe en større variation i søens bredzone, som vil forbedre levestedsvilkår for både padder, insekter og vegetation.

Forvaltningen vurderer også, at indgrebet kan være med til at gøre området bedre egnet som levested for den særligt beskyttede paddeart, spidssnudet frø (såkaldte bilag IV-arter), som findes i nærområdet ved Utterslev Mose.

Meddeles der ikke dispensation vil søen med tiden sandsynligvis gro helt til og ud af beskyttelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et udkast til dispensation i høring hos de grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen en afgørelse om dispensation fra § 3 til de klageberettigede, der har 4 ugers klagefrist. De klageberettigede er ansøgeren fsb samt grundejeren, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologiskforening, Miljøstyrelsen og lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans. Afgørelsen lægges også på Københavns Kommunes annonceringportal.

 

Michel Schilling

/ Rikke Sønderriis

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. april 2019

Indstillingen blev godkendt.