29. Vejnavnesag - ændring af navn på del af Borgervænget, Østerbro (2015-0247278)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til ændring af navnet for en del af Borgervænget på Østerbro.

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at navnet for den østlige del af Borgervænget ændres til Sibeliusgade (jf. bilag 1, kort 1) pr. 1. juni 2016.

 

Problemstilling

Ifølge adressebekendtgørelsen skal et vejnavn betegne et bestemt sammenhængende færdselsareal. Hvis vejen er fysisk opdelt, kan det give anledning til livsfarlige forsinkelser ved udrykninger.

Borgervænget er permanent spærret for biltrafik af Kildevældsparken (jf. bilag 1, kort 2). Der er tale om to separate veje, der ingen fysisk sammenhæng har, og derfor skal de have hvert sit navn. Københavns Kommune skal derfor fastsætte et nyt navn for den ene del af Borgervænget, jf. bilag 4.

 

Løsning

Vejnavnenævnet indstiller, at den østlige del af Borgervænget ændrer navn til Sibeliusgade. Nævnet finder navnet velegnet, da området i den såkaldte ”Musikerbyen” allerede har mange veje med navne efter ældre danske og nordiske komponister f.eks. Bellmansgade og Edvard Griegs Gade (jf. bilag 1, kort 3). Nævnet finder det derfor naturligt, at dette komponisttema videreføres til den østlige del af Borgervænget.

Johan Julius Christian Sibelius (1865-1957) var finsk komponist og internationalt anerkendt. Musikernavnet Jean Sibelius anvendte han siden 1886. Dette er afledt af kaldenavnet Janne fra barndommen.  

Navneændringen sker for den østlige del af Borgervænget, idet det passer bedst med husnummerækken, da dette vejstykke har de højeste husnumre.

Der er nærmere redegjort for kravene til vejnavngivning i bilag 4, herunder hvorfor kommunen har pligt til at ændre navngivningen for en del af Borgervænget.

Høring og indkomne høringssvar

I 2014 besluttede vejnavnenævnet at sende navnet Jean Sibelius Gade i høring (bilag 2). Som følge af høringssvarene besluttede Vejnavnenævnet at ændre navnet til Sibeliusgade. Det imødekom delvist høringsparternes ønsker.

Forslaget Sibeliusgade har været i høring (bilag 3). Der blev udsendt 305 høringsbreve. Modtagerne var 52 ejere, 182 lejere, samt medlemmerne i Hf. Borgervænget, N/F Øbro-Økohaver samt Østerbro Lokaludvalg. Der indkom syv svar fra tre beboere, bestyrelsen i Boligforeningen AAB, afdeling 14, N/F Øbro-Økohaver, DSB Togdrift og Østerbro Lokaludvalg. Fire svar var imod navneændringen, bl.a. bestyrelsen i AAB afdeling 14, der repræsenterer 80 lejemål i Borgervænget. Tre svar var positive.

Høringssvar fra Boligforeningen AAB

Bestyrelsen for AAB afdeling 14 fastholdt, at de er imod navneændringen. AAB mener, at mange andre veje i byen er fysisk opdelt som fx Borgervænget og nævner Ryesgade, Viborggade, Gammel Kalkbrænderivej, og Marstalsgade på Østerbro. AAB kan ikke forstå, hvorfor de skal ændre adresse, når andre opdelte veje ikke skal. AAB oplyste, at de kun vil acceptere den foreslåede navneændring, hvis kommunen har en plan om navneændringer for alle øvrige opdelte veje i København.

Høringssvar fra øvrige borgere, der er imod navneændringen

En borger havde samme argumenter mod ændringen som AAB afdeling 14. En anden borger var glad for det nuværende navn og ønskede ikke at skifte. En tredje ville gerne bevare navnet Borgervænget og foreslog derfor at fastsætte nye navne til både den østlige og den vestlige del af Borgervænget med navnene Borgervænget Øst og Borgervænget Vest.

Høringssvar som er positive

DSB Togdrift fandt, at navnet passer til de øvrige musikgadenavne. Østerbro Lokaludvalg fastholdt deres tidligere svar om, at de er tilfredse med forslaget.  Formanden for N/F Øbro-Økohaver var jf. tidligere høringssvar glad for navneændringen, men fastholdt sit tidligere forslag om navnet Sibeliusbuen, men kunne godt leve med Sibeliusgade, hvis Sibeliusbuen kræver en ny høring.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene

Andre fysisk delte veje i byen

Bestyrelsen i AAB afdeling 14, nævner fire veje som eksempler på fysisk delte veje. Forvaltningen er enig i, at navngivningen af disse veje også skal ændres for at leve op til de lovmæssige krav. Derfor vil navneændringer af disse veje indgå i en prioriteret handlingsplan, der skal rette op på det efterslæb af nødvendige vejnavneændringer, der over årene er opstået i kommunen, jf. bilag 4.

Ændringer af Københavns Kommunes opdelte veje er imidlertid en proces, der kræver høring samt behandling hos Vejnavnenævnet og Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor det umiddelbart ikke er muligt at foretage alle ændringer på en gang. Den kommende handlingsplan vil lægge op til nødvendige navneændringer af opdelte veje i en prioriteret rækkefølge.

Efter BBR-lovens § 9a stk. 1. er muligt at påklage enhver afgørelse, som vedrører vejnavneændringer til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Klageretten angår kun retlige spørgsmål.

Indkomne navneforslag

Navnet Sibeliusbuen kan anvendes, da der ikke er navnesammenfald med eksisterende vejnavne. Men det vil kræve en ny høring. Forslaget om Borgervænget Øst og Borgervænget Vest kan ikke anbefales, da det vil betyde, at samtlige adresser i Borgervænget skal ændres.

Vejnavnenævnet fik forelagt høringssvarene den 26. oktober 2015 og har vurderet, at Sibeliusgade er det bedst egnede vejnavn.

Adressemæssige konsekvenser

En navneændring berører 133 husstande (lejer og andelsboliger) og ni erhverv.

Herudover fastsættes 36 nye adresser i Hf. Borgervænget og en adresse i N/F Øbro-Økohaver.

 

Økonomi

Opsætning af vejnavneskilte og husnummerskilte afholdes over forvaltningens driftsbudget.

 

Videre proces

Når navnet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget vil det blive offentliggjort. Ikrafttrædelse vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 1. juni 2016.

 

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. marts 2016

Indstillingen blev godkendt.