4. Startredegørelse for Lokalplan Nuuks Plads II, Nørrebro (2015-0202354)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, at der udarbejdes forslag til lokalplan med henblik på opførelse af ny bebyggelse samt højhus på 75 meter indeholdende familieboliger, ungdomsboliger, detailhandel, restauranter mv. på Nuuks Plads, Nørrebro.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til lokalplan ”Nuuks Plads II” på baggrund af de intentioner og anbefalinger, der fremgår af vedlagte startredegørelse, bilag 1.

Problemstilling

Landsarkivet er fraflyttet bygningerne ved Nuuks Plads. Udvikleren af ejendommen ønsker at bevare den gamle arkivbygning ved Rantzausgade samt at tilføre området en markant bebyggelse i form af et højhus og skabe et centralt byrum ved den kommende metrostationsplads ”Nuuks Plads” og området ved Den Grønne Sti. Ønsket om fortætningen i form af et højhus kræver en ny lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget har den 28. april 2014 drøftet to scenarier for bebyggelse af Nuuks Plads. Scenarie 1 med to længebygninger, der danner ramme om et nyt byrum, samt et højhus på 50-90 meter. Scenarie 2, som scenarie 1, dog med en et-etages bygning mellem de to længebygninger.

Bygherren har arbejdet videre med Scenarie 1.

Løsning

Projektet er udviklet i dialog med forvaltningen, som blandt andet har deltaget i en række workshops med bygherre, ejendomsudvikler og rådgivere.

Nuuks Plads omdannes til et nyt byrum, der skaber forbindelse mellem Den Grønne Sti og den kommende metrostation. Det sker ved at fortætte området med en ny bebyggelse i form af et højhus på 75 meter mod Jagtvej og Hiort Lorentzens Gade. Højhuset sammenbygges med en 3-etagers længebygning parallelt med den bevaringsværdige arkivbygning. Den samlede bebyggelse skaber rammerne for en plads med en variation af opholdsmuligheder og nye forbindelser i området ved at åbne byrummet mod Den Grønne Sti. Parkering etableres i kælder under den nye plads og bebyggelse.

Den nye bebyggelse vil rumme dagligvarebutik i stueetagen. I længebygningens 1. og 2. sal etableres almene ungdomsboliger med tilhørende friareal på taget, mens 1. og 2. sal i det sammenbyggede højhus indrettes til serviceerhverv. Den øvrige del af højhuset indrettes med familieboliger, og øverst etableres en fælles tagterrasse for beboerne. De almene boliger udgør ca. 25 pct. af områdets samlede boligareal.

Den bevaringsværdige arkivbygning ved Rantzausgade omdannes til serviceerhverv med publikumsorienterede funktioner ved at åbne bygningens stueetage mod pladsen og mod Rantzausgade under hensyn til dens bevaringsværdier. Denne bygning er udpeget med bevaringsværdi 2 i Kommuneplan 2015. Den øvrige arkivbebyggelse nedrives for at give plads til det nye byrum i forlængelse af metrostationspladsen. Denne bebyggelse er ikke udpeget som bevaringsværdi i Kommuneplan 2015. Der henvises i øvrigt til bilag 2, Faktaark.

Nuuks Plads vil kunne blive et byrum med grønne elementer i lokalområdet imellem den bevaringsværdige arkivbygning og den nye bebyggelse. Pladsen indrettes til både ophold og gennemgang og vil dermed danne rammen om nye bylivsaktiviteter samt skabe nye forbindelser i byområdet. Pladsen indrettes som en plads med grøn beplantning og inventar og danner forbindelse mellem den historiske bygning, metrostationen og en ny bebyggelse på pladsen.

Byliv

Nærområdet omkring den nye metrostation ”Nuuks Plads” vil med projektet få tilført et nyt byrum med publikumsorienterede funktioner i stueetagen, samt en ny forbindelse gennem det ny byrum mellem metrostationsområdet fra Jagtvej til parkområdet ved Den Grønne Sti.

Bæredygtighed

En stationsnær fortætning med boliger i et højhus minimerer behov for etablering af ny infrastruktur og øger anvendelsen af kollektive trafikformer. Med krav til forskellige boligtyper og -størrelser fremmes den socialt sammensatte by. Der stilles endvidere krav til lokal håndtering af regnvand.

Almene boliger

Lokalplanområdet ligger i Blågård Skole skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 15 pct. Det betyder, at det i henhold til kommuneplanens retningslinjer er et område, hvor den almene boligandel med fordel kan øges. Forvaltningen forventer at stille krav om, at ca. 25 pct. af det samlede boligetageareal skal være almene boliger. Projektet rummer et samlet boligetageareal på ca. 7.700 m². Bygherre har oplyst forvaltningen, at de ønsker at realisere projektet med ca. 1.900 m² almene ungdomsboliger – svarende til 25 pct. – i den nye længebygning langs Hiort Lorentzens Gade.

Parkering

Bilparkeringsnormen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015 1 p-plads pr. 100 m² butik og 1 pr. 300 m² ungdomsbolig. Bygherre ønsker 1 p-plads pr. 200 m² bolig og serviceerhverv, jf. mulighed i kommuneplanen. Dette skal vurderes nærmere i den videre proces. Parkering til biler og cykler placeres i kælder med rampe via Hiort Lorentzens Gade. Der forventes nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser i Florsgade, anslået 7-10 p-pladser, af hensyn til etablering af det sammenhængende byrum mellem Nuuks Plads og Den Grønne sti.

Omverdensinddragelse  

Bygherre har taget initiativ til en dialog med Nørrebro Lokaludvalg og har præsenteret de principielle overvejelser omkring en ny anvendelse af det gamle landsarkiv på Nuuks Plads på lokaludvalgets møde den 7. august 2014. Efterfølgende er lokaludvalget blevet orienteret om projektets videre udvikling på møde den 1. december 2014 med bygherre. Bygherre afholder en workshop for naboer og aktører i lokalområdet, herunder lokaludvalget, i den kommende lokalplanfase, bl.a. om drøftelse af pladsdannelsen og anvendelsen af arkivbygningen. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2015 besluttede Borgerrepræsentationen at give mulighed for bygninger med en højde på op til 75 m. og derfor vil spørgsmålet om etablering af et højhus ikke indgå i den kommende lokalplanproces.     

Kommuneplan

I Kommuneplan 2015 er området udlagt til boliger og serviceerhverv (C3*-område) med en særlig bestemmelse om en station for Cityringen med dertil hørende funktioner samt mulighed for byggeri med en højde på op til 75 meter. Området ligger i detailhandelsrammeområdet Bydelscenter Rantzausgade med en ramme til nyt butiksareal på 4.500 m² for hele bydelscenteret.

Anbefalinger til den videre planlægning

Forvaltningen vil i det videre samarbejde med bygherre og rådgiver særligt fokusere på følgende:

  • Den bevaringsværdige arkivbygning ved Rantzausgade bevares og åbnes med publikumsorienterede funktioner mod de omgivende byrum.

  • Ny bebyggelse tilpasses arkivbygningen og udføres med en detaljering, der i en nutidig udformning relaterer sig til den omgivende bebyggelse, og gesimshøjden må ikke være højere end gesimshøjden på arkivbygningen.

  • Tårnet skal fremstå slankt i forhold til dets fodaftryk, maksimalt ca. 18 x 18 meter, af hensyn til stedets egenart. Tårnets udtryk og udformning skal fremstå med særlig høj arkitektonisk kvalitet, særligt i forhold til variation i facadeudtrykket, materialevalg samt farvesætning.

  • Tårnet skal adskilles visuelt fra den lave bygning, således at de to volumener opfattes som to adskilte bygninger af hensyn til samspillet med omgivelserne.

  • Byrum udformes således, at de skaber rammerne for et varieret byliv i forbindelse med metrostationspladsen, områdets lokale liv og sammenhængen til Den Grønne Sti med særligt fokus på kantzoner.

  • Pladsen og byrum omkring tårnet skal videreudvikles med særlig fokus på vind og turbulens samt sol/skygge, og byrummene skal indrettes med bynatur, der bidrager til varierede oplevelser af byrummene.

  • De trafikale adgangsforhold til området skal løses med hensyn til p-kælder for cykler og biler, varelevering til de publikumsorienterede serviceerhverv på ejendommen, samt fodgængeres færden i og omkring bebyggelsen. Den nye bebyggelses afledte trafik og påvirkning af de omkringliggende gader skal løses.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

En minimal del af den foreslåede nye bebyggelse er placeret på nabomatriklen mod metropladsen, hvilket forudsætter, at bygherre erhverver denne del eller foretager mageskifte af arealet. Det er en forudsætning for lokalplanens tilvejebringelse, at dette sker i dialog mellem køber, Københavns Kommune og eventuelt Metroselskabet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Videre proces

Når udvalget har godkendt startredegørelsen, gennemfører forvaltningen en høring af relevante lokale interessenter, herunder Nørrebro lokaludvalg, med henblik på bidrag til udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Når planarbejdet sættes i gang, vil Teknik- og Miljøforvaltningen foretage en screening af de miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (MPP).

Forvaltningen forventer at forelægge forslag til lokalplan med henblik på vedtagelse i Borgerrepræsentationen august 2016, hvorefter det sendes i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget i 1. kvartal 2017.

 

         Pernille Andersen

                                                                  /Jakob Møller Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. marts 2016 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.