4. Klimatilpasningsredegørelsen 2016 med forslag til igangsættelse af 15 skybrudsprojekter (2016-0370472)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Klimatilpasningsredegørelsen 2016 samt igangsættelse af 15 skybrudsprojekter, der udgør Projektpakke 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Klimatilpasningsredegørelsen 2016, jf. bilag 1,tages til efterretning.
  2. at der igangsættes 15 skybrudsprojekter, som udgør Projektpakke 2018, jf. bilag 2.
  3. at der gives et rådighedsbeløb på 330,5 mio. kr. og frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 330,5 mio. kr. til de 15 skybrudsprojekter i bilag 2. Rådighedsbeløbet afsættes og anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg fordelt med 5,0 mio. kr. i 2017, 20,9 mio. kr. i 2018, 32,5 mio. kr. i 2019, 72,1 mio. kr. i 2020, 83,7 mio. kr. 2021, 69,8 mio. kr. 2022 og 46,5 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3.
  4. at der optages byggelån for 330,5 mio. kr. til finansiering af ovenstående rådighedsbeløb på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, jf. bilag 3.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. november 2015 at klimatilpasse og skybrudssikre København med 300 skybrudsprojekter. Da alle byens skybrudsprojekter ikke kan gennemføres på én gang, sikrer årlige projektpakker en løbende politisk prioritering af, hvilke projekter der aktiveres fra den samlede ansøgning til Forsyningssekretariatet. Med Projektpakke 2018 igangsættes yderligere 15 af de 300 skybrudsprojekter til et samlet beløb på 330,5 mio. kr., og der er derved disponeret 1,1 mia.kr. til i alt 48 projekter ud af de samlede 3,3 mia.kr. til kommunale overfladeløsninger (ikke private) fra ansøgning til Forsyningssekretariatet. Med de igangsatte skybrudsprojekter er der behov for at skabe et overblik overbaggrunden for udvælgelsen af projekter, belysning af generelle udfordringer i arbejdet og status over igangsatte projekter i en årlig klimatilpasningsredegørelse.

Løsning

Målet med Klimatilpasningsredegørelsen 2016 er at give Teknik- og Miljøudvalget et samlet overblik over Københavns Kommunes klimatilpasningsindsats. Redegørelsen indeholder Projektpakke 2018, inddragelse af københavnerne i sikringsarbejdet mod skybrudog status for den hidtidige implementering af skybrudsprojekter vedtaget i perioden 2011 til 2017.

De 15 skybrudsprojekter i Projektpakke 2018 søger Teknik- og Miljøforvaltningen at gennemføre i synergi med øvrige kommunale og takstfinansierede anlægsprojekter. Alle skybrudsprojekter er prioriteret efter de vandtekniske (hydrauliske) forhold og dernæst muligheden for at løfte projektområdernes bynatur og byrum. I Klimatilpasningsredegørelsen redegøres for Projektpakke 2018 i tema et og to, mens inddragelse af københavnerne indgår i tema tre. Status for projekterne afslutter redegørelsen.

Tema 1 beskriver de to vandtekniske hovedprincipper – at oversvømmelserne ikke må forværres andre steder i byen, og at vandtekniske nøgleprojekter skal implementeres først – som ligger til grund for, hvornår skybrudsprojekter vælges til projektpakkerne. Den overordnede rækkefølge for implementeringen er beskrevet i en rækkefølgeplan, som opdateres løbende.

For 10 af de 15skybrudsprojekter i Projektpakke 2018 gælder det, at de udelukkende er prioriteret efter de vandtekniske hovedprincipper og dermed ikke indeholder ekstra potentiale forat styrke byens rum og begrønne byen. De 10 projekter er:

1. Lygten Kanal (samordnes med det vandtekniske nøgleprojekt i Lersøparken),

2. Kastelgraven (samordnes med udviklingen af Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø),

3. Vigerslevparken Midt (vandteknisk nøgleprojekt),

4. Lykkebo Skole (samordnes med renovering af skolegård),

5. Grøndalsparken (vandteknisk nøgleprojekt),

6. Vigerslevparken Syd (vandteknisk nøgleprojekt),

7. Sortedams Sø (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017),

8. Carl Jacobsens Vej (samordnes med helhedsgenopretning og renovering af fjernvarmeledning),

9. Peblinge Sø (rensning og bortledning af vand fra Korsgade, der indgår som en del af Nordic Built vinderprojektet Nørrebrosjælen - og Hans Tavsens Gade, begge igangsat i Projektpakke 2017),

10. Vendersgade (samordning med cykeloptimeringsprojekt).

I tema 2 er følgende fem skybrudsprojekter i Projektpakke 2018 prioriteret.

11. Fredens Park (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017),

12. Karens Minde (samordning medområdefornyelsesprojekt),

13. Bispeparken (samordning med områdefornyelsesprojekt og boligselskabet fsb),

14. Skoleholdervej (samordning med områdefornyelsesprojekt, samt boligselskaberne fsb, AAB og AKB),

15. Kulbanevej (samordnes med HOFOR’s regnvandsbassin og områdefornyelsesprojekt).

Projekterne skaber, udover at opfylde de vandtekniske hovedprincipper, mulighed for at styrke byens rum, arkitekturen og bynaturen. Styrkelsen af bynatur og byrum realiseres dog kun, hvis der fremadrettet findes skattefinansiering:

Tema 3 indeholder en redegørelse for forvaltningens arbejde med at involvere københavnerne og københavnske virksomheder i klimatilpasningen af København. Indsatsen frem til i dag har fokuseret på, at private grundejere frem til 1. januar 2016 kunne opnå 100 % medfinansiering til klimatilpasningsprojekter på deres private fællesveje via medfinansieringsordningen. Fremadrettet vil indsatsen fokusere på at oplyse alle københavnere og virksomheder bredt i forhold til praktiske tiltag, der kan sikre mod skader ved skybrud. Det kræver bl.a. oplysning og initiativer, der kan imødekomme borgernes behov for at sikre ejendomme og overblik over skybrud, f.eks. via digitale informationstavler ved indfaldsveje og broer, som udgør kritiske punkter i infrastrukturen under skybrud. Dette forudsætter, at der fremadrettet findes skattefinansiering hertil.

Med igangsættelsen af Projektpakke 2018 fortsætter implementeringen af de 300 skybrudsprojekter som planlagt. Status for implementeringen er, at i alt 33 skybrudsprojekter er igangsatte, heraf er to afsluttet. De yderligere 15 skybrudsprojekter forventes afsluttet frem til 2020. Se bilag 5.

Økonomi

Kommunale skybrudsprojekter finansieres i henhold til Forsyningssekretariatets medfinansieringsordning, som administreres af HOFOR og dermed kravet om, at overfladeløsninger skal være omkostningseffektive i forhold til traditionelle projekter (rør og underjordiske bassiner).

Projektpakke 2018 aktiverer 330,5mio. kr. fra medfinansieringsordningen. Herved er i alt 1,1 mia. kr. ud af den samlede økonomiske ramme for overfladeløsninger på 4,975 mia. kr. (3,3 mia. kr. kommunale og 1,6 mia. kr. private overfladeløsninger) aktiveret, svarende til ca. 20 %. I den økonomiske ramme for skybrudsløsningerne indgår de driftsomkostninger, der er forbundet med at opretholde løsningernes vandtekniske funktioner. Dette vurderes til at udgøre 1 % af anlægssummen. Ligeledes fremgår det, at skybrudsprojekterne indeholder 20 % til projektering og 20 % til uforudsete udgifter. Eventuelle merudgifter på skybrudsprojekterne vil blive søgt afholdt gennem medfinansieringsordningen.

Med Projektpakke 2018 er der disponeret 1,1 mia. kr. til i alt 48 projekter ud af de samlede 300 skybrudsprojekter til 3,3 mia. kr. Første fase af skybrudssikringen indebærer de store nedstrømsprojekter (fx forberedelse af projekterne omkring De Indre Søer og udløbet til Harrestrup Å) og forsinkelsespladser i parker og pladser, for at de mange små projekter efterfølgende kan lede vandet ”videre”. Derfor er implementeringens første fase betydelig dyrere end de to efterfølgende.

Finansiering af styrkelse af bynatur og byrum og initiativer for aktivering af borgere og virksomheder i forlængelse af skybrudssikringen indgår i Budgetforhandlinger for 2018 (tema 2, projekt 11-12, og tema 3) og 2019 (tema 2, projekt 13-15).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen implementeringen af Projektpakke 2018 i samarbejde med HOFOR.

Det forudsættes, at Forsyningssekretariatet godkender de 15 skybrudsprojekter. Såfremt projekterne ikke godkendes, sættes projekterne i bero og anlægsbevilling og byggelån bortfalder.

Forsyningssekretariatet arbejder på at ændre beregningsmodellen og godkendelsesproceduren for medfinansieringsprojekter generelt. Dette kan have konsekvenser for implementeringen af Københavns skybrudsprojekter. Forvaltningen er i dialog med Forsyningssekretariatet, Energistyrelsen og HOFOR om eventuelle ændringer. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret, når resultatet foreligger.

 

 

                                   Pernille Andersen

                                                                     / Jakob Møller Nielsen

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. november 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi har noteret os, at projekterne ikke umiddelbart og i sig selv medfører nedlæggelse af parkeringspladser. Det er væsentligt for os, at skybrudsprojekterne ikke kommer til at gå udover den trafikale fremkommelighed eller antallet af parkeringspladser.”