32. Modtagelse af donation fra R98 Fonden til badestrand i Valbyparken, Valby (2018-0134975)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage en donation fra R98 Fonden til at anlægge en badestrand i Valbyparken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at det vedlagte udkast til Valby Strandprojektet godkendes og Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 28,0 mio. kr. fra R98 Fonden i gave til anlæg af en badestrand og tilhørende faciliteter i Valbyparken. Af bidraget fra R98 fonden skal der betales 4,7 mio. kr. i fondsmoms, se også økonomiafsnittet og bilag 5. Jf. hensigtserklæringen vedr. Gaver i Budget 2018, indarbejdes de afledte driftsudgifter forbundet med badestranden og tilhørende faciliteter i Valbyparken i budgetforslaget for de kommende år. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 1,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem.
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til projektering af en strand og tilhørende faciliteter i Valbyparken. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

Problemstilling

R98 Fonden har den 23. april 2018 godkendt ansøgning fra Københavns Kommune om at donere 28 mio. kr. til anlæg af en badestrand og faciliteter i Valbyparken jf. bilag 2-4. Faciliteter omfatter, toilet og omklædningsbygning, mobil enhed til livreddere, udendørs træningsudstyr, naturlegeplads, cykelholdepladser, fugleudkigstårn og opholdspladser.

Der skal tages stilling til at modtage de 28 mio. kr. fra R98 Fonden, herunder til de af R98 Fonden stillede betingelser for at give donationen.

Løsning

I 2012 henvendte Københavns Kommune sig til R98 Fonden med ønske om en donation til anlæg af en badestrand i Valbyparken. Forvaltningen oplyste i den forbindelse R98 Fonden om, at stranden kunne forventes færdig i 2015. Borgerrepræsentationen besluttede 17. juni 2015 at frigive en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ekskl. fondsmoms til finansiering af to forundersøgelser i Valbyparken med henblik på at fastlægge forureningsgraden af vandet i Kalveboderne og gennemgå anlægsøkonomien forud for modtagelse af en donation fra R98 Fonden. Resultaterne viste, at vandkvaliteten var ringe, hvorfor den oprindelige tidsplan var optimistisk.

R98 Fonden stillede betingelse om, at projektet skulle være myndighedsgodkendt, og i 2015 udarbejdede forvaltningen projektmateriale og forundersøgelser for stranden i Valbyparken og fik myndighedsgodkendelser.

R98 Fonden har den 23. april 2018 godkendt ansøgning fra Københavns Kommune om at donere 28 mio. kr. til anlæg af en badestrand i Valbyparken. R98 Fonden har stillet følgende betingelser for at give donationen jf. bilag 3:

 1. Borgerrepræsentationen skal godkende Valby Strand-projektet som det fremgår i udkast til nærværende indstilling.

  Projektet skal omfatte anlæg af badestrand. Der er i forundersøgelserne fra 2015 lagt op til en række faciliteter, som understøtter strandområdet til glæde for brugerne. Faciliteterne er i forundersøgelsen og i ansøgning til fonden præsenteret som optioner, der vil kunne tilvælges, hvis der er overskydende midler efter anlæg af selve badestranden.
   
 2. Forvaltningen skal sikre alle nødvendige myndighedstilladelser til etablering af en badestrand.

  Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at genansøge myndighedstilladelser for at kunne arbejde i området og for at kunne foretage justeringer af kystlinjen ved tilføjelse af rent sand. Myndighedstilladelserne inkluderer dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, dispensationsansøgning til Trafikstyrelsen og ansøgning om ophævelse af fredskovspligt samt dispensation fra vildtreservat. Da alle myndighedstilladelserne blev givet i 2015 forventes det, at de bliver givet på ny i løbet af 2018.

  Kalveboderne, som er vandområdet ud for den planlagte strand, er et Natura2000-område. Natrura2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Der gælder særlige retningslinjer for at behandle planer og projekter i Natura2000-områderne. Det betyder, at der skal søges særlige tilladelser til anlægsarbejde og ændringer i området.
   
 3. Københavns Kommune forpligter sig ubetinget til at sikre projektets gennemførelse.

  Tidsplanen beskriver en hurtig igangsætning af projektet, så de første anlæg kan starte sommer 2019. Grundet Natura2000-udpegningen er det kun muligt at udføre anlægsarbejde i fire forårs- og sommermåneder. Projektets ibrugtagning forventes derfor at blive i august 2021.

Forvaltningen gør i forlængelse heraf opmærksom på, at vandkvaliteten i Kalveboderne forventes at kunne overholde kravene til badevand tidligst i 2021, forudsat at Københavns Kommune, omegnskommunerne og HOFOR fortsætter gennemførelsen af de planlagte spildevandstiltag. R98 Fonden er i ansøgningen af 16. marts 2018 orienteret om vandkvaliteten, og at vandet fra 2021 forventes at leve op til kravene til badevand.

Forvaltningen skal ved modtagelse af donationen anlægge selve stranden, uanset om vandkvaliteten kan overholde kravene til at bade.

Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg og lokale interessenter vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af forprojekt. Da projektet finansieres af R98 Fonden kan den reelle inddragelse af borgere og interessenter først starte efter modtagelse pengene ved denne indstilling.

Økonomi

R98 Fonden har givet tilsagn om en donation på 28,0 mio. kr. (2018 p/l) til Københavns Kommune til etablering af en strand og tilhørende faciliteter i Valbyparken. På Borgerrepræsentationens møde den 17. juni 2015 blev der budgetteret med en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. (2015 p/l) svarende til 1,3 mio. kr. i 2018 p/l. Med denne indstilling skal der således budgetteres med de resterende indtægter på 26,7 mio. kr. (2018 p/l). Af 26,7 mio. kr. (2018 p/l) skal der betales 17,5 % i fondsmoms svarende til 4,7 mio. kr. (2018 p/l), hvilket medfører, at der gives en udgiftsbevilling på 22,0 mio. kr. (2018 p/l) til etablering af en strand og tilhørende faciliteter i Valbyparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Med denne indstilling skal 3,0 mio. kr. (2018 p/l) frigives til projektering, jf. bilag 5. Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Ordinær anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal i 2018. Dette projekt var ikke en del af porteføljen, da udvalget godkendte listen over projekter, der kunne sættes i bero (TMU 29. januar 2018).

Accepten af gaven fra R98 Fonden til etablering af en strand med tilhørende faciliteter i Valbyparken vil for Teknik- og Miljøforvaltningen betyde en årlig udgift på 1,3 mio. kr. til drift og vedligehold af stranden og faciliteterne fra 2021 og frem. De øgede afledte driftsudgifter forventes, jf. hensigtserklæringen vedr. Gaver i Budget 2018 (H33), indarbejdet i budgetforslaget for de kommende år. Udgifter til afkobling af udledning af spildevand til Kalveboderne og Gåsebækrenden afholdes af HOFOR.

Videre proces

Projektering, inkl. fornyet myndighedsbehandling igangsættes medio 2018. Teknik- og Miljøudvalget forelægges særskilt sag om godkendelse af endeligt forprojekt i foråret 2019.

Anlæg af faciliteter omkring stranden forventes påbegyndt i 2019.

 

Pernille Andersen

/Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
“Partierne ønsker, at forvaltningen samtidig med planlægningen af etableringen af stranden undersøger, om der er mulighed for at regulere trafikken og eventuelt afspærre for bilkørsel til den kommende strand i Valbyparken.”