16. Understøttelse af sortering af husholdningsaffald (2018-0263531)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Københavns Kommune skal fortsætte indsats, der muliggør, at der kan gives tilskud til indendørs sorteringsudstyr til husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at fortsætte anden fase af indsatsen KBH sorterer, som handler om at understøtte københavnernes sorteringsvaner, jf. Løsning.

Problemstilling

I forbindelse med midtvejsevalueringen af Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18) godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen for at styrke affaldssorteringen blandt københavnerne finder løsninger til, at københavnerne kan få gode, omkostningseffektive og brugervenlige sorteringsløsninger til rådighed indendørs. Forvaltningen har den 7. juni 2018 på udvalgets portal (TMU-portalen) orienteret Teknik- og Miljøudvalget om indsatsens fremdrift og implementering. Siden orienteringen er indsatsen i forhold til målgruppe blevet revurderet. Indsatsen omfatter derfor nu både husstande i etageejendomme og villaer, ligesom antallet af interesserede er vurderet på baggrund af pilotprojekt og derfor justeret fra 80.000 til 30.000 husstande. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Teknik- og Miljøudvalget i dette særskilte tilfælde skal forelægges, om forvaltningen kan fortsætte implementering af indsatsens øvrige faser, fordi ændringerne er af substantiel karakter.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført to pilotforsøg, hvor forskellige metoder til at styrke affaldssorteringen hos københavnerne, blev testet. På baggrund af disse tests er udarbejdet en samlet   indsats, der består af tre elementer, som har stor effekt og både øger den konkrete affaldssortering betragteligt og styrker københavnernes motivation, viden og opmærksomhed på ressourcedagsordenen.

De tre elementer, som indsatsen KBH sorterer består af, er:

  1. Understøtte bestyrelser, viceværter og driftspersonale i boligforeninger, så de let kan fungere som ambassadører for indsatsen.

  2. Invitere københavnerne til at deltage i et online forløb, der giver viden og motivation til affaldssortering.

  3. Give praktisk hjælp ved at tilbyde tilskud på op til 400 kr. per husstand til indkøb af sorteringsudstyr eller montering af udstyr. (Tilskudsordning er juridisk vurderet i forhold til affaldsreguleringen og godkendt af Energistyrelsen).

Særligt element 3, hvor Københavns Kommune understøtter konkrete muligheder for øget sortering indendørs har vist at have god effekt. Ved at give tilskud sikres det, at københavnerne får et sorteringssystem, der passer netop til deres forhold og indretning. På baggrund af erfaringerne fra pilotforsøgene forventer forvaltningen, at 7-10 % af husstandene i København vil ansøge om tilskud til affaldssorteringsudstyr. Samtidig estimerer forvaltningen, at hvis 10 % af husstandene i København (ca. 30.000 husstande) tager imod tilbuddet i indsatsen, vil Københavns Kommune årligt få udsorteret ca. 3.800 ton affald mere end i dag. Estimatet er foretaget på to relativt små pilotforsøg og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Den oprindelige udmelding om 80.000 husstande i orienteringen fra 2018 var et overslag, der ikke tog højde for, at implementeringsperioden derfor skal være afsluttet i 2019.

Projektets faser

Første fase af implementeringen, der handler om interessentinvolvering (element 1), er igangsat. Den blev lanceret på hjemmesiden kbhsorterer.kk.dk den 15. februar 2019 og med to informationsmøder for interessenter i marts 2019. Indsatsen er blevet mødt positivt af interessenter i boligorganisationer, miljøpunkter og lokaludvalg, samt producenter af sorteringsudstyr. Formålet med den tidlige interessentinvolvering har været at få interessenterne til at blive ambassadører for indsatsen.

I anden fase, der handler om at kommunikere selve indsatsen, er fokus på online forløb og mulighed for at ansøge om tilskud til indendørs sorteringsudstyr (element 2 og 3). Hvis denne fase fortsættes efter udvalgets behandling, forventer forvaltningen en ansøgningsperiode på tre måneder med mulighed for forlængelse, såfremt der stadig er midler tilbage til uddeling.

Hvis indsatsen ikke fortsætter, vil der være økonomiske konsekvenser som følge af, at element 3 juridisk set er igangsat den 15. februar 2019 med åbningen af kbhsorterer.kk.dk. For at stoppe ordningen kræves derfor en varsling. Forvaltningen har den 16. maj 2019 annonceret og varslet, at Teknik- og Miljøudvalget den 27. maj 2019 tager stilling til, om ordningen skal fortsætte. Ansøgninger om tilskud samt ansøgninger om forhåndsgodkendelse modtaget i perioden fra den 15. februar 2019 frem til den 27. maj 2019 kl. 24.00, som opfylder betingelserne, vil således være støtteberettiget. I forvaltningens besvarelse af politikerspørgsmål om tilskud til affaldsbeholdere indendørs fra den 2. maj 2019 fremgik det, at annonceringen af ordningen blev igangsat den 6. maj 2019. På baggrund af denne indstilling er datoen ændret til den 16. maj 2019. Datoerne der fremgik af politikersvaret, er derfor ikke længere gældende.

Alternativt forslag

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker at fortsætte med tilbud om tilskud til sorteringsudstyr, kan invitation til københavnerne om at deltage i online motivations- og oplysningsforløb (element 2) fortsætte selvstændigt. Der er ikke foretaget beregning på, hvilken effekt dette vil have i forhold til øgede mængder udsorteret affald.

Økonomi

Der var oprindeligt afsat 23 mio. kr., som er takstfinansieret, til indsatsen i RAP18’s budget i forbindelse med midtvejsevalueringen 2016. På baggrund af to pilotforsøg har forvaltningen nedjusteret budgettet til 17 mio. kr., heraf er de 12 mio. kr. afsat til uddeling af tilskud i 2019. De øvrige 5 mio. kr. er anvendt til pilotforsøg, udvikle element 1 og 2 (understøttelse af viceværter og bestyrelser samt udvikling af online forløb) samt system til behandling af ansøgningerne. Nedjusteringen af budgettet skyldes, at indsatsen er en del af RAP18, som er afsluttet. Det overførte budget skulle derfor realistisk kunne anvendes i en forkortet periode af 2019. Forvaltningen har vurderet, at det er realistisk, at 30.000 husstande vil søge om tilskud indenfor den denne periode.  

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, fortsætter Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet med at implementere fase to (invitation til at deltage i online forløb og ansøgning om tilskud til indendørs sorteringsudstyr (element 2 og 3)).

 

              Michel Schilling

                                                                  /Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. maj 2019

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt:
”At beløbet bør bruges til at nedsætte affaldstaksterne.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med en stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C.
Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

Indstillingen blev godkendt med syv stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C.

Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ser med glæde på kommunens understøttelse af borgernes sortering af husholdningsaffald.”