11. Beslutning om badefaciliteter på det underjordiske toilet på Rådhuspladsen (2019-0022482)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om forvaltningen skal tilbyde offentligheden bademulighed på det reetablerede bemandede toilet under Rådhuspladsen, som genåbner sammen med den nye metroforplads, der forventes færdig i juli 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at badefaciliteterne på det bemandede toilet under Rådhuspladsen ikke genåbnes for offentligheden, og at de to baderum i stedet indrettes til familierum.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de 0,25 mio. kr. bevilliget i Budget 2019 til etablering af et betalingssystem til badefaciliteten på Rådhuspladsen tilbageføres til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet. 

Problemstilling

I forbindelse med åbningen af metroforpladserne åbner, forventeligt i juli 2019, et nybygget permanent toilet under Rådhuspladsen, som Metroselskabet, ifølge aftale med Københavns Kommune, har retableret efter samme standard og med samme faciliteter som det kommunale toilet med opsyn, der blev revet ned i forbindelse med metrobyggeriets opstart i 2010. Det reetablerede anlæg indeholder – i lighed med det tidligere – to bade til mulig offentlig anvendelse. Da der er tale om en reetablering, har der ikke været en politisk proces for godkendelse af det nye anlæg. Der er således i forbindelse med reetableringen af toilettet ikke taget stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen i fremtiden skal drive en badefacilitet i sammenhæng med anlægget under Rådhuspladsen.

Løsning

De første toiletter under Rådhuspladsen blev opført i 1943, oprindeligt uden badefaciliteter. Badefaciliteterne blev først etableret samtidig med renoveringen af Rådhuspladsen og etableringen af nye, bemandede toiletter i 1995. I perioden fra 1996 og frem til den midlertidige lukning af toilettet i 2010 driftede Teknik- og Miljøforvaltningen badene mod brugerbetaling.  Med vedtagelsen af Budget 2019 (BR 4. oktober 2018 – A, B, F, V, C, O og I) har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget 0,25 mio. kr. til etablering af et betalingssystem med henblik på at kunne genåbne badene og modtage brugerbetaling for ydelsen, når det underjordiske anlæg åbner igen.

Ændrede behov

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der med tiden er sket en ændring i forhold til den funktion som badene oprindeligt var tiltænkt at skulle udfylde. Forvaltningen driver ikke badefaciliteter andre steder i byen, og siden det underjordiske toilet på Rådhuspladsen lukkede i 2010, og blev erstattet af en midlertidig containerbygning uden badefaciliteter, har forvaltningen kun modtaget få forespørgsler vedrørende bademulighederne. Det er i dag forvaltningens vurdering, at der ikke længere er en efterspørgsel på badefaciliteter, som kan begrunde genåbning. Endvidere vil det skulle afklares om forvaltningen i givet fald skal modtage betaling for ydelsen, og i så fald til hvilken takst, herunder hvilke administrative omkostninger, der forbundet med det. Forvaltningen anslår, at prisen i dag vil være ca. 40 kr. pr. bad, hvis de samlede omkostninger til drift, vedligehold og administration skal dækkes. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at badefaciliteten ikke genåbnes.

Muligheder for at indrette baderummene til pusle-/familierum

Med udgangspunkt i forvaltningens erfaringer med drift af offentlige toiletter, er det forvaltningens vurdering, at baderummene med fordel kan omdannes og indrettes til pusle-/familierum med fx pusleplads med afvaskningsmuligheder. Det er forvaltningens vurdering, at indretningen vil kunne foretages for ca. 0,05 mio. kr., som vil kunne findes inden for forvaltningens egen ramme til drift af toiletterne.

Økonomi

De 0,25 mio. kr. som Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget med Budget 2019 (Æ107) til etablering af et betalingssystem tilbageføres til kommunekassen jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2019 p/l)

Varig?
ja/nej

2019

2.

TMU

1000 - Ordinær drift

2.28.11.1

U

-250

Nej

2.

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

250

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Midler til en genindretning af badene vil blive fundet indenfor forvaltningens nuværende ramme til drift af de bemandede toiletter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynde ombygningen af badefaciliteterne til familierum.

 

Michel Schilling

                                                                 /Jon Pape

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. maj 2019

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.