15. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 362 "Ålandsgade", Amager Øst (2017-0092432)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade” i høring. Forslaget vil muliggøre liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende  i stueetagen langs Holmbladsgade.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade” (bilag 1) offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

På hjørnet af Holmbladsgade og Geislersgade (Sommerlystgrunden) opføres et byggeri med almene boliger. I stueetagen er der ifølge den nuværende lokalplanbestemmelse krav om, at der skal være publikumsorienterede serviceerhverv såsom butikker, restauranter og lignende. Det har imidlertid ikke været muligt at udleje stueetagen til dette, men derimod til en speciallægepraksis eller lignende form for liberalt erhverv. Anvendelse til speciallægepraksis eller anden form for liberalt erhverv er dog ikke mulig i den gældende lokalplan. Da der ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelsen, kræver udnyttelse af stueetagen derfor et tillæg til lokalplanen.

Løsning

Byggeriet på Sommerlystgrunden er igangsat og forventes at stå færdigt i løbet af 2017. Bygherre har siden starten af 2015 forgæves forsøgt at leje stueetagen ud til en anvendelse, der kan rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen vurderer, at det kan skyldes, at det i dag generelt er svært at leje lokaler ud i Holmbladsgade til sådanne anvendelser, der ligger tæt ved det mere attraktive strøg på Amagerbrogade og Amagercentret.

Ændringen af lokalplanen vil svare til de ændringer, der i 2014 blev vedtaget i lokalplanen for den sydlige del af Amagerbrogade. I lokalplaner for dele af Holmbladsgade længere væk fra Amagerbrogade er hovedanvendelse for stueetagerne boliger, men der er også mulighed for, men altså ikke krav om, såvel butikker som andre erhverv.

Forvaltningen foreslår derfor, at anvendelsesbestemmelsen udvides, så det også bliver muligt at anvende stueetagerne mod Holmbladsgade til liberale erhverv som pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende.

Byliv

Ændringen af lokalplanen vil betyde, at der formentlig bliver indrettet en speciallægepraksis i nybyggeriet. Muligheden for på sigt at etablere mere udadvendte anvendelser på stedet opretholdes. 

Intern høring

Forvaltningen har orienteret Amager Øst Lokaludvalg om forslag til tillæg til lokalplanforslag. Lokaludvalget er enige med forvaltningen i, at der ikke holdes en intern høring, fordi tillægget kun omhandler en enkel anvendelsesændring. Lokaludvalget fremsender eventuelle bemærkninger i forbindelse med lokalplanhøringen, så bemærkningerne kan indgå i forbindelse med beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 12. november 2015.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2017.

 

Pernille Andersen

/Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. marts 2017

Indstillingen blev godkendt.