26. Vejnavnesag - godkendelse af pladsnavn på Bryghusgrunden, Indre By (2017-0059895)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til et navn til en ny plads på den såkaldte Bryghusgrund.

Sagsfremstilling

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at en ny plads på Bryghusgrunden navngives Bryghuspladsen pr. 1. marts 2017 (bilag 1).
  2. at Bryghusgade udgår som vejnavn som følge af navngivningen.

Problemstilling

Realdania By & Byg A/S har henvendt sig til Vejnavnenævnet med forslag om, at en ny plads på den såkaldte Bryghusgrund navngives Bryghuspladsen. Det sker på baggrund af, at Realdania By & Byg A/S er ved at etablere en ny plads i forbindelse med deres projekt ”BLOX”.

Forslaget har været i høring hos de berørte parter og Indre By Lokaludvalg.

Løsning

Realdania By & Byg A/S begrunder sit forslag til navn med, at der dels etableres en ny pladsdannelse i byen, som vil indbyde til ophold og aktivitet, og dels at navnet refererer til grundens historie, hvor der siden 1767 er blevet brygget øl. Fra 1772 og frem til 1923 var grunden hjemsted for Kongens Bryghus.

Vejnavnenævnet indstiller, at pladsen navngives Bryghuspladsen som foreslået af Realdania By & Byg A/S. Vejnavnenævnet finder, at navnet Bryghuspladsen vil falde naturligt ind i området.

Navngivningen medfører, at bygningen ”BLOX” får adresser til pladsnavnet. Realdania By & Byg A/S er indforstået med dette.  

I forslaget indgår desuden, at Bryghusgade nedlægges som vejnavn (Bryghusgade er markeret med en blå, stiplet linje på kortet i bilag 1), og at vejarealet fra Bryghusgade integreres i den nye plads. Det vil – rent visuelt - give en større og mere markant plads. Når pladsen er anlagt, vil vejarealet fra Bryghusgade fortsætte som lege- og opholdsgade, men vejarealet vil få en fysisk udformning, hvor det indgår som en integreret del af pladsen.  

Høring

Der blev udsendt to høringsbreve til henholdsvis  Indre By Lokaludvalg og Realdania By & Byg A/S. Der indkom svar fra begge.

Lokaludvalget fandt, at der er noget fonetisk galt med navnet Bryghuspladsen, og de foreslog derfor, at pladsen i stedet navngives Bryghustorvet.  

Forvaltningens bemærkninger
Efter forvaltningens opfattelse er det ikke vanskeligt at skelne lydene i navnet Bryghuspladsen, ligesom der efter forvaltningens vurdering ikke er andre fonetiske udfordringer i navnet. Der er derfor intet sprogligt til hinder for at anvende navnet Bryghuspladsen. I øvrigt anvendes endelsen ”torv” oftest om byrum, som har eller har haft forbindelse med handel. Der er imidlertid ingen planer om at indrette Bryghuspladsen til handel. Efter forvaltningens opfattelse er Bryghuspladsen derfor en mere retvisende betegnelse end Bryghustorvet.

Realdania By & Byg A/S var positive overfor forslaget om Bryghuspladsen, og de ønskede i øvrigt ikke navnet Bryghuspladsen ændret til Bryghustorvet.

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med at opsætte navneskilte til pladsen og ændre husnummerskilt. Det drejer sig om et husnummerskilt til ejendommen med  adressen Bryghusgade 2 (ejet af Realdania By & Byg A/S), der ændrer adresse til det nye pladsnavn. Udgiften afholdes inden for forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil navnet blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 1. marts 2017.  

 

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2017  

 Indstillingen blev godkendt.