8. Trafiksikkerhedsredegørelse 2019 (2019-0222044)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Trafiksikkerhedsredegørelse 2019 og proces for kommunens fremtidige indsatser for sikkerhed og tryghed i trafikken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at udvalget godkender udkast til Trafiksikkerhedsredegørelse 2019.
  2. at udvalget godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen senest i juni 2020 fremlægger en drøftelsesindstilling for udvalget om Københavns Kommunes fremtidige indsats for sikkerhed i trafikken, herunder på skoleveje.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 14. december 2017 ”Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i 2025 ”.  Visionen betyder, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken i København.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal hvert år fremlægge en trafiksikkerhedsredegørelse i Teknik- og Miljøudvalget. Redegørelse for 2019 er vedlagt i bilag 2.

Redegørelsens hovedkonklusion er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Københavns Kommune er øget fra 177 i 2017 til 231 i 2018. Det er en stigning på 30 % og det højeste tal siden 2008.

Løsning

Af de 231 alvorligt tilskadekomne i 2018 blev syv dræbt. Seks af de syv dræbte er cyklister. Tre af dødsulykkerne var højresvingsulykker med lastbiler. 60 % af alle alvorligt dræbte og tilskadekomne i Københavns Kommune var cyklister, og 25 % var fodgængere. De alvorlige ulykker med cyklister og fodgængere sker oftest med en bil som modpart.

De foreløbige tal for 2019 viser, at antallet af dræbte og tilskadekomne fortsætter på samme  niveau som i 2018.

De seneste års udvikling indikerer, at det bliver vanskeligt at realisere visionen om nul dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i Københavns Kommune i 2025 (se figur 1).

Forvaltningen vil derfor i løbet af 2020 lægge op til en politisk drøftelse af trafiksikkerhedsindsatsen i lyset af de ydre rammer og kommunens egne muligheder for at forbedre trafiksikkerheden.

Figur 1

Indsatsområder

Ved behandlingen af Trafiksikkerhedsredegørelsen den 20. oktober 2018 afgav Teknik- og Miljøudvalget en fælles protokolbemærkning:

”Vi finder oplevelsen af at børn har sikre skolevej vigtig, og ønsker derfor fremadrettet at prioritere projekter og initiativet der underbygger dette.”

Indsatsen omkring skolerne øger trygheden og skaber forudsætninger for, at fremtidens generationer også vælger cyklen som en sund og sikker måde at færdes på. De alvorlige skader med cykler og fodgængere sker typisk på andre steder og andre tidspunkter end tæt på skolerne. Derfor har forvaltningen i denne redegørelse valgt en tydelig opdeling mellem indsatserne.

  • Trafiksikkerhed: Vej- og trafiktekniske greb som har dokumenteret effekt. Det er f.eks. ombygning af kryds og strækninger, indsatser mod høj hastighed, målrettede adfærdskampagner og sikkerhedskrav til køretøjer

 

  • Tryghed: Vej- og trafiktekniske projekter ved skoler og institutioner, fx lavere hastighedsgrænser og ensretning for biler, sikre krydsningspunkter for fodgængere og organisering af afsætning af eleverne om morgenen  

Redegørelsen beskriver en række mulige løsninger inden for disse to indsatsområder. Størst effekt for trafiksikkerheden er løsninger, der forbedrer sikkerheden for cykler i kryds, ikke mindst forebyggelse af højresvingsulykker.

Fredeliggørelse og organisation bl.a. med ensretninger af biltrafikken omkring skolerne har stor effekt. Det er en indsats, forvaltningen fortsætter i 2020 og 2021. I alt 16 projekter er planlagt, herunder ved Sankt Ansgars Skole, Øster Farimagsgade Skole, Langelinieskolen og Sundbyøster Skole

Politiet registrerede ca. 400 alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2018. Disse skader kommer, ifølge en analyse fra Vejdirektoratet, til at koste Københavns Kommune mere end 150 mio. kr. – først og fremmes til langvarig pleje og omsorg for trafikofrene. Udover de menneskelige hensyn er der således også en økonomisk effekt, når kommuner investerer i trafiksikkerhed.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen senest i juni 2020 fremlægge en drøftelsesindstilling for udvalget om Københavns Kommunes fremtidige mål, vision og indsats for sikkerhed og tryghed i trafikken, herunder sikre skoleveje.

 

Søren Wille

/ Hans Christian Karsten

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. januar 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.