15. Ændring af vejnavn for en del af Heibergsgade, Indre By (2018-0012856)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til en ændring af navnet for en del af Heibergsgade, Indre By, til Harald Landers Gade.

Sagsfremstilling

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at navnet for en del af Heibergsgade ændres til Harald Landers Gade (jf. bilag 2) pr. 27. marts 2018.

Problemstilling

Det Kongelige Teater har foreslået, at en del af Heibergsgade ændrer navn til Harald Landers Gade. Ændringen vil berøre den del, der ligger mellem Tordenskjoldsgade og Peder Skrams Gade. Gadens beliggenhed er vist i bilag 2. Det Kongelige Teater begrunder deres forslag med, at navngivningen skal markere en stor balletfestival i 2018 og samtidig hylde en stor dansk balletmester. Forslaget findes i bilag 3.

Løsning

Vejnavnenævnet indstiller, at en del af Heibergsgade ændrer navn til Harald Landers Gade, sådan som Det Kongelige Teater foreslår. Vejnavnenævnet finder, at navnet passer tematisk godt til den foreslåede placering ved Det Kongelige Teater, fordi Harald Lander havde sit virke som balletmester på teatret:

Harald Lander (1905-1971) var en dansk solodanser, koreograf og balletmester. Som balletmester 1932-51 blev han den person, som fik størst betydning for dansk ballet i første halvdel af 1900-tallet. I et samarbejde med Knudåge Riisager skabte Harald Lander blandt andet balletten Etudes (1948), der blev hans hovedværk, og som han satte op overalt i verden. I 1951 blev Harald Lander udsat for en række anklager, der resulterede i, at han blev suspenderet fra balletmesterposten. Klagerne delte sig i de moralske vedrørende hans forhold til danserinderne og de kunstneriske vedrørende hans ledelse af balletten. Han blev renset for de moralske anklager, mens hans embedsførelse i enkelte tilfælde blev betegnet som ukorrekt. Han forlod København og blev balletmester ved Operaen i Paris 1956-63. I 1962 kom et forlig i stand med Det Kongelige Teater, hvor han satte endnu et par balletter op på teatret.

Vejnavnenævnet finder, at Harald Landers Gade vil passe godt til placeringen ved August Bournonvilles Passage, der er opkaldt efter en anden stor dansk balletmester. August Bournonvilles Passage blev navngivet i 2005 ved, at navnet for en del af Tordenskjoldsgade blev ændret i anledning af en balletfestival. Herudover vil Harald Landers Gade give adresse til en indgang til Det Kongelige Teaters Balletskole.

Navnet Harald Lander har været reserveret længe i Vejnavnenævnets navnebank, og nævnet finder, at der nu er en god anledning til at hædre Harald Lander med et vejnavn.

Adressemæssige konsekvenser

Navneændringen vil berøre Heibergsgade 7 og 9, der skal ændre adresser til det nye vejnavn. Heibergsgade 7 er Det Kongelige Teaters egen indgang, og teatret er indforstået med adresseændringen. Heibergsgade 9 tilhører Det Kongelige Danske Kunstakademi og rummer Laboratoriet for Gips.

Høring

Vejnavnenævnet sendte forslaget i høring hos de berørte parter (Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster, Slots- og Kulturstyrelsen og Det Kongelige Kunstakademi) samt Indre By Lokaludvalg. Der indkom et svar fra Indre By Lokaludvalg, der ikke kan gå ind for at ændre dele af vejnavne, herunder Heibergsgade. Nedenfor redegøres for hovedsynspunkterne:

Indre By Lokaludvalg er skeptisk overfor Vejnavnenævnets forslag om at give dele af gader et nyt navn for at hylde en person. Indre By Lokaludvalg finder, at det er en uskik, for hyldesten fremstår ikke oprigtig. Hvis Harald Lander skal hyldes med at få en gade opkaldt efter sig, hvilket lokaludvalget ikke har taget stilling til, så vil det efter lokaludvalgets mening være mere rigtigt at give en hel gade - og ikke kun en del af en gade - et nyt navn efter ham. Lokaludvalget kan således ikke gå ind for forslaget om ændring af navn for en del af Heibergsgade. 

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Indre By Lokaludvalg:

Hvis forslaget om at navngive en hel gade skal imødekommes, vil det medføre, at fx hele Heibergsgade skal omdøbes, eller at en helt ny unavngiven vej skal navngives efter Harald Lander. Vejnavnenævnet har gennem tiden udviklet principper for vejnavngivning i København, bl.a. at det så vidt muligt undgås at omdøbe eksisterende veje, da det er til gene for beboere og erhverv, at skulle ændre adresse. Hvis navnet for fx hele Heibergsgade ændres, vil det berøre 46 boliglejere, 21 erhverv og 6 ejere. Teknik- og Miljøforvaltningen kan derfor ikke anbefale denne løsning, da den vil være til gene for mange borgere.

Vejnavnenævnet har netop haft fokus på kun at ændre en del af Heibergsgade, fordi det kun vil berøre to adresser, samt at der ikke har været indsigelser fra disse to adressers berørte parter.

Det er muligt at navngive en ny vej efter Harald Lander, sådan som Indre By Lokaludvalg foreslår. Efter forvaltningens kendskab er der dog ikke udsigt til anlægning af nye veje i nærheden af Det Kongelige Teater. Navngivningen efter Harald Lander vil derfor skulle ske et andet sted i byen, hvis man vil anvende en ny vej. Det vil i givet fald medføre, at den historiske sammenhæng mellem Harald Lander og Det Kongelige Teater går tabt. Harald Lander havde sit virke på teatret, og Harald Landers Gade kommer til at give adresse til balletskolen, og navnet passer temamæssigt sammen med August Bournonvilles Passage.

Vejnavnenævnet fik forelagt høringssvaret den 18. december 2017 og har på baggrund heraf indstillet, at en del af Heibergsgade ændrer navn til Harald Landers Gade.

Indlæg fra borger indkommet den 26.december 2017.

Efter høringen og behandlingen af sagen i Vejnavnenævnet indkom der et indlæg (bilag 4) fra en borger, der gør opmærksom på, at vejene i kvarteret bag Det Kongelige Teater er navngivet efter to digtere og fem søhelte. Borgeren foreslår, at man lader digternavnene være herunder Heibergsgade, og i stedet omdøber dele af de veje, der er navngivet efter søhelte. Borgeren foreslår konkret, at navnet for Cort Adlers Gade ændres til Harald Landers Gade.

Forvaltningens bemærkninger

En ændring af navnet for Cort Adlers Gade vil berøre 364 boliglejere, 64 virksomheder og 27 ejere, dvs. 455 borgere og virksomheder, der skal ændre adresse. Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke anbefale dette forslag, da det vil være til stor gene for mange. Borgerens forslag er i øvrigt en så stor ændring af Vejnavnenævnets forslag, at det vil kræve ny partshøring, inden der kan træffes en beslutning om forslaget.

Høringssvaret og øvrige bemærkninger findes i bilag 4.

Økonomi

Der er mindre økonomiske konsekvenser i forhold til opsætning af vejnavneskilte og husnummerskilte til ændrede adresser. Udgifterne afholdes over Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når Teknik og Miljøudvalget har godkendt navnet, vil det blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 27. marts 2018.

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 26. februar 2018

Indstillingen blev godkendt med syv stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, C, F, I og O.
Imod stemte: B, Ø og Å.