16. Udendørs dansescene ved Havneparken, Islands Brygge, anlægsbevilling (2012-127250)

Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om at overføre og frigive anlægsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til anlæggelse af en udendørs dansescene i Havneparken på Islands Brygge.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der overføres en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. (2012 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme, funktion 0.32.35.3 (Andre fritidsfaciliteter) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2.    
at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på 3,0 mio. kr. (2012 p/l) til projektering og anlæg af en udendørs dansescene i Havneparken på Islands Brygge. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 og periodiseres i årene 2012-2014 i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering 

 

Problemstilling

Der er i budget 2012 afsat midler til Kultur- og Fritidsudvalget til anlæggelse af en udendørs dansescene. For at kunne anlægge denne skal anlægsmidlerne overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, og midlerne skal frigives.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 23. august 2012 overførsel af rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2012 til Teknik- og Miljøudvalget. Efter denne godkendelse er der kommet nye oplysninger, som har indflydelse på periodiseringen af midlerne, når de overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Den korrekte periodisering indarbejdes i den næste sag om anlægsperiodisering, der forelægges for Teknik- og Miljøudvalget i november 2012.

Løsning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der skal etableres dansefaciliteter, der inviterer til bevægelse og leg. Derfor blev derfor afsat 3,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af en udendørs dansescene.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har afdækket en række mulige placeringer i byen.

Analyser og viden i de to forvaltninger viser, at en placering af Dansescenen i Havneparken på Islands Brygge er den bedst mulige, og at denne placering vil komme flest mulige københavnere til gode. Samtidig er der vægtig synergi og nærhed til aktiviteter og faciliteter i Kulturhuset Islands Brygge. Dansescenen foreslås derfor anlagt på Teknik- og Miljøforvaltningens areal i Havneparken på Islands Brygge.

Dansescenen har til formål at invitere til bevægelse og leg. Dette skal ske ved at appellere til målgruppen ved i design, farver, interaktive elementer og musik at indbyde til spontan fysisk aktivitet og dans. Endvidere skal dansescenen benyttes af foreningslivet og i forbindelse med andre kulturelle arrangementer.

Den udendørs dansescene er et eksempel på et bevægelsesfremmende projekt. Dansescenen vil spille tæt sammen med politikker, strategier og handleplaner for byrum, sundhed, bevægelse og et aktivt kultur- og fritidsliv i København.

Dansescenens placering i Havneparken på Islands Brygge vil erstatte den eksisterende dansescene, som er nedslidt. Samtidig vil der i projektet indgå en overdækning af scenen, som erstatter den tidligere og nu nedtagne overdækning ”Pinen” (den omvendte båd). Overdækningen skal være Havneparkens varetegn, og der vil fra Teknik- og Miljøforvaltningens side blive lagt vægt på CO²-neutralitet fx. i form af solceller i overdækningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil lægge vægt på at sikre begrænset støj fra dansescenen gennem fokus på anvendelse af ny teknologi, herunder fx. retningsbestemt lyd.

Projektet skal realiseres med udgangspunkt i de ideer, der går på tværs af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, samt på baggrund af Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer og viden om anlæg i byens rum. Der vil derfor blive nedsat en tværgående projektgruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil, når midlerne er overført og frigivet, sørge for, at den udendørs dansescene bliver projekteret og anlagt. Teknik- og Miljøforvaltningen vil være i løbende dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen i forhold til udviklingen af projektet.

Økonomi

Med denne indstilling overføres 3,0 mio. kr. (2012 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Midlerne blev afsat i budget 2012(Æ58) til anlæg af en udendørs dansescene. De 3,0 mio. kr. foreslås nu frigivet til projektering og anlæg af en udendørs dansescene. Anlægsbevillingen bliver periodiseret mellem årene 2012-2014 i forbindelse med den næste sag om anlægsperiodisering, der forelægges for Teknik- og Miljøudvalget i november 2012.

Budget for ekstern rådgivning, internt lønforbrug og fysisk anlæg af projektet fremgår nedenfor (se Tabel 1).

Tabel 1: Udgifter til projektering og anlæg af en udendørs dansescene

1.000 kr. (2012 p/l)

2012

2013

2014

I alt

Ekstern rådgivning

0

400

50

450

Internt lønforbrug

150

150

150

450

Anlæg af projektet

0

1.050

1.050

2.100

I alt

150

1.600

1.250

3.000


Med Indkaldelsescirkulæret for 2013 er der afsat en pulje på 1,2 mio. kr. (2012 p/l) i årlig drift af scenen fra 2013 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen skal stå for den daglige drift og vedligehold af scenen og Kultur- og Fritidsforvaltningen for den aktivitetsbaserede drift. Driftsmidlerne ligger i en pulje under Økonomiudvalget. Midlerne omplaceres til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ved forelæggelse af en særskilt indstilling, når anlægsprojektet nærmer sig sin afslutning.

Videre proces

Efter at midlerne er overført til Teknik- og Miljøudvalget og frigivet vil projektudviklingen begynde. Anlæg af den udendørs dansescene forventes at være færdig i foråret 2014.

 

 

 

         Hjalte Aaberg                                   /                    Carsten Haurum

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 24. september 2012

 Lars Berg Dueholm (I) stillede ændringsforslag til indstillingen om,

”At lyd- og lyssystemet automatisk slukkes kl. 22”

For ændringsforslaget stemte 3 udvalgsmedlemmer: C, I og O.
Imod ændringsforslaget stemte 7 udvalgsmedlemmer: A, F, Ø og Signe Goldmann (løsgænger).
Et udvalgsmedlem undlod at stemme: Bo Normander (B).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Socialdemokraterne stillede ændringsforslag til indstillingen om:

”at brugen af dansescenen herunder lyd- og lysforholdene evalueres efter ca. et år, med fokus på om der er behov for regulering”

For ændringsforslaget stemte 10 udvalgsmedlemmer: A, B, C, F, O, Ø og Signe Goldmann (løsgænger).
Imod ændringsforslaget stemte ingen udvalgsmedlemmer.
1 udvalgsmedlem undlod at stemme: I.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Der blev stemt om indstillingen:

For indstillingen stemte 9 udvalgsmedlemmer: A, B, C, F, Ø og Signe Goldmann (løsgænger).
Imod indstillingen stemte ingen udvalgsmedlemmer.
2 udvalgsmedlemmer undlod at stemme: I og O.

Indstillingen blev anbefalet.

Det Radikale Venstre afgav protokolbemærkning:

”Det Radikale Venstre er glade for, at der på Islands Brygge etableres nye og bedre dansefaciliteter. Vi lægger vægt på, at støjgrænserne overholdes, og at forvaltningen fører løbende kontrol med dette.”