12. Cykelsti på Hillerødgade, Bispebjerg (2015-0094879)

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler med henblik på at etablere cykelsti på den sydlige del af Hillerødgade mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune, som i dag mangler cykelsti.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget i bilag 3 danner grundlag for detailprojektering og anlæg af ny cykelsti på Hillerødgade.
  2. at der nedlægges 10 parkeringspladser uden for betalingszonen, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    3.   at der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til anlæg af ny cykelsti på Hillerødgade 
          mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune. Bevillingen skal frigives på Teknik- 
          og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2015 (A, B, F, O og Ø) (BR 2. oktober 2014) blev der under overskriften ”Cykelby for alle” afsat 4,5 mio. kr. til at etablere cykelsti på den del af Hillerødgade mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune, som i dag mangler cykelsti. Forvaltningen fremlægger projektforslag og indstilling om frigivelse af midler, så projektet kan anlægges.

Løsning

Formålet med projektet er at lave et ensartet cykelstiforløb langs den sydlige del af Hillerødgade på strækningen mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune, jf. bilag 3. Forvaltningen har udarbejdet en løsning, der har bedst mulig sammenhæng med den nyligt anlagte cykelsti i Frederiksberg Kommunes del af Hillerødgade.

For at få plads til cykelstien fældes 12 træer, og der etableres et nyt fortov på 2,5 m. Der etableres parkering på ydersiden af cykelstien med 12 nye træer i plantehuller mellem parkeringsarealerne for at bibeholde gadens grønne islæt, jf. bilag 3. Forvaltningen skitserer nedenfor et muligt alternativ, der bevarer træerne men medfører nedlæggelse af samtlige parkeringspladser på strækningen, jf. afsnittet ”Alternative løsninger” nedenfor.

Parkering
For at få plads til cykelstien og de nye træer nedlægges der ti parkeringspladser i sydsiden af vejen Der er i ”Cykelby for Alle” forudsat nedlæggelse af op til 44 pladser. Alle pladser er uden for betalingszone. Der er i budgettet ikke tildelt midler til erstatningspladser i projektet, men forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at etablere ni erstatningspladser på Vibevej mellem Rørsangervej og Nattergalevej, jf. bilag 1, ved at indsnævre det brede fortov og etablere 45 graders parkering. Den erfaringsmæssige udgift herfor er 1 mio. kr., da kantsten, fortov og afvanding skal reetableres. Etablering af disse er ikke en del af dette projekt, jf. parkeringsredegørelsen, bilag 4.

Konsekvensen for træer
For at få plads til cykelstien fældes 12 eksisterende træer, og der plantes 12 nye træer udfor Hillerødgade 55-87, jf. bilag 3. Forvaltningen foreslår denne løsning, idet træerne aktuelt har meget lidt plads og ringe vækstbetingelser. Dette har medført, at trærødder har ødelagt fortovet på indersiden af træerne, og fortovet er nu er i så dårlig forfatning, at forvaltningens tilgængelighedskrav for fodgængere, ikke længere er opfyldt.

Derudover står træerne meget tæt på eksisterende vejbane, og forvaltningen vurderer, at træerne vil tage skade i forbindelse med anlæg af cykelstien, da en del af anlægsarbejdet består i at grave ind under træernes drypzone og meget tæt på træernes stammer. Dette vil skade træerne, så de vil skulle fældes inden for en kort årrække. Træerne er plantet i 1973 og er ikke vurderet som risikotræer.

Træerne, der fældes, er hestekastanie. Træerne, der plantes i stedet, er platantræer, der ikke hjemhørende. Disse træer er valgt, da der ønskes en sammenhæng med resten af strækningen på Hillerødgade, hvor de øvrige træer, både i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, er plantantræer. Endvidere udskiftes træarten, da hestekastanie ikke er velegnet som vejtræ på grund af artens sensitivitet over for vejsalt samt diverse sygdomme.

Alternative løsninger
Der er et alternativ, som ikke er gennemarbejdet eller godkendt af politiet, hvor forvaltningen undersøger muligheden for at etablere cykelstien på ydersiden af de eksisterende træer i vejbanen. Dette skal gøres uden at ændre på kantstenen, der står meget tæt på træernes stammer, da træerne ellers vil tage skade. Denne løsning vil medføre nedlæggelse af alle 24 parkeringspladser på strækningen. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, om denne løsning kan etableres uden at ændre på kantstenen, da der skal tages hensyn til afvanding af cykelstien, hvilket kræver en detaljeret projektering af løsningen. Såfremt udvalget ønsker det, vil forvaltningen arbejde videre med det alternative forslag og få afklaret om det er realiserbart, og få det godkendt af politiet.

Etablering af dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af vejen har forvaltningen valgt ikke at arbejde videre med af flere grunde: Cyklister ville skulle krydse vejen ad 2 omgange for at møde de tilstødende cykelstier, der er træer i den nordlige side af vejen, som skulle fældes, og forvaltningens erfaring er, at politiet som udgangspunkt ikke godkender dobbeltrettede cykelstier.

Vejudlæg
For at få plads til ny cykelsti og fortov er det nødvendigt at udnytte en del af et vejudlæg foran Hillerødgade 55-87. Vejudlægget gør det muligt at udvide vejprofilet på Hillerødgade. Arealet fremstår i dag som græsarealer. Forvaltningen har været i dialog med repræsentanter for foreningerne, der ejer arealet. De har accepteret, at forvaltningen inddrager den del af græsarealerne, der skal til for at etablere cykelstien og 2.5 meter bredt fortov.

Høring
Bispebjerg Lokaludvalg er blevet hørt og har ingen kommentarer til projektet, jf. bilag 5.

Københavns politi har givet samtykke til projektet.

Økonomi

I forbindelse med ”Cykelby for Alle” i Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O, og Ø) blev der afsat 4,5 mio. kr. til at etablere cykelsti på den del af Hillerødgade mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune, som i dag mangler cykelsti. Af de 4,5 mio. kr. er 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet. Midlerne er brugt til intern projektledelse og ekstern rådgivning.

Med denne indstilling ønskes de resterende 4,0 mio. kr. frigivet til detailprojektering og anlæg af projektet. De 4,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg med fordelt med 0,195 mio. kr. i 2015 og 3,805 mio.kr. i 2016, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2015 p/l)

År 2015

År 2016

I alt

TMU

Hillerødgade, cykelstier

3400 Ordinær anlæg

2.28.23.3

195

3.805

4.000

I alt

-

-

-

195

3.805

4.000

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)

2015

2016

I alt

Ekstern rådgivning

65

120

185

Interne udgifter

0

251

251

Anlæg af projektet

130

3.434

3.564

I alt

195

3.805

4.000


Det forventes, at anlægsprojektet vil påvirke forvaltningens driftsøkonomi marginalt.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter hovedprojektering af projektet med henblik på anlæg i foråret 2016.

Pernille Andersen                                                            
/Anders Møller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24. august 2015

A, B, F og Ø fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):
”Partierne foreslår, at den samlede indstillings at-punkter ændres til
”at forvaltningen med henblik på at bevare træerne afklarer om det alternative forslag er realiserbart og på den baggrund fremlægger beslutningsforslag for udvalget. Det alternative forslag skal ligge inden for den nuværende bevilling.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med seks stemmer mod tre. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, B, F og Ø
Imod stemte: C, I og V.