19. Forslag til tillæg 2 til lokalplan ”Snorresgade”, Amager Vest (2017-0125903)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 ”Snorresgade” i høring. Forslaget vil muliggøre, at der i eksisterende bebyggelse kan indrettes publikumsorienterede serviceerhverv og hotel, samt at ejendommen på Gullfossgade 4 kan anvendes til beboelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 ”Snorresgade” (bilag 1) offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Flere grundejere i lokalplanområdet ønsker at udnytte stueetager og høje kældre i eksisterende bebyggelse til publikumsorienterede serviceerhverv, som fx mindre butikker, caféer og restauranter. Der er endvidere et ønske om, at eksisterende bebyggelse kan anvendes til hoteller, samt at den bevaringsværdige ejendom på Gullfossgade 4 kan anvendes til beboelse.  De ønskede anvendelsesændringer er ikke mulige inden for anvendelsesbestemmelsen i den eksisterende lokalplan nr. 205 ”Snorresgade” med tillæg 1 og forudsætter derfor, at der tilvejebringes et tillæg til lokalplanen.  

Løsning

Den eksisterende lokalplan nr. 205 opdeler området i fem underområder I, II, III, IV og V (se tegning 1, bilag 1). Lokalplanen fastlægger områderne til boliger og serviceerhverv samt offentlige formål, sikrer bevaring af boligkarréen Halfdansgade, Leifsgade, Gullfossgade og Artillerivej samt en mindre erhvervsbygning.

Forslag til tillæg nr. 2 udvider udelukkende anvendelsesmulighederne i områderne I og II, så der kan etableres mindre butikker, caféer, restauranter og hoteller. Endvidere fastlægges bestemmelser for de i Kommuneplan 2015 udpegede bevaringsværdige ejendomme på hhv. Gullfossgade 4 i underområde II og Islands Brygge 35 i underområde I, som begge har en høj bevaringsværdi (SAVE 3). Det fastlægges herunder, at ejendommen på Gullfossgade 4 kan anvendes til beboelse. Med ændringerne er der overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området (C1).

Byliv

De nye muligheder for at etablere mindre butikker, caféer, restauranter og hoteller vil i mindre grad kunne bidrage til mere byliv i kvarteret. Da de nye muligheder kun vil gælde i to områder, forventes effekten i forhold til bylivet at være begrænset.

Parkering

Parkeringsdækningen i den oprindelige lokalplan nr. 205 på 1 pr. 100 m2 etageareal foreslås opretholdt, fordi der alene er tale om anvendelsesændringer fra en aktiv funktion (fx kontor) til en anden aktiv funktion (fx bolig). I lokalplan nr. 205 er der ikke fastsat en parkeringsnorm for cykler. Da tillægget alene vedrører anvendelsesændringer af eksisterende byggeri, fastsættes kravet til cykelparkering i forbindelse med eventuelle byggetilladelser.

Intern høring

Følgende synspunkter har været fremført af lokaludvalget

Forvaltningen har orienteret Amager Vest Lokaludvalg, som er positivt indstillet over for at udvikle området. Dog er lokaludvalget af den opfattelse, at planlægningen synes drevet af hotelbyggeri. Lokaludvalget anfører derudover en række punkter, hvoraf det blandt andet fremgår, at Kigkurren har potentiale for udvikling af byliv, hvilket de mener, bør tydeliggøres i lokalplanforslaget. Lokaludvalget ønsker en dialog med forvaltningen vedrørende fremtidig udvikling af Islands Brygge.

Forvaltningens bemærkninger

Udvidelsen af anvendelsesbestemmelsen med mulighed for hotelbyggeri har til formål, at lokalplanen bliver i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, hvor hoteller er inkluderet i rammebestemmelserne for området. Forvaltningen er enig med lokaludvalget i, at Kigkurren har et stort potentiale for at skabe byliv i området. Forvaltningen vil indlede en sideløbende dialog om udviklingen af Islands Brygge med lokaludvalget.

Følgende synspunkter har været fremført af Københavns Museum

Københavns Museum bemærker med tilfredshed, at lokalplanforslaget sikrer de to bevaringsværdige bygninger. De undrer sig dog over, hvorfor de resterende bevaringsværdige bygninger i området ikke er inkluderet.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen beklager, at områdets afgrænsning ikke har fremgået tydeligt af høringsmaterialet.

Forvaltningen kan oplyse, at alle bevaringsværdige bygninger, som er udpeget i Kommuneplan 2015 med bevaringsværdi 1 til 3 i SAVE-registret, er medtaget inden for lokalplantillæggets afgrænsning, underområder, I og II. Bygninger med bevaringsværdi 4 er ikke taget med, da den konkrete vurdering af bygninger med bevaringsværdi 4 i området har vist, at de ikke er bevaringsværdige. 

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 12. november 2015.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

Pernille Andersen

/Jakob Møller Nielsen

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24. april 2017

Indstillingen blev godkendt.