5. Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg (Vesterbro-Kongens Enghave) (2020-0009817)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg med tilhørende udkast til VVM-tilladelse skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg med tilhørende udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger (bilag 2).

Problemstilling

Bygherre har den 13. april 2018 ansøgt om anlæg og drift af kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg. Der blev ansøgt om en 11 mands kunstgræsbane med gummigranulat til brug alle ugens dage i tidsrummet kl. 7-22 (driftsalternativ A). Teknik- og Miljøforvaltningen har som VVM-myndigheden afgjort, at projektet er VVM-pligtigt hovedsagelig på grund af kunstgræsbanens placering ned til 10 m afstand til etageboliger.  

Miljøkonsekvensrapporten indeholder derfor et driftsalternativ B, hvor 11 mandsbanen kun bruges i tidsrummet kl. 7-20, mens der alene spilles 7 mands fodbold på kunstgræsbanens nordlige banedel fra kl. 20-22. Herved øges afstanden mellem spillere og boliger i aftentimerne.

Udsendelse af miljøkonsekvensrapport i offentlig høring og efterfølgende endelig godkendelse er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

Løsning

Bygherrens rådgiver har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver de miljømæssige påvirkninger af miljø og omgivelser fra anlæg og drift af kunstgræsbanen på baggrund af lovkrav samt VVM-myndighedens udtalelse (bilag 4). Miljøkonsekvensrapporten redegør for projektets påvirkning i forhold til materialevalg for kunstgræsbanen, håndtering af overfladevand, støj og lys. Bygherre anvender i projektet SBR gummigranulat til infill-materiale i kunstgræstæppet. SBR-gummi er granulerede bildæk. Miljøkonsekvensrapporten indeholder to alternativer for brug af kunstgræsbanen. Driftsalternativ A med 11 mands fodbold alle årets dage fra kl. 7-22, der må betragtes som bygherres hovedforslag (Bilag 6). Driftsalternativ B er 11 mands fodbold alle årets dage fra kl. 7-20 og 7 mands fodbold på kunstgræsbanens nordlige banedel fra kl. 20-22 (Bilag 7).

Udkast til VVM-tilladelse er baseret på driftsalternativ B, hvor kun kunstgræsbanens nordlige banedel bruges i aftenperioden fra kl. 20-22. Derved kan det acceptable støjniveau på 55 dB overholdes. Kultur- og Fritidsforvaltningen er enige i, at der i indstillingen peges på driftsalternativ B. 

En miljøkonsekvensvurdering skal efter lovgivningen forholde sig til påvirkningen af forskellige miljøparametre på en skala fra væsentlig, moderat, mindre til ubetydelig/neutral. Det er hovedsageligt påvirkninger af væsentlig eller moderat karakter, der har miljømyndighedens opmærksomhed, og hvor det er relevant at stille vilkår i VVM-tilladelsen.

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet en vejledning om støj fra idrætsanlæg, hvorfor styrelsen henviser til grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder som reference. I aftentimerne er grænseværdien for ekstern støj fra virksomheder 45 dB, hvilket er et meget lavt niveau og vil kræve ca. 65 meter mellem en boldbane og etageboliger.

Der er ekspertudtalelser og nævnsafgørelser, som redegør for, at idrætsudøvelse ikke kan sammenlignes med virksomhedsstøj (bilag 5). Støj fra boldbaner forekommer i forbindelse med råb fra spillere, tilråb og klappen fra tilskuere, dommerfløjt og sparken til bolde. Støj fra sportsaktiviteter er typisk mindre generende for omgivelserne end mekanisk virksomhedsstøj, der ofte har karakter af monotone lyde fra f.eks. ventilationsanlæg og et driftsrelaterede mekanisk lydbillede. Miljøkonsekvensrapporten redegør for, at det acceptable støjniveau fra idrætsanlæg ligger på op til 55 dB målt på boligfacaden. Forvaltningen er enige i miljøkonsekvensrapportens redegørelse og konklusioner omkring det acceptable støjniveau på 55 dB i den konkrete sag.

I forhold til støj vil driftsalternativ A i driftsfasen give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, som overskrider det acceptable støjniveau. VVM-tilladelsen vil derfor skulle indeholde krav om afværgeforanstaltninger. Driftsalternativ B vil kun give moderate miljøpåvirkninger inden for det acceptable støjniveau. I forhold til de øvrige undersøgte miljøparametre herunder lys, materialevalg og overfladevand vil projektet – både driftsalternativ A og B - i anlæg og drift alene give anledning til mindre eller ubetydelige påvirkninger.

Bygherres valg af gummigranulat til kunstgræsbanen vurderes i miljøkonsekvensrapporten at have en mindre miljøpåvirkning, fordi projektet har indarbejdet relevante afværgetiltag og ikke er beliggende ved et følsomt område (sø, mose eller lign.). Det er en del af projektet, at kunstgræstæppet afgrænses langs banens sider af betonkantsten med en bredde på 6 cm og at der i indgangen til banen etableres et område til afbørstning/rensning af tøj og støvler, en såkaldt granulatsluse. Nederst på ydersiden af hegnet etableres plader hele vejen rundt om kunstgræsanlægget, hvorved risikoen for, at granulatet spredes til de omkringliggende arealer, begrænses. Der etableres sandfangsbrønde med tætte dæksler inden for kunstgræsanlægget, hvorved risikoen for tilførsel af granulat til fællessystemet begrænses. I forbindelse med vinterbekæmpelse vil ekstraarealet på den vestlige side af kunstgræsbanen vil blive brugt til sneoplag, hvorved gummigranulat forbliver inden på kunstgræsanlæggets areal.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at anlæg og drift af kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg kan ske uden væsentlig påvirkning på miljø og omgivelser med de i projektet indbyggede afværgeforanstaltninger i driftsalternativ B i VVM-tilladelsen (bilag 3).

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge ikke at acceptere miljøkonsekvensrapportens - og forvaltningens - anbefaling om at bruge det acceptable støjniveau på 55 dB, men derimod alene følge Miljøstyrelsens vejledning om brug af ekstern støj fra virksomheder (45 dB). Besluttes dette vil hverken projektets driftsalternativ A eller B kunne gennemføres. Accepteres det acceptable støjniveau på 55 dB kan forvaltningen uden vilkår meddele VVM-tilladelse til driftsalternativ B, som overholder støjgrænsen på de 55 dB (Bilag 3). Vælges driftsalternativ A, hvor støjpåvirkningen ved beboelse er 57 dB og i miljøkonsekvensrapporten vurderes som en væsentlig påvirkning pga. overskridelse af det acceptable støjniveau, vil forvaltningen vil være nødsaget til at meddele tilladelse med et vilkår, der går på at nedbringe støjen. I den konkrete sag er der kun to måder at nedbringe støjen på hhv. at opsætte en støjskærm, som er fravalgt af bygherre eller at flytte brug af banen i aftentimerne f.eks. som det er gjort ved bygherres valg af driftsalternativ B.   

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen den offentlige høring i otte uger. Efter høringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i en hvidbog til godkendelse med henblik på endelig udstedelse af VVM-tilladelse.

 

Søren Wille

                                                                  / Hans Christian Karsten

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24. februar 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti finder det miljømæssigt uforsvarligt at anvende kunstgræsbaner, som ifølge Miljøkonsekvensrapporten indeholder flammehæmmere, plastblødgørere (Ftalater), tungmetaller, gummigranulat (ftalater) fra kasserede bildæk, polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH), mikroplast og tungmetaller m.m.

Derfor anbefales det at anvende forsigtighedens princip, således at det undgås, at miljøfremmede stoffer spredes til natur- og vandmiljøet samt undgå, at børn og unge i Københavns Kommune fra skoler og idrætsforeninger skånes for potentielle sundhedsmæssige påvirkninger.

Dansk Folkeparti ønsker derfor, at man fremover anvender kork eller andet bæredygtigt materiale som underlag til fodboldbanerne i stedet for gummigranulat.”

 

Alternativet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker at anvende forsigtighedens princip, således at det undgås, at miljøfremmede stoffer spredes til vandmiljøet samt, at børn og unge i Københavns Kommune fra skoler og idrætsforeninger skånes for potentielle sundhedsmæssige påvirkninger. Partierne ønsker derfor, at man fremover anvender kork eller andet bæredygtigt materiale som indfil til fodboldbaner af kunstgræs i stedet for gummigranulat.” 

 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne støtter op om at finde den mest bæredygtige løsning, der er mest miljø- og sundhedsmæssig optimal. I processen bør relevante aktører og eksperter inddrages. Den skal ligeledes være brugervenlig.”