18. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 "Titangade", Nørrebro (2017-0189033)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76Titangade”. Lokalplanen skal muliggøre en anvendelsesændring af ejendommen Titangade 15, der muliggør et kultur- og aktivitetscenter, herunder undervisning, ungdomsklub og moské. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkendetillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 ”Titangade”.

Problemstilling

Ejeren af Titangade 15 ønsker at anvende den eksisterende ejendom til kultur- og aktivitetscenter, herunder undervisning, ungdomsklub og moské. Lokalplan nr. 76 ”Titangade” fra 1985, som er gældende for planområdet, fastlægger ejendommen til erhvervsformål, herunder bl.a. administration og liberale erhverv. Den ønskede anvendelsesændring er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvorfor det forudsætter et tillæg til lokalplanen at realisere ønskerne.

Planforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2017 og har været i høring fra den 17. maj 2017 til den 11. august 2017. Forvaltningen har modtaget 11 henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til at foretage ændringer i lokalplanforslaget.

Løsning

Kultur- og aktivitetscenteret anvender i dag ejendommen til kontorformål samt administration og oplyser endvidere, at foreningens medlemmer, der yder en frivillig arbejdsindsats, har fået stillet et bederum til rådighed. Forvaltningen har meddelt foreningen, at ejendommen ikke må bruges til kulturelle formål, før plangrundlaget er på plads.

Grunden er 1.454 m², og ejendommens etageareal er 2.271 m². Tillægget til lokalplanen medfører ikke nybyggeri ud over etablering af et tagdæk med opholdsarealer for at opfylde kravet til friareal samt øget krav til parkering. Friarealer og parkering kan placeres på grunden.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark

Høring

Henvendelser modtaget i høringsperioden
De 11 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg

Lokaludvalget har ikke haft bemærkninger til lokalplanforslaget.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

  1. I seks høringssvar fremsættes udsagn af religiøs og/eller integrationspolitisk karakter, væsentligst i relation til islam, etnisk sammensætning i kvarteret og indvandring.
  2. Tre høringssvar omhandler en klagesag om ejendommens aktuelle anvendelse med ønske om, at kommunen udsteder påbud om ophør af anvendelsen, herunder utilfredshed med kommunens tilsyn og behandling af sagen.
  3. I fem høringssvar stilles der spørgsmålstegn ved anvendelsen til kulturelle formål, herunder om der er behov for flere moskéer i området, hvorvidt der må indrettes bygninger til kulturelle og religiøse formål samt om anvendelsen er forenelig med udviklingen af området.
  4. I tre høringssvar udtrykkes der desuden bekymring for støj og forsamling på gaden samt den ekstra trafik og parkering, som kultur- og aktivitetscenteret og de deraf følgende arrangementer og aktiviteter, såsom moské, vil kunne medføre.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Forvaltningen har ikke bemærkninger til disse henvendelser, idet kommunen som planmyndighed ikke har kompetence til at forholde sig til udsagn om religiøse anliggender. Endvidere kan kommunen ikke i plansammenhæng regulere anvendelse i forhold til bestemte persongrupper.
  2. Forvaltningen har behandlet klagesagen i henhold til det gældende plangrundlag. Sagen er afsluttet den 1. september 2017, idet forvaltningen ikke har kunnet dokumentere, at ejendommen har været anvendt i strid med gældende plangrundlag.
  3. Antallet af moskéer reguleres ikke i medfør af planloven, idet planloven alene regulerer de fysiske forhold omkring byggerierne. I Kommuneplan 2015 ligger planområdet i områdetypen Serviceerhverv (S), hvor der udover serviceerhverv bl.a. kan indrettes ”kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv”. Det er forvaltningens vurdering, at kultur- og aktivitetscenteret er foreneligt med anvendelsen og udviklingen af kvarteret, hvorfor det i lokalplantillægget foreslås, at anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende kommuneplanramme for området ligeledes kommer til at gælde for lokalplanområdet.
  4. Det er ikke muligt med lokalplanen at forhindre eventuelle fremtidige støjgener fra brugen af lokalerne og offentlig uorden. Hvis denne type problemstillinger opstår, er det en sag for politiet, jf. Ordensbekendtgørelsen. I forbindelse med kultur- og aktivitetscenteret stilles der krav om etablering af mellem 20 og 25 parkeringspladser. Der er på grunden plads til 22 parkeringspladser, hvilket vurderes at være passende til det ønskede formål. Afvikling af parkering og trafik til kultur- og aktivitetscenteret anses med en beliggenhed i udkanten af erhvervsområdet at kunne håndteres via det eksisterende vejnet. Det vurderes, at den største og mest koncentrerede trafikale belastning vil ligge i forbindelse med fredagsbønnen, hvor alle p-pladser vil være i brug. Den trafik, der genereres i forbindelse med fredagsbønnen, udgør en mindre del af den samlede eksisterende trafik, og vil relativt hurtigt fordeles ud på det overordnede vejnet via Haraldsgade, der er en fordelingsgade. Såfremt der opstår problemer med ulovlig parkering, forsøger kommunen generelt at løse dem ved at gennemføre en intensiv parkeringskontrol. Hvis parkeringen skaber problemer for trafikafviklingen, er det politiet, der skal gribe ind.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen

/Jan Heichelmann

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. oktober 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.