8. Prioriteringsplan for 100.000 træer 2017-2019 (2017-0166108)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til træprioriteringsplan 2017-2019, der skal bidrage til, at Københavns Kommune indfrier mål om at plante 100.000 træer frem mod 2025.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at træprioriteringsplanen 2017-2019, jf. bilag 1, godkendes.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. maj 2016 en træpolitik for København, der indeholder mål om at plante flere træer i København. Den 30. maj 2016 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en overordnet plan for at plante 100.000 træer i København. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til den første af tre træprioriteringsplaner for at indfri mål for plantning af 100.000 træer. Beslutningen understøtter mål i Fællesskab København om, at København skal opleves som en grøn by.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder på baggrund af mål om at plante 100.000 træer frem mod 2025 hvert tredje år en prioriteringsplan for træplantninger i København. Siden 2015 er der blevet plantet eller finansieret plantning af ca. 17.000 træer. Den overordnede plan for at plante træer tager derfor udgangspunkt i, at der skal plantes 83.000 træer frem mod 2025. Denne træprioriteringsplan indeholder forslag til 27.704 potentielle træplantninger i perioden 2017-2019.

Prioriteringsplanens indhold

I den første prioriteringsplan er der fokus på træer i det offentlige rum, primært på Teknik- og Miljøforvaltningens arealer. Prioriteringsplanen er opbygget omkring fire temaer, der tilsammen dækker hele byens areal. Temaerne er valgt med udgangspunkt i de temaer, der indgår i strategien ”Bynatur i København 2015-2025”, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2015:

  • Træer i kommunale grønne områder
  • Træer i byudviklingen
  • Træer på kommunale arealer
  • Træer på ikke-kommunale arealer

For hvert tema er der udpeget en række indsatsområder, der indeholder en bruttoliste over potentielle træplantninger. På tværs af indsatsområderne er der udarbejdet fire kategorier for prioritering af træplantninger.

Prioriteringen sker derved på baggrund af, at første del af byskovSelinavej er igangsat og anden etape heraf skaber afsæt til at indfri mål om at plante de 100.000 træer. Derudover anbefaler forvaltningen på baggrund af konkrete vurderinger at plante en stor del af træerne, hvor de vil styrke det grønne præg fx i skoler og institutioner, på grønne kommunale områder, på private arealer med partnerskabstræer, samt hvor træer indgår i lokalplaner, for derved at imødekomme et særligt behov for mere grønt. For det tredje indgår kategorien gadetræer, der er opdelt i to kategorier for at tydeliggøre, at cirka halvdelen af gadetræerne kan få indflydelse på parkeringspladser alt efter, hvilke løsninger der viser sig mulige i det konkrete projekt. Fordelingen af træplantninger i de fire kategorier fremgår af nedenstående oversigt og benyttes som udgangspunkt for de kommende budgetforhandlinger, hvor forslag til finansiering af anden etape af byskov, grønne områder, partnerskabstræer og gadetræer indgår.

Kategorier for prioritering af træplantninger

 

Anlæg i alt

(mio. kr.)

Gns. stykpris (kr.)

Drift i alt

(mio. kr.)

Gns. stykpris

(kr.)

2. etape af byskovSelinevej

 

 

 

 

13.500 byskovtræer inkl. anlæg af stier

4,2

255

0,7

3

Træer der opfylder særlige behov

 

 

 

 

 

1.893 træer i parker, naturområder og kirkegårde,

heraf 250 byskovtræer og 1643 træer i jord

(488 træer kan plantes ifm. skybrudsprojekter)

17,3

10.050

0,9

550

615 træer i skoler og institutioner*

 

 

 

 

1.720 træer i lokalplaner**

 

 

 

 

5.600 partnerskabstræer*

11,5

2.550

 

 

450 træer i grønne gårde**

 

 

 

 

10.278 træer i alt

28,8

 

0,9

 

Gadetræer der kan plantes uden nedlæggelse af

P-pladser

 

 

 

 

923 træer i sammenhæng med vejgenopretning

69,2

75.000

1,0

1.050

153 træer i sammenhæng med skybrudsprojekter

11,4

75.000

0,2

1.050

815 træer uden sammenhæng med andre projekter*

57,3

75.000

0,8

1.050

1.889 træer i alt

137,9

 

2,0

 

Gadetræer der kan medføre nedlæggelse af p-pladser

 

 

 

 

1.104 træer i sammenhæng med vejgenopretning

82,8

75.000

1,1

1.050

184 træer i sammenhæng med skybrud

13,8

75.000

0,2

1.050

749 uden sammenhæng med andre projekter

56,1

75.000

0,7

1.050

2.037 træer i alt

152,7

 

2,0

 

*I perioden 2017-2019 er der bevilliget midler til plantning af 1.087 partnerskabstræer, 50 gadetræer og 615 træer i skoler og institutioner. Disse træer indgår derfor ikke i finansieringsbehovet.

**Træer, der plantes i forbindelse med lokalplaner, finansieres af privat bygherre, og træer i grønne gårde finansieres gennem byfornyelsen. Disse træer indgår ikke i finansieringsbehovet.

I bilag 1 findes beskrivelse af temaer, indsatsområder og konkrete forslag til potentielle træplantninger. Finansieringsbehovet er beregnet på baggrund af udgifter til anlæg og drift af træer, jf. Træpolitik. Det er generelt dyrere at plante et træ på et befæstet (fx asfalteret) areal end på et græsareal, og forskel i plejeprisen afhænger af bl.a. træets alder og placering. Omkostningerne ved partnerskabstræer inkluderer ikke plantning og drift, da borgerne afholder udgiften hertil.

De potentielle træplantninger er valgt på baggrund af to faglige kriterier, sammenhæng med øvrig planlægning og om træplantningerne understøttes af ønsker fra borgere og lokaludvalg. Teknik- og Miljøforvaltningen har anvendt to primære faglige kriterier for at udvælge de konkrete forslag til potentielle træplantninger. Træplantningerne skal bidrage til at:

  • Understøtte byens grønne træk
  • Reducere afstanden mellem gadetræerne i København

De konkrete forslag til potentielle træplantninger er valgt ud fra deres sammenhæng til øvrig planlægning fx skybrudsprojekter og vejgenopretning, ligesom de i videst mulig omfang skal understøtte ønsker fra borgere og lokaludvalg.

Borgerinddragelse

Som en del af prioriteringsplanen har Teknik- og Miljøforvaltningen fra den 24. februar til den 5. marts 2017 indhentet 32.000 input fra københavnerne om, hvor de synes, at der mangler træer på op til 10 steder i byen via et digitalt kort på Københavns Kommunes hjemmeside. Københavnernes input har dels bekræftet de indsatsområder, som Teknik- og Miljøforvaltningen allerede er opmærksom på, dels peget på nye indsatsområder, der er indarbejdet i prioriteringsplanen, fx træer på indfaldsveje. Sideløbende med borgerdialogen har også lokaludvalgene bidraget med forslag til træer, der understøtter forvaltningens og borgernes ønsker.

Plantning af træer

Når træerne i de kommende år skal plantes, skal de konkrete forslag vurderes ud fra en række lokale forhold, som er afgørende for, om træerne kan plantes på det foreslåede sted. Blandt andet skal der tages hensyn til fx forsyningsledninger, nedlæggelse af parkeringspladser og øvrigt byrumsinventar. For at sikre en sund og robust træbestand i København er det desuden vigtigt, at forvaltningen sikrer gode vækstvilkår for træerne og et varieret artsvalg jf. Københavns Kommunes Træpolitik.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Prioriteringsplanen har et samlet investeringsbehov på 323,7 mio. kr. i anlægsudgifter og 5,6 mio. kr. i afledt drift årligt. Udmøntning af træprioriteringsplanen vil ske i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger fra 2018 og frem.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen videre med at implementere træprioriteringsplanen og udarbejde budgetnotater, der indgår i forhandlingerne for Budget 2018, jf. oversigt med kategorier for potentielle træplantninger.

 

Pernille Andersen

/Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. maj 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Træer skal samtænkes med klimatilpasningsprojekterne dels for at skabe synergi, dels for at holde udgifterne nede, så københavnerne kan få flest mulige træer”.

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:
”Kommunen bør prioritere projekter uden for de centrale bydele, hvor det er billigere at plante træer”.

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi støtter visionen om 100.000 flere træer, men tager forbehold for finansieringen. Vi vil opfordre til, at private bistår økonomisk. Vi vil opfordre til, at de ikke-anvendte dele af kirkegårdene tages i brug. Vi er ikke indstillet på at foretage ekspropriationer, lukke veje, cykelstier eller parkeringspladser for at plante træer på disse arealer.”