27. Godkendelse af forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier efter høring (2017-0254496)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Københavns Kommunes forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier efter endt høring kan godkendes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier i Københavns Kommune godkendes (bilag 1).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget sendte den 27. februar 2017 forskriften om håndtering og oplag af olie og kemikalier i offentlig høring. Forskriften er udarbejdet, fordi der ikke er klare regler for opbevaring af olie og kemikalier på mindre virksomheder, som ikke har en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, eller er omfattet af en branchebekendtgørelse. I lyset heraf finder Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for klare regler i form af en forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier.

Der blev indsendt tre høringssvar, som fremgår af bilag 2. Ingen af de tre svar indeholdt indholdsmæssige bemærkninger til forskriften. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund ikke ændret i høringsforslaget.

Løsning

Det foreslås, at de ovennævnte udfordringer søges løst med forskriften, som vil give klare anvisninger for indretning af en opbevaringsplads, samt muligheder for en enklere håndhævelsesproces. Forskriften har således til formål at være en hjælp til virksomheder ved at opstille konkrete, tydelige og simple krav til opbevaring af olie og kemikalier, jf. forskriftens § 4 (Oplag) og skabe ensartet praksis mellem større og mindre virksomheder, så det bliver tydeligt, at den samme problemstilling behandles ens uafhængigt af sagsbehandler og virksomhed.

Konsekvensen af vedtagelsen af en forskrift med klare krav vurderes at være, at det vil blive lettere for virksomhederne, som sjældent har ressourcer til at have personale med miljøviden ansat, at indrette oplagsplads for olie og kemikalier, så risikoen for forurening begrænses.

Herudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen mere effektivt kunne håndhæve reglerne, idet de bindende og tydelige krav til opbevaring af olie og kemikalier betyder en enklere og hurtigere håndhævelsesproces. I situationer, hvor der konstateres uforsvarlig opbevaring af olie og kemikalier, giver forskriften mulighed for at gå direkte til en indskærpelse om overholdelse af forskriftens krav.

Forvaltningen vurderer således samlet, at vedtagelse af forskriften vil være til gavn for både virksomhederne, forvaltningen og miljøet i Københavns Kommune.

Forskriften er lovhjemlet i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2015 om miljøregulering af visse aktiviteter. I høringsperioden er bekendtgørelsen blevet revideret. Revisionen har ingen betydning for lovgrundlaget for denne forskrift. En forskrift har samme gyldighed som love og bekendtgørelser, dog kun i Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forskriften ikke har miljømæssige konsekvenser, der medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering.

Økonomi

Forskriften har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men forvaltningen vil lave en folder i begrænset oplag (bilag 1). Udgifterne vil være under 3000 kr., der finansieres overforvaltningens driftsramme.

Videre proces

Når forskriften er godkendt af Borgerrepræsentationen, vil dens indhold blive kommunikeret til virksomhederne ad forskellige kanaler. Først og fremmest via kommunes hjemmeside, og den nævnte folder. Desuden vil Teknik- og Miljøforvaltningen via e-Boks rette henvendelse til tilsynspligtige virksomheder i kommunen. Internt i kommunen vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende forskriften til kommunens miljøkonsulenter i de enkelte forvaltninger med henblik på at sikre, at der på tværs af kommunen skabes kendskab til kravene i forskriften.

 

    Pernille Andersen

                                        / Anne-Sofie Degn                    

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen.